Slovenskí katolíci píšu biskupom: Premôžte svoj strach a konajte
21 | 03 | 2021 I Gabriel Matta

Verejnosť prežíva momentálne ťažké časy. Nekončiaci núdzový stav, nefungujúci štát, hádky vládnych politikov, rôzne obmedzenia, medzi nimi aj zrušenie verejných bohoslužieb, spôsobujú, že ľudia sú frustrovaní a nahnevaní. Členovia občianskeho združenia Slovenskí katolíci preto napísali biskupom otvorený list, ktorý vám prinášame v plnom znení.


Otvorený list všetkým slovenským biskupom zo strany občianskeho združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI:

Premôžte svoj strach a konajte podľa princípov, ktoré dobrotivý, všemohúci a múdry BOH vložil do nadprirodzeného večného zákona (lex aeterna), do prirodzeného zákona (lex naturalis) a do desiatich Božích prikázaní (Dekalógu). Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Vážení členovia Konferencie biskupov Slovenska,

my slovenskí katolíci sa znova obraciame na Vás, pretože si uvedomujeme hlbokú duchovnú a morálnu krízu ľudskej civilizácie, ktorá sa okrem reálnej politiky „aktuálne vládnucej garnitúry“ stále viac premieta aj do cirkevných štruktúr v súvislosti s prebiehajúcimi procesmi v spoločnosti. Po takmer roku, odkedy nemôžeme slobodne a verejne participovať na slávení svätých omší v našich katolíckych chrámoch, sa opäť blížime k najväčšej liturgickej oslave roka – k vzkrieseniu nášho Pána Ježiša Krista, ktorá bude pravdepodobne zo strany svetskej moci aj tentoraz zakázaná.

Polícia sa chváli obrovským úlovkom. Na hraniciach zadržali strašného zločinca - pendlerku
Orliemu zraku našej polície neunikol pokus o takmer teroristický čin. Pendlerka sa na hraničnom prechode Jarovce – Kitsee, pokúsila ilegálne prekročiť slovenské hranice, s upraveným certifikátom o covid teste. Minister vnútra si zaslúži potlesk a... Čítať ďalej
20 | 03 | 2021 | Robert Bačinský


Zdá sa, že na základe neprimerane submisívneho postoja pastierov katolíckej Cirkvi, sa postupne zaradíme medzi najateistickejšie a najtotalitnejšie štáty (v žiadnom z našich bezprostredných susedných štátov totiž k takýmto tvrdým opatreniam nedošlo) z hľadiska rešpektovania slobody náboženstva. Preto máme ako verní synovia a dcéry Cirkvi vážnu obavu o reálnu sakramentálnu službu Cirkvi, ktorej centrom je živý Kristus uprostred eucharistického spoločenstva veriacich, ktorú nemôžu nahradiť virtuálne stretnutia.

Naďalej sa, žiaľ, ukazuje, že v tomto čase skúšky viery, sa vo Vašom neprimerane pasívnom postoji nič nemení a Váš „mlčiaci“ až „slabo počuteľný hlas pastierov“ zostane aj naďalej nie burcujúcim „hlasom Ducha“, ktorý hlása Slovo života a spásy vhod aj nevhod, ale iba neprirodzeným „hlasom online“. Toto však nemôže nahradiť reálneho Krista a jeho milosť plynúcu z osobného stretnutia s Vykupiteľom a Spasiteľom človeka.

Vzhľadom na súčasnú tragickú situáciu dejín spásy na Slovensku, v ktorej totalitný protikresťanský systém zameraný proti rodine a životu opäť rafinovane siaha na slobodu náboženstva a na Bohom darované právo na verejný kult a uctievanie, ktoré Božia Autorita v Dekalógu definovala ako „morálny imperatív“, už v tejto fáze nemôžeme viac mlčať. Naopak, sme oprávnene presvedčení, že zo strany našich pastierov sa nereaguje adekvátnym spôsobom podľa poslania, ktoré Vám zveril sám Ježiš Kristus.

Polícia rieši billboard, na ktorom je slogan o sňatí rúška z tváre. Nemá dôležitejšiu prácu?
„Korona skončí, keď ty dáš dole rúško," hlása billboard v Žilinskom kraji. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline sa ním už zaoberá. Chce vylepenie kvalifikovať ako trestný skutok. Naša vláda kritizuje pomery v Bielorusku, avšak zdá sa, že... Čítať ďalej
20 | 03 | 2021 | Petra Demková


V čase, kedy treba skutočne vyznať katolícku vieru a viac sa báť Božej Autority, ako „vierolomných cisárových služobníkov“, ktorí vedú slovenský národ do katastrofy a kolaborácie s globálnym satanským zlom, ktoré privedie národ a Slovensko k zániku, Vy, ako pastieri Božieho ľudu, sa nielenže mlčky prizeráte, ale zabúdate aj na slová Ježiša Krista, že „je s nami po všetky dni až do skončenia sveta“, ako aj na to, že keď „udrú pastiera“, vystrašené ovce sa rozpŕchnu. Vari už neplatí evanjeliové „že patríte Kristovi“, alebo vstúpila do vierouky a mravouky už nová teologická téza, že „človek patrí iba cisárovi a pandemickému strachu“ spôsobujúcemu kolaps rozumu a dôvery v Božiu prozreteľnosť?

Apelujeme preto na Vaše svedomia slovenskí katolícki biskupi a pastieri a pýtame sa: neznepokojuje Vás tento stav v lokálnej Cirkvi na Slovensku? Necítite povinnosť „hovoriť nahlas“, práve v našich časoch, aby nemuseli namiesto Vás „kričať kamene“? Či ste azda zabudli brániť poklad viery (Depositum fidei) a Bohom zverené poslanie “aplikovať morálku do života Cirkvi a do spoločenstva veriacich“, ktoré sú tak prepotrebné aj v tejto epoche dejín spásy? Alebo je toto „znamenie čias“ pre Vás, našich pastierov, len etapou, keď sa nemusíte príliš namáhať v ohlasovaní Božieho slova a ani „vysluhovaním sviatostí“? Ježiš však sám o sebe povedal, že On je „svetlom sveta“ (Jn 8, 12), a nie niekto iný. Neuvedomujete si zlyhanie Vášho „pastierskeho poslania“ a vernosti tomu, čo Cirkev hlásala po celé stáročia o sviatostnom živote Cirkvi a o nemeniteľných morálnych princípoch, ktoré pramenia v transcendentnej autorite samotného Autora večného zákona (lex aeterna), prirodzeného zákona (lex naturalis) a Dekalógu? Vari sú slovenskí veriaci dobrí len kvôli finančnej podpore cirkevných aktivít, no zanedbávanie pastoračnej starostlivosti a rezignácia v zápase medzi dobrom a zlom, sa už považuje za normálny stav? Či azda poslušne zamknuté Božie chrámy zo strachu z „vierolomného cisára“, slávenie neverejných sv. omší, absencia vysluhovania  sviatostí, sú znakom toho, že slovenskí veriaci sú vykázaní na „perifériu záujmu pastierov“, teda už len do privátneho priestoru, kde môžu  prežívať svoj vzťah s Bohom? My veriaci katolíci vyzývame Vás pastierov Cirkvi, aby ste sa verejne angažovali za Boha, za Cirkev, aj za náš národ, ako to robili vaši predchodcovia.

Kollár si nárokuje nominovať nového šéfa SIS. On je snáď splachovací!
20 | 03 | 2021 | Aneta Leitmanová


Žiaľ jediné, čo od pastierov počúvame v týchto časoch, sú virtuálne výzvy k modlitbe, pôstom a charite, ba v poslednom čase aj k tomu, aby sa veriaci formálne prihlásili k viere pri sčítaní obyvateľstva a nehanbili sa za Krista. Tým sa však len podporuje „náboženský folklór cirkevných a štátnych štatistík“, ktorý nemá skoro nič spoločné so skutočnou vierou v Boha. My, úprimne veriaci katolíci, sa nehanbíme za Krista, no oprávnene chceme vidieť, že aj naši pastieri a Cirkev nie sú len humanistickou a charitatívnou inštitúciou, kde dominuje štatistika o počte veriacich, ktorá je základom finančných príspevkov od štátu. Uvedomte si, že mnohí ľudia na Slovensku sú už dnes reálne chudobní (ba pod hranicou chudoby) a ich existencia je vážne ohrozená. Veľa ľudí je aj bez práce a majú čo robiť, aby uživili svoje rodiny. Žiadame Vás, aby ste ako pastieri prestali mlčať, aby ste pozdvihli svoj hlas “v duchu princípov sociálneho učenia Cirkvi“ a postavili sa tak reálne na stranu ochrany viery, života a rodín.

Morálne závažnou vecou, ktorá nás katolíkov prekvapuje, je paradoxne Vaše pohoršujúce angažovanie sa za vakcináciu proti chorobe Covid-19 vakcínami, ktoré sú morálne kompromitované zločinom vrážd desiatok zavraždených nenarodených detí, čím vlastne nepriamo vyzývate veriacich k priamej podpore neľudskej a obludnej farmaceutickej lobby, ktorú vytvorili vedci odtrhnutí od biblického imperatívu Nezabiješ! Namiesto verejného apelu na štátne inštitúcie, na biomedicínske a farmaceutické autority, aby poskytli slovenským občanom eticky nezávadné a bezpečné vakcíny, Vy nás paradoxne vyzývate k podpore morálneho zla, ktoré odporuje Božiemu zjaveniu a učiteľskej tradícii Cirkvi vo forme pápežských encyklík Veritatis splendor a Evangelium vitae.

Nerozvážne nabádate veriacich, aby sa nechali očkovať vakcínami (ktoré často ani nie sú vakcínami), pretože ich bezpečnosť vedecky spochybnili mnohé svetovo uznávané vedecké autority v biomedicínskych vedách. Niektorí pastieri sa dokonca osobne angažujú v tejto marketingovej propagande, akoby ich skutočným poslaním nebolo ohlasovanie Božieho slova, ktoré hovorí, že jedinou nádejou je živý Kristus – Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka), nie vakcína, ako tvrdia niektorí pastieri zapojení do pochybnej ideologickej kampane. Neobávate sa toho, že tisíce ľudí po celom svete (podľa oficiálnych zdravotníckych  štátnych štatistik), ale aj na Slovensku budú umierať či už v krátkom časovom horizonte, alebo bezprostredne po vakcinácii, čo bude kompromitovať cirkev a jej veriacich v očiach laickej, ako aj odbornej verejnosti?

Škandál: Vodičovi MHD, ktorý komentoval brutálny zásah polície na svojho kolegu, hrozia výpoveďou!
Slovensko na začiatku marca pobúrilo video, v ktorom je vidieť ako policajná hliadka spacifikovala vodiča MHD iba preto, že si na konečnej zastávky chcel pofajčiť a nemal rúško. K incidentu sa vyjadril aj jeho kolega, ktorý za to nesie... Čítať ďalej
20 | 03 | 2021 | Jozef Uhlárik


Aj preto sa oprávnene a už verejne podľa evanjeliových pravidiel pýtame, kde je mravné  svedomie pastierov, ktorí vyzývajú veriacich k minimálne „materiálne vzdialenej pasívnej spolupráci“ na zlom skutku „vraždy nenarodených detí“ obetovaných na oltár neľudskej vedy?

Je podľa Vás správne vyzývať k nemorálnej spolupráci pri podpore „štruktúr zla“ vo farmaceutickom priemysle a v obchodovaní s telami nenarodených detí, teda činov, ktoré sú  pokrytecky skrývané pred očami jednoduchých veriacich? Vari pre zištné záujmy globálnych záujmových skupín musia dennodenne zomierať ľudia len preto, aby sa naplnil „satanský vakcinačný plán“, lebo je to vraj pre „dobro všetkých“, a v tom je tá veľká nádej? Kedy sa vytratila z postoja našich pastierov vedecká racionalita, hľadajúca „objektívnu pravdu“, ale aj múdra rozvážnosť, pripomínajúca rozhodnutie „in dubio pro Deo“ (v pochybnosti Boh) zvlášť v aktuálne zložitých bioetických a biomedicínskych otázkach, ktoré majú paradigmatický význam aj z hľadiska dejín spásy? Vakcinácia, napriek evidentnému kontinuálnemu posunu referenčného bodu teologicko-etického rozlišovania a hodnotenia v bioetike, predsa nie je dogmou katolíckej cirkvi.

Cirkev vždy hlásala oprávnenosť morálnych princípov, ktoré majú na prvom mieste dbať aj v oblasti bioetiky na to, aby nedošlo k poškodeniu „princípu telesnej integrity a zdravia osoby“, to znamená, že sa má postupovať podľa klasickej zásady, ktorá pripomína aj v dnešnej zložitej situácii, že „nie všetko, čo je dovolené je aj čestné (non omnes quod liced honestum est). Vy však namiesto toho, aby ste vyzvali kompetentných, aby zastavili očkovanie vakcínami AstraZeneca, ako to urobili viaceré vlády krajín Európskej únie (Nemecka, Francúzska, Holandska, Dánska, Talianska, Bulharska, Nórska), ako aj inými biomedicínsky kontroverznými vakcínami, tak dokonca ticho súhlasíte s tým, že sme naďalej „pokusným laboratóriom EÚ“ a zo slovenských občanov sa stali pokusné zvieratá. Azda už neplatia biblické slová o tom, že „ľudské telo je chrámom Ducha svätého“, a nie „utilitárnym prostriedkom“ na biomedicínske manipulácie a neľudské pokusy na ľuďoch? Odkedy už ľudia nemajú autonómne a kriticky myslieť, ale iba mlčky poslúchať? V poslednom čase nás „ohúril“ aj oznam o sprevádzaní starých ľudí na očkovanie katolíckymi kňazmi, hoci z vedeckého hľadiska spoľahlivo nevieme, či to nie je pre nich „priepustka k odchodu na večnosť“.

Boris Kollár: Nemenovaný poslanec koaličnej SaS rokoval s opozíciou o povalení vlády
Hnutie Sme rodina je za štvorkoalíciu. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Údajne to deklaroval aj na koaličnej rade. Vie si však predstaviť aj trojkoalíciu v zložení Sme rodina,... Čítať ďalej
20 | 03 | 2021 | Ivan Brožík


Na jednej strane sledujeme Vašu submisívnu pasivitu a nekonanie v otázke otvorenia chrámov a verejného slávenia sv. omší, to znamená angažovania sa za „slobodu vyznania“ a „práva na náboženský kult“, a na strane druhej vidíme Vaše aktívne angažovanie sa za masívne vakcinovanie, ktoré pravdepodobne bude narastať s novými modifikáciami vírusov. Pre ochranu života a zdravia je dôležitá pravda o experimentálnych vakcínach, ako aj o tom, že sloboda je Božím darom, aby sa každý človek mohol zodpovedne rozhodnúť medzi dobrom a zlom. Upriamujte ľudí viac „hľadieť hore“, to znamená tam, kde možno uzrieť i nájsť Stvoriteľa, Spasiteľa a Tešiteľa v každej situácii, ktorú prináša život. Je to Boh, ktorý transcenduje celý vesmír, zem i históriu, nie vakcína, ktorú budú ľudia povinní opakovať po troch či šiestich mesiacoch. Ilúzia slobody s covidovým či vakcinačným pasom je veľmi neistá.

Žiadame Vás, aby ste nemlčali, ale postavili sa na čelo veriacich, ktorí Vám boli zverení, a aby ste bránili pravdu, slobodu a práva kresťanov, lebo bez pravdy niet slobody a bez slobody niet opravdivého dôstojného života, ale len smerovanie k satanskej diktatúre prinášajúcej otroctvo. Vráťme sa spoločne, s obnovenou horlivosťou a živou vierou do apoštolských čias a k pravde a Pán potom zasiahne a zachráni svoj ľud.

S pozdravom a úctou

Za občianske združenie SLOVENSKÍ KATOLÍCI:
Mgr. Miroslav Vetrík
Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
Ing. Marián Tkáč, PhD.
Dr. René Balák, PhD.
PhDr. Ivan Mrva, CSc.
PhDr. Marián Servátka, CSc.

https://www.hlavnydennik.sk/2021/03/17/hanbu-ktoru-slovenskej-armade-dopriali-ministri-obrany-vojaci-zo-svojich-uniforiem-tak-skoro-nezmyju/