Jana Teleki: Novela volebného zákona nás bráni aj pred megalomanstvom Kisku
30 | 06 | 2019 I Jana Teleki
Financie pod kontrolou

Novela zákona č. 181/2014 o volebnej kampani a doplnení zákona č.85/2005 T. t. o politických stranách je prezentovaná ako zákon, schválený za 24 hodín. Najmä novovzniknuté politické strany sa pokúšajú vyvolať dojem, že sa jedná o narýchlo ušitú úpravu, ktorá je zrejme iba účelovou náplasťou, aby sa zabránilo v riadnemu štartu nových politických strán. O obsahovo detailne, štruktúrovane pripravenej novele zákona môžeme pokojne povedať, že sa jedná o prvú veľkú novelu od vzniku tohto zákona.

Prísnejšia evidencia a kontrola volebného zákona

Okrem sprísnenia podmienok transparentných účtov používaných politickými stranami novela definuje povinnosť vo forme vedenia osobitného transparentného účtu viazaného na voľby a ukladá povinnosť osobitnej evidencie na účely volebnej kampane s podrobným rozlišovaním volebných nákladov podľa charakteru použitia. Pamätá aj na cestovné výdavky členov politickej strany, nepeňažné dary, iné bezodplatné plnenia, ale aj na náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky. Nepeňažné dary získavajú nový vážny inštitút do tej miery, že politická strana je povinná ich zahrnúť aj do záverečnej správy o voľbách.

Jana Teleki: Kiskov Hattas a lži jeho marketingového mága. Naozaj ZA ĽUDÍ?!
30 | 06 | 2019 | Jana Teleki


Prezidentský kandidát bude pod prísnejšou kontrolou

Do povoleného limitu 500 tisíc eur sa zahrnú taktiež všetky finančné prostriedky a dary, ale aj neodplatné plnenia. Novela upravuje od koho nemôže kandidát plnenie alebo dar prijať, pričom okrem právnických osôb s účasťou štátu, definuje aj európske politické strany a európske politické nadácie. Obdobne ako u politických strán sa sprísni evidencia a to vrátane nákladov spätne 180 dní pred dňom vyhlásenia volieb. Ustanovenie v § 5 ods. (10) písm. h) je doslova drastické voči doterajším zvyklostiam, pretože vylúči vlastne kampaň trvajúcu niekoľko rokov. Prakticky viac než rok pred termínom konania volieb musí kandidát už viesť evidencie a účty a aj s nepeňažnými plneniami a darmi. Ak by sme zákon pomyselne aplikovali na nedávne voľby, zistili by sme, že prvá trojka kandidátov by nevedela dodržať podmienky. Novela prezidentským kandidátom v § 11 odsek 5 upravuje aj spôsob a intenzitu vysielania politickej reklamy a diskusných programov.

Komunálne voľby s tvrdými limitmi

Analýza posledných volieb bola pre súčasných zákonodarcov viac ako tvrdou poučkou. Skúsenosti s nepeňažnými darmi, neodplatnými plneniami, či astronomickými čiastkami na rôzne formy elektronických reklám poslanci novelou dostali pod kontrolu a limitovali. Zákon v odseku (1) určuje, že limit na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora Bratislavy a primátora Košíc je 250 tisíc eur. U zvyšných primátorov a starostov sa limit odvíja podľa počtu obyvateľov od 2000 eur pri obci do 2000 obyvateľov až 100 tisíc pri obciach najviac so 120 tisíc obyvateľmi. Nezávislí kandidáti na poslancov nemajú limity. Zákon vymedzuje od koho kandidát smie a od koho nesmie prijať dar a bezodplatné plnenie. Podobne je v zákone zavedené ochranné obdobie 180 dní pred vyhlásením volieb na započítacie obdobie. Politické strany vo voľbách do orgánov samosprávy, po sprísnení podmienok evidencie a kontrolovateľnosti, majú stanovený limit 500 tisíc eur.

Rozhodol sa Hattas zničiť mestskú tržnicu?
„ Vážené obyvateľky a obyvatelia Nitry. Držíte v rukách noviny, ktoré pre vás vydávame pri príležitosti pol roka od zloženia sľubu nových poslancov mestského zastupiteľstva a vedenia mesta.“ Čítať ďalej
26 | 06 | 2019 | Jana Teleki


Tretia strana

Doteraz právny inštitút „tretia strana“ v našom volebnom systéme nebol presne definovaný, tento raz v § 8 je vymedzené každé právo a každá povinnosť tejto strany, čo a voči komu môže, smie, prípadne nesmie robiť a v akej forme. Aj keď európska politická strana a európska politická nadácia je elegantne a nenápadne začlenená v tejto definícii do odseku (2) v písmeno g), definícia vyčerpáva obrovský manévrovací priestor, ktorý bol doteraz neprehľadný a umožňoval zasahovať cudzím štruktúram do nášho volebného systému. Navyše musí strana do 10 dní od ukončenia volieb osobitne zverejniť všetky svoje náklady na webovom sídle, čím by mala vykonať aj matematickú kontrolu priebežnej evidencie v členení podľa podporovaných volebných kandidátov.

Novelizovaný zákon upravuje povinnosti miest a obcí pre určenie, vyhradenie miesta a podmienok pre volebné plagáty priamo všeobecne záväzným nariadením. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

Jana TELEKI: Pán Hattas, rečami o konšpiračných weboch zakrývate neschopnosť odpovedať na otázky
Včera, po zverejnení informáciu, ktoré súvisia s prednostom mestského úradu a zmenou štruktúry riadenia mesta Nitra, sa začali aj poslanci mesta zaujímať o ich pravdivosť. Poslanec Pavol Obertáš vyzval primátora, aby zverejnil svoje stanovisko k... Čítať ďalej
20 | 06 | 2019 | Jana TELEKI


Sprísnenie evidencie peňažných vkladov

Do nemilosti sa dostávajú dary, poskytované na osobitný účet od darcov, ktorých totožnosť nie je možné určiť. Neidentifikovateľné dary musia byť vrátené v lehote do 30 dní aj v prípade, ak dar prebehol v hotovostnom vklade. Jedinou formou prijatia daru zostáva prevod účtom od jasne určeného darcu. Pre sprísnenie dohľadu nad dodržiavaním zákona sú definované nové formy priestupkov a finančných sankcií.

Cesta k transparentnosti

Zákon o politických stranách prešiel zmenami, ktoré vedú k transparentnosti. Zavádza pojem oceňovania darovaných hnuteľných vecí obvyklou cenou alebo znaleckým posudkom pri hodnote nad 2.500 eur. Stranám vzniká povinnosť pri evidencii darov prísnejšia identifikácia. Rovnako sa to týka aj neodplatných plnení. Zákonodarca upriamil pozornosť na financovanie rôznych konferencií, prenájmov, či propagačných akcií v prospech konkrétnych kandidátov strán. Podobne ako v prípade volieb, aj pri financovaní politických strán sprísnil formu finančného daru na úhradu bankovým prevodom.

Svet podľa Kiskovho Hattasa v Nitre: Zvýšil si svoju mzdu o 30% a priviedol zvláštnych ľudí na úrad, kto sú?
Zmeny po nástupe Hattasa Čítať ďalej
18 | 06 | 2019 | Jana TELEKI


Rovnejšie súťažné podmienky pre politické strany

Zmeny v zákone nie sú dielom 24 hodinového projektu, pretože reflektujú na škandalózne obchádzanie a porušovanie zákonov v posledných troch voľbách. Komunálne voľby s markantným prekračovaním rozpočtu v hlavnom meste, prezidentské voľby s nepreveriteľnými formami a výškami darov a bezodplatných plnení alebo aj premrštené financovanie kandidátov do Európskeho parlamentu viedlo k poučeniu mnohých politických subjektov. Nepoznáme dátum parlamentných volieb, ale ak predpokladáme, že ich termín bude vyhlásený niekedy koncom roka, tak podľa platnosti a účinnosti tohto zákona už dnes môžu politické strany a kandidáti začať s evidenciou všetkých novotvarov darov a bezodplatných plnení. Pri rozšafnosti a nekonečného limitu niektorých politických strán spľasnú projekty, ktoré mali valcovať mediálny priestor finančnou prevahou a zviditeľnia sa rôzne záujmové skupiny a zahraničné politické subjekty, ktoré chceli mať svoju predlženú ruku v slovenskom parlamente. Niet divu, že novela zákona vyvoláva tsunami. Nikto o nej nevedel, nikto ju nedokázal zablokovať a je evidentné, že jej prijatie bolo načasované po Kiskovom odchode, s predpokladom, že prezidentka Čaputová sa ho neodváži vrátiť. Pokiaľ by prezidentka zákon vetovala, opätovne by bol promptne schválený.

Oči pre plač

Megalomanské marketingové projekty niektorých politických strán a kandidátov dostali novelou na frak. Zákon totiž evidentne nahráva zavedeným politickým stranám a známym tváram, so stabilnou voličskou základňou. Súčasná garnitúra si uvedomuje, že konkurenčná výhoda v politickej histórie strany je na nezaplatenie.

Nové strany určite niečo vymyslia. Kto by dokázal sankcionovať českú alebo satelitnú televíziu ak sa rozhodne odvysielať niekým neznámym zaplatenú reklamu.

O niekoľko mesiacov, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, budeme svedkami kreativity a etickej hranice politikov, ktorí sa rozhodnú zákon ignorovať a tváriť sa, že okolo nich preletí kométa s obrovským rozpočtom.