Odvolaná Názlerová: BSK ZAVÁDZA A KLAME! (FOTOGALÉRIA)
12 | 03 | 2023 I Gabriela Fedičová

Renáta Názlerová dva roky viedla Domov sociálnych služieb v Pezinku. Ten bol ako prvý najviac zasiahnutý pandémiou Covid 19. Na januárovom zasadnutí poslancov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) však bola na podnet predsedu BSK Juraja Drobu odvolaná. Úspech sa neodpúšťa, tvrdí Názlerová a dodáva, že BSK zavádza a klame!

"Dôrazne sa ohradzujem voči zavádzajúcim a klamlivým vyjadreniam Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) voči mojej osobe, zverejnila Renáta Názlerová na svojej oficiálnej stránke, ktorú má založenú na sociálnej sieti Facebook. 

Názlerová je presvedčená, že úspech sa neodpúšťa a tvrdí, že BSK svojimi oficiálnymi vyjadreniami závažne poškodzuje jej dobré meno.

BSK Názlerovú odvolalo bez udania dôvodu.

"Tento mi bol „naznačený“ až na moje naliehanie počas osobných rokovaní a oficiálne ho BSK interpretovalo až prostredníctvom médií. Pracovný pomer som skončila dohodou, ktorá prebehla obojstranne korektne," uviedla na sociálnej sieti.

"V októbri 2020 som centrum sociálnych služieb prevzala so stigmou domova smrti, po viac ako dvoch rokoch som zariadenie za pomoci mojich kolegov doslova postavila na nohy a stal z neho v očiach verejnosti, ale aj klientov dobre zapísaný a dobre fungujúci domov sociálnych služieb. Objektívnym faktom je aj pozitívna všeobecná publicita, ktorá celé obdobie môjho pôsobenia vo funkcii sprevádzala všetky aktivity zariadenia," uvádza Názlerová.

"Do skončenia môjho pracovného pomeru som sa nijako k svoju odvolaniu nevyjadrovala, a dokonca ani k vyjadreniam BSK uverejneným v tlači. Avšak teraz, keď BSK na mňa opakovane útočí, považujem za nutné brániť svoje meno a osobu," dodáva.

Vytvárala dojem...? Za TOTO bola odvolaná Názlerová (GALÉRIA)
Renáta Názlerová dva roky viedla Domov sociálnych služieb v Pezinku. Ten bol ako prvý najviac zasiahnutý pandémiou Covid 19. Na januárovom zasadnutí poslancov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) však bola na podnet predsedu BSK Juraja Drobu... Čítať ďalej
10 | 03 | 2023 | Eka Balašková

Názlerová vyvrátila tvrdenia BSK. Tvrdenia preberáme v plnom znení

BSK uvádza: „Vybavenie a stroje určené pre klientov si dala odviezť domov. V súkromnej rezidencii u bývalej riaditeľky tak skončil napríklad notebook, bežiaci pás či úplne nová tlačiareň. To všetko na úkor klientov, ktorým ostalo buď staré vybavenie alebo žiadne. Zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným takto zobrala zariadenia slúžiace na ich rehabilitáciu.“

Názlerová: Uvedené predmety som legitímne používala na pracovné a zdravotné účely, a boli pri mojom odchode riadne protokolárne odovzdané, v riadnom funkčnom stave. Ako riaditeľka som pracovala aj z domu, aj počas svojho voľna, dovoleniek, pracovných služobných ciest a tiež počas práceneschopnosti.

BSK svojim rozhodnutím dať k dispozícii časť priestorov CSS PK (Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi) inému zariadeniu spôsobila, že sme nemohli užívať aj rozhodujúcu časť rehabilitácie – priestory, kde sa realizovali hydroterapie a cvičenia a teda týmto rozhodnutím neumožnila toto využívať zdravotne postihnutým klientom a sociálne odkázaným klientom centra . K redukcii rehabilitačných priestorov došlo aj z dôvodu ďalších stavebných úprav, ktoré sa museli v CSS PK urobiť z dôvodu vyššie uvedeného prenechania „našich priestorov“ kolegom a klientom z iného zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Preto bol spomínaný bežecký pás nevyužívaný a po dohode a so súhlasom mojich kolegov som ho mala požičaný za účelom rehabilitácie po mojom náročnom Covide, aby som bola čo najskôr schopná podávať plnohodnotné pracovné výkony. Ako je zrejmé, rehabilitácii som sa nevenovala na pracovisku, ale doma po práci. Rovnako tak CSS PK požičalo vedúcej odboru sociálnych vecí BSK na súkromné účely germicídny žiarič v čase, kedy bol na Covid chorý jej rodinný príslušník.

Rehabilitácie sa vykonávali a vykonávajú riadne na izbách alebo v jedálni, v prípade priaznivého počasia v exteriéri, a to podľa diagnóz a v súlade s odporúčaniami odborných lekárov, pričom tieto rehabilitácie vykonáva alebo gestoruje vysoko erudovaný fyzioterapeut.

V zariadení CSS PK som počas celého výkonu svojej funkcie používala svoju súkromnú tlačiareň a obrazovku k počítaču, nakoľko pri mojom nástupe bolo počítačové vybavenie neadekvátne a nepostačujúce. Aj preto som, okrem iného, zariadeniu darovala dva svoje kompletné počítače.

BSK uvádza: „Manipulovala s evidenciou majetku. Zistené boli zásadné nezrovnalosti medzi zaplatenými a skutočne dodanými kusmi nábytku. Uvádzať nepravdivé údaje do evidencie majetku písomným pokynom prikázala aj zamestnancom zariadenia.“

Názlerová: Zariadenie som prevzala pri mojom nástupe bez riadnej inventarizácie a bez auditu účtovníctva a interných dokumentov. Na moju otázku, prečo nemôžem prevziať zariadenie štandardným transparentným spôsobom, som dostala odpoveď od BSK že „tak sa to tam robí“.

Po mojom odvolaní mi bolo znemožnené riadne inventúrou a auditom odovzdať zverený majetok, účtovníctvo, dokumentáciu a iné. Na čo som písomne upozornila aj pána župana.

Posledná inventarizácia majetku počas mojej pôsobnosti sa uskutočnila minulý rok, teda v roku 2022 a v jej rámci neboli vykázané žiadne nezrovnalosti.

V zariadení, kde je kapacita 120 klientov a kde pracuje 67 zamestnancov je kvantum nábytku, stolov, stoličiek, lampičiek, postelí a iného mobiliáru, ktorý sa húfne presúval z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, ako som už uvádzala a tiež z dôvodu covidových opatrení, a to opakovane. Preto je pochopiteľné, že môže dôjsť k diskrepanciám v evidencii majetku, nie však zásadným. Preto som pri odchode zo zariadenia a pri odovzdávaní vecí kompetentným osobám BSK deklarovala, že ak vzniknú akékoľvek nezrovnalosti, alebo budú potrebovať niečo vysvetliť, som im kedykoľvek k dispozícii. I toto bolo slušne a korektne vzájomne dohodnuté.

Do majetku zariadenia, kde sa predtým dvadsať rokov, čo sa týka nábytku, nekupovalo takmer nič, som darovala svoj nábytok, tiež som ním vybavila niektoré priestory určené aj pre klientov.

Vo svojej kancelárii som nepoužila ani len jednu stoličku z majetku zariadenia. Všetok nábytok, teda písacie stoly, stoličky, skrinky, police, konferenčný stolík, kreslá, pohovka, koberce a iné boli mojim vlastníctvom.

Čo sa týka mobilného majetku, tak som sponzorsky vybavila rad úplne nových vecí, ako napríklad 50 kusov stoličiek a za pomoci kolegov sme kompletne zriadili a mobiliárom vybavili aj kaplnku, ktorá takisto v zariadení nebola a bola pre duchovné potreby prijímateľov viac ako potrebná.

Vďaka mojim kontaktom, známym, sponzorom a ďalším dobrým ľuďom sme vybavili aj ochranu objektu kamerovým systémom namiesto mreží, čím sa zhumanizovali podmienky života. K vyššej kvalite života klientov prispeli aj oddychové zóny, opäť vybavené vďaka darom a sponzorom. Klienti tiež dostali vďaka sponzorom, ktorých som oslovila, aj emergency náramky. Pravidelne mali klienti posedenia, koncerty, grilovačky, výlety, besedy, rovnako na pravidelnej báze sa realizovali rôznorodé záujmové činnosti, nemajetným sme pomohli doplniť si chýbajúce oblečenie a základné vybavenie. Vo viacerých prípadoch som sa osobne angažovala, aby sme pomohli zrekonštruovať rodinné vzťahy, vyriešiť akútne problémy, či už rodinné, sociálne alebo iné. V rámci možností som bola aj ja osobne nápomocná každému klientovi, ktorý pomoc potreboval , nakoľko mám v úcte seniorov a osoby ťažko zdravotné postihnuté. Rovnako som bola nápomocná zamestnancom, keď sa na mňa obrátili so žiadosťou o pomoc. Viď priložené screen šoty.

BSK uvádza: „Simulovala chorobu, aby sa mohla venovať svojim súkromným aktivitám. Počas práceneschopnosti sa opakovane nachádzala mimo určeného miesta a napríklad moderovala súkromnú akciu, publikovala príspevky na sociálnych sieťach, na ktorých je evidentne vidieť, že sa nachádza mimo bydliska, aj mimo práce.“

Názlerová: Počas práceneschopnosti sa vždy zdržiavam na určenom mieste a čas na vychádzky využívam na zotavovanie a rekonvalescenciu, tak, ako mi to odporučí lekár. V prípade, že sa náhodou zdržiavam na inom mieste, ako doma, je na to relevantný a legitímny dôvod. Že sa v ostatnom období môj zdravotný stav zhoršil, podmienil aj fakt dlhodobej šikany a diskriminácie zo strany BSK.

Sociálne siete nie sú on-line vysielanie a pridávanie príspevkov je možné aj retrospektívne. Pridávanie príspevkov počas práceneschopnosti nie je porušením liečebného poriadku a ani porušením pracovnej disciplíny.

Otázkou je, kto z BSK tak úzkostlivo sleduje na sociálnych sieťach môj súkromný život a či to robí v pracovnom čase.

Voľnočasovým a súkromným aktivitám som sa venovala po práci alebo v čase svojej dovolenky.

Tvrdenie BSK o simulovaní choroby je absurdné a urážajúce. Choroba ako COVID alebo prevoz rýchlou zdravotnou službou sa simulovať nedá.

BSK uvádza: „ Konštruktívnu kritiku jej práce pripisovala osobnej animozite s vedením župy. V médiách sa opakovane snaží presvedčiť, že jej odvolanie bolo spôsobené napätými vzťahmi so županom. Nič nie je vzdialenejšie realite, ako toto tvrdenie. Naopak, na začiatku dostala plnú dôveru vedenia župy, avšak opakovane preukazovala, že manažérsky svoju pozíciu nezvláda. Návrh na odvolanie pani Názlerovej bol spoločným rozhodnutím vedenia župy a Odboru sociálnych vecí BSK. Zastupiteľstvo BSK tento návrh jednohlasne schválilo. Nie je teda pravda, že išlo o osobné, ani o svojvoľné rozhodnutie predsedu BSK, ako sa to snaží pani Názlerová prezentovať. Napokon, zo zákona takéto rozhodnutie ani nie je možné.“

Názlerová: Že to bolo rozhodnutie župana, ktorý využil svoje kompetencie, uviedla v prvom oficiálnom stanovisku samotná župa dňa 17.2. 2023 , citujem: „Odvolanie bolo schválené z dôvodu predloženia návrhu zo strany predsedu BSK, ktorý využil svoje oprávnenie“.

BSK v nasledujúcom, poradí druhom stanovisku uviedlo, že konali na základe opakovaných sťažností zo strany zamestnancov, klientov, rodinných príslušníkov a iných. Žiadne takéto sťažnosti mi ako štatutárnemu orgánu za ostatný rok neboli predložené, hoci je povinnosťou BSK všetky podnety riadne prešetriť a spísať o tom záznam.

Dovoľte, aby som v tejto súvislosti zacitovala z hromadne podpísaného ďakovného listu, ktorý som dostala od zamestnancov a klientov: „Ďakujeme, pani Názlerová za uplynulé dva roky spolupráce a neľahkej práce. Ďakujeme za všetko nadšenie a nové nápady, za všetky koncerty, výlety, akcie, za váš elán, dobrú náladu a pozitívne myslenie, za pochvalu a podporu... Ďakujeme za váš srdečný úsmev, podporu, za to, koľkokrát ste nás vypočuli. Ďakujeme za neskutočnú empatiu, za ľudský prístup a za všetko, čo sme tu opomenuli, ale malo to zmysel. Ďakujeme za to, aká ste boli ako riaditeľka, ako človek s veľkým srdcom. Nikdy nezabudneme...“ K dispozícii mám aj rad individuálnych poďakovaní od rodinných príslušníkov. Rovnako vrúcne slová odzneli aj na mojej dojemnej rozlúčke so zamestnancami a klientmi v zariadení CSS PK.

Neviem čo je lepším dôkazom mojich manažérskych zručností, ako takéto poďakovanie. Alebo aj fakt že som previedla zariadenie obdobím opakovaných karantén, núdzového stavu, mimoriadnej situácie, že som zabezpečila riadny chod zariadenia v extrémne zložitých podmienkach a že som vyšla v ústrety BSK aj v prípade, kedy oni zlyhali pri zabezpečí výstavby nového objektu pre iné zariadenie sociálnych služieb a ja som musela zabezpečiť uvoľnenie časti budovy a zabezpečiť prestavbu jestvujúcich priestorov v našom zariadení za plnej prevádzky tak, aby sme vedeli umiestniť všetkých 14 presúvaných klientov.

Vďaka mojim manažérskym schopnostiam sme zaviedli logické interné procesy ako porady, pravidelné kontroly, zabezpečili doplnenie dôležitých interných predpisov a dokumentov, ktoré skartovalo predchádzajúce vedenie. Tiež sme zabezpečili väčšiu disciplínu pri výbere platieb za pobyt, čím sme prekračovali plánované príjmy a odvádzali viac peňazí do rozpočtu BSK. Počas môjho pôsobenia na pozícii štatutárneho zástupcu CSS PK zariadenie ani raz nezlyhalo. A o tom, že som ho viedla zodpovedne, svedčia aj výsledky rôznych externých kontrol, napríklad z inšpektorátu práce, hygieny, či z úradu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

BSK uvádza: “Počas zamestnania a počas pracovnej doby sa dlhodobo a opakovane venovala súkromným aktivitám, natáčala a zverejňovala súkromné videá, kvôli čomu nevenovala dostatočný čas práci riaditeľky. O tom, že práca riaditeľky nebola jej skutočná priorita, svedčia aj príspevky na sociálnych sieťach, kde usvedčuje samú seba.

Názlerová: Súkromným aktivitám, ktoré nepochybne mám, nakoľko som aktívna a činorodá žena, som sa venovala vo svojom voľnom čase a v čase dovolenky. Napríklad som vo svojom voľnom čase chodila na besedy aj do iných zariadení sociálnych služieb, samozrejme zadarmo, na svoje náklady. Tiež som využívala svoje sociálne siete s bohatou základňou sledovatelov na to, aby som, okrem iného, hovorila aj o pálčivých problémoch súčasnosti, vrátane problémov v sociálnej oblasti, s cieľom podporovať spoločenskú diskusiu smerujúcu k prospešným riešeniam v tejto oblasti.

Práci riaditeľky som sa venovala vysoko nad rámec bežného pracovného času, o čom svedčí evidencia mojej dochádzky. BSK vyžadoval, aby som im písomne hlásila aj to, keď som si išla kúpiť desať deka salámy na obed. Takže mali presný prehľad, že na pracovisku som a keď nie som, kde som a z akého dôvodu. Kanceláriu so mnou zdieľala kolegyňa, ktorá bola prítomná pri takmer všetkých aktivitách, rozhovoroch, poradách, telefonátoch, stretnutiach s klientmi, rodinnými príslušníkmi, spolupracujúcimi subjektmi a ktorá participovala na plánovaní mojich aktivít, príprave, evidencii a distribúcii korešpondencie a tak ďalej.

BSK uvádza: „Vytvárala virtuálnu realitu o svojej práci. Opakovane a bez predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa prezentovala v médiách a na sociálnych sieťach informácie o chode zariadenia sociálnych služieb, ktoré nezodpovedali realite. Svoje výsledky preceňovala, problémy zveličovala. Na túto skutočnosť bola upozornená, napriek tomu nedošlo k náprave.“

Názlerová: Všetky články, rozhovory a výstupy, o ktorých som vedela, prechádzali tlačovým odborom BSK. Faktom je, že jediné, čo bolo mojej práci vyčítané zo strany BSK, bolo to, že sa o pezinskom zariadení píše príliš často. O zariadení sa písalo skutočne často a pozitívne. Lebo taká bola realita.

Ak som niekedy niekoho prácu vyzdvihovala, tak to bola práca zamestnancov. A za tým si stojím – sú to obetaví, pracovití a nesmierne láskaví ľudia. Ktorých práca nie je docenená ani spoločensky, ani finančne.

A k bodu o vytváraní virtuálnej reality o svojej práci uvádzam, že o realite mojej práce a realite života zariadenia sa mohol prísť pán župan kedykoľvek osobne presvedčiť, avšak za dva roky a 5 mesiacov, teda za celý čas môjho pôsobenia, tam nebol nikdy a teda možno usudzovať, že ho ani nezaujíma, ako to tam funguje a ako sa zariadenie spamätalo a postavilo na nohy po prvej vlne, ktorá mala tak tragický priebeh, a čo mi bolo a dodnes je úprimne ľúto.

BSK uvádza: „Šírila poplašné správy o pandémii v centre sociálnych služieb a dokonca na sociálnych médiách vytvárala dojem, že župa nedá klientom ani najesť a napiť. Pod rúškom neschopnosti župy a jej pozície „záchrancu“ organizovala napríklad verejnú zbierku na ovocie klientom.“

Názlerová: Stratégia ututlávania a neriešenia, stratégia vyhýbania sa faktom spôsobila v zariadení počas prvej vlny pandémie skutočnú ľudskú tragédiu. Jedinou správnou stratégiou je hovoriť otvorene, tak s klientmi, ako aj rodinnými príslušníkmi, komunitou. Všetky fakty boli pravdivé, relevantné, distribuované tým prijímateľom správ, ktorým mali byť určené.

A teraz k tomu tvrdeniu, že sme údajne prezentovali, že klienti nemajú čo jesť, čo tvrdí BSK. Máme právo žiadať o dary a to sme aj slušným spôsobom urobili. Nežiadali sme o jedlo, čo je nepravdivé tvrdenie. Ale v čase urputných horúčav, kedy klienti mesiac nesmeli opustiť svoje izby, keďže sme z dôvodu covidu boli mesiac v karanténe, som rozhodla o tom, že požiadame verejnosť o pomoc s pitným režimom a vlákninami. Vďaka čomu sme predišli dehydratácii klientov a kolapsom z tepla. Takisto sme mali akútny nedostatok zamestnancov, ktorí boli takisto pozitívni a museli sa liečiť. Verejnosť sme teda prosili aj o pomoc tohto druhu, kedy nám dobrovoľníci pomohli aspoň s rozvozom jedla, každý deň niekoľkokrát opakovaným podávaním nápojov a kŕmením. A toto je len časť problémov, na ktoré som opakovane vždy vedenie BSK upozorňovala a márne žiadala riešenia. Situácia bola tak akútna, keďže išlo o zdravie a životy, že som to musela vyriešiť takto radikálne. Toto nie je „zveličovanie problémov“, toto bola realita. 40 klientov pozitívnych na Covid sme úspešne vyliečili, žiaľ zaznamenali sme aj jedno úmrtie. Zo zvyšných takmer päťdesiatich klientov nám na dehydratáciu a teplo nikto neskolaboval. Čo sa nedá povedať o zamestnancoch, z ktorých niektorí pracovali aj tri týždne v kuse a ďalší v extrémne vyčerpávajúcom nasadení a u ktorých sa prejavili kolapsové stavy alebo predkolapsové syndrómy. Preto som zabezpečila pitný režim nielen pre klientov, ale aj pre zamestnancov.

Toto rozhodnutie bolo správne, stojím za ním a to i napriek tomu, že ma za to odvolali.

BSK uvádza: „Skresľovala skutočný technický stav budovy a zariadení a následne vytvárala virtuálnu potrebu financovať opravy a nákupy, ktoré zariadenie (v takej miere) nepotrebovalo. Výsledkom bol aj nedostatok finančných prostriedkov na mzdy, ktorý samozrejme župa sanovala.“

Moje vyjadrenie: Prácou riaditeľa takéhoto zariadenia je aj pomenúvať problémy a potenciálne riziká. Čo som urobila na základe aj odborného stanoviska inštitúcie na to určenej, kde sa konštatuje, že riziká v budove sú nielen prítomné ale jedná sa aj o riziká vysoké a vážne. Župa má na to svoj odbor a svojich zamestnancov, ktorí potom rozhodujú o postupe a riešení. Rok a pol som k tomu písala listy, opakovane sme o tom s BSK hovorili, no nevyriešilo sa to.

Spájať problematiku rozpočtu na mzdy s rozpočtom na opravu a údržbu, či prevádzku je nekompetentné.

Finančné prostriedky na mzdy sú finančné prostriedky na mzdy, vo verejnej správe nemôžu byť použité na nič iné ako na mzdy. Že chýbali oproti rozpočtu bolo spôsobené tým, že neboli správne naplánované predchádzajúcim vedením zariadenia. Stalo sa to raz, hneď po mojom nástupe, a to som nemohla nijako ovplyvniť.

Názlerová: „Z centra sociálnych služieb urobila požičovňu náradia. Napríklad kamarátke bezodplatne požičala na 8 mesiacov kosačku, ktorá patrila do majetku zariadenia.“

Moje vyjadrenie: Urobiť kauzu z kosačky, ktorú ani neviem, že niekto niekomu požičal a obviniť ma z toho, je ďalšie účelové tvrdenie. Ak k požičaniu došlo, rozhodne to bolo bez môjho vedomia a súhlasu. Môžem len predpokladať, že to bola priateľská výpomoc medzi kolegami.

BSK uvádza: „Zveličovanie a prekrúcanie ako pracovná metóda. Pani Názlerová sa snaží navodiť dojem, že BSK nereagoval dostatočne na jej podnety a žiadosti týkajúce sa napríklad protipandemických opatrení či technických problémov.“

Názlerová: Bratislavská župa redistribuovala ochranné pracovné pomôcky zo štátnych hmotných rezerv, a tlmočila závery porád, ktoré mali s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Možno v prípade iných zariadení boli nápomocní, v našom prípade počas minuloročnej katastrofálnej situácie, kedy sme s Covidom zápasili dva mesiace, z toho mesiac v kompletnej karanténe, neurobili nič navyše. O situácii som pravidelne oficiálne aj neoficiálne informovala BSK aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a celú situáciu som konzultovala aj s príslušným hygienikom. BSK bolo denne informované o akútnom zdravotnom stave klientov, vrátane toho, že potrebujeme aj dalšie kyslíkové koncentrátory, ventilátory, pitný režim pre klientov, ale žiadala som aj o personálne posily, či intervenciu na ministerstve, aby nám bola poskytnutá pomoc vo forme zamestnancov. Reálne k nám prišla na výpomoc jedna pracovníčka z iného zariadenia, čo sme veľmi ocenili, no bolo to nepostačujúce. Všetko uvedené nie je zveličovanie, ale opis reálneho status quo v danom čase. V snahe zohnať personálnu výpomoc som sa obrátila aj na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, BSK, Okresný úrad v Pezinku, Červený kríž, dobrovoľnícke organizácie, Zdravotnícku univerzitu, stredné zdravotné školy a takisto na širokú verejnosť. BSK mi odkázalo, že mám tlačiť na ministerstvo, ministerstvo mi odkázalo, že mám tlačiť na zriaďovateľa, teda BSK. Toto za poskytnutie pomoci nepovažujem.

Záver

"Viac ako dva roky som pracovala najlepšie ako som vedela. Do služieb CSS PK som dala všetky svoje vedomosti, skúsenosti, kontakty, ale hlavne celé svoje srdce. Ku klientom, rovnako k zamestnancom som si vytvorila vzťah a preto mojou prioritou bolo vytvárať zamestnancom čo najlepšie podmienky na prácu, aby do nej nechodili so stiahnutým žalúdkom a aby sa mohli cítiť hrdo a ocenene. V prípade klientov bolo mojou prioritou vytvárať im prostredie pokojného a bezpečného domova s profesionálnou starostlivosťou tak opatrovateľskou a ošetrovateľskou, ako aj sociálnou, s dôrazom na dôstojnú komunikáciu a systematickým, podporujúcim a nápomocným prístupom ku všetkým ich potrebám," uviedla na sociálnej sieti Názlerová a poďakovala sa všetkým, ktorí jej vychádzali v ústrety, podporovali ju a pomáhali jej.

Facebook@Renáta Názlerová - officiálna stránka
Facebook@Renáta Názlerová - officiálna stránka
Facebook@Renáta Názlerová - officiálna stránka
Facebook@Renáta Názlerová - officiálna stránka
Facebook@Renáta Názlerová - officiálna stránka
Facebook@Renáta Názlerová - officiálna stránka
Facebook@Renáta Názlerová - officiálna stránka
Facebook@Renáta Názlerová - officiálna stránka
Facebook@Renáta Názlerová - officiálna stránka
Facebook@Renáta Názlerová - officiálna stránka

Potrebujeme Vašu pomoc

Stojíme na vašej strane, stojíme na strane čitateľov, ako dobrá protiváha mainstreamu. V Hlavnom denníku nájdete to, čo inde zbytočne hľadáte. Dnes potrebujeme vašu pomoc a podporu.

Číslo účtu pre finančné dary: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Podporiť nás môžete finančným darom v ľubovoľnej výške, do poznámky prosíme uviesť "dar". Spoločne dokážeme byť silní!

Ďakujeme

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik