Ján Drgonec: za nedodržiavanie Ústavy a medzinárodných dohovorov bude ešte SR platiť
28 | 02 | 2021 I Petra Demková

Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc., eme­rit­ný sud­ca Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky upozorňuje, že slovenské súdy už začali v snahe zapáčiť sa vláde, rozhodovať v nesúlade s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Prináša konkrétny prípad obvineného, ktorý stál pred Krajským súdom v Bratislave, za účasť a zvolávanie na zhromaždení v núdzovom stave.    


Fico podá podnet na disciplinárne konanie voči sudcovi Klimentovi
Poslanec Robert Fico podá podnet na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Jurajovi Klimentovi pre jeho zaujatosť pri rozhodovaní. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková povedala, že podnet prijme a bude sa ním zaoberať. Čítať ďalej
28 | 02 | 2021 | tasr


K napísaniu veľkej právnej analýzy ktorá vyšla v Právnych listoch podnietil experta za ústavné právo prípad zo súdu v Bratislave. Sudca pre prípravné konanie, zhodou okolností syn Š. Harabina, JUDr. B. Harabin rozhodoval vo veci obvineného, ktorý mal „ve­rej­ne pod­ne­co­vať/vy­zý­vať na hro­mad­né neplne­nie dô­le­ži­tej po­vin­nos­ti na zá­kla­de zá­ko­na, a to uz­ne­se­ním vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 718 z 11.11.2020. Branislav Harabin 21. de­cem­bra 2020 roz­ho­dol, že obvineného ne­be­rie do väz­by a pre­púš­ťa ho zo za­dr­ža­nia na slo­bo­du.

Pro­ku­rá­tor sa opieral o uznesenie, že vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky v čas­ti C, bod C.1. ci­to­va­né­ho uz­ne­se­nia roz­hod­la, že sa za­ka­zu­je s účin­nos­ťou od 15. no­vem­bra 2020 v rám­ci vy­hlá­se­né­ho nú­dzo­vé­ho sta­vu ... po­koj­ne sa zhro­maž­ďo­vať v poč­te nad 6 osôb.“ Sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie Ok­res­né­ho sú­du v Bratislave, B. Harabin, od­mie­tol návrh pro­ku­rá­to­ra.
Obmedzenie len formou zákona

V od­ôvod­ne­ní svoj­ho roz­hod­nu­tia uvie­dol (krátené): „...Aj Char­ta a Do­ho­vor, kto­rý­mi je Slo­ven­ská re­pub­li­ka ga­ran­tu­jú prá­vo po­koj­ne a slo­bod­ne sa zhro­maž­ďo­vať, bez akých­koľ­vek ob­me­dze­ní. Rov­na­ko z oboch jas­ne vy­plý­va, že aké­koľ­vek ob­me­dzenie vý­ko­nu práv a slo­bôd uz­na­ných v tej­to char­te mu­sí byť us­ta­no­ve­né zá­ko­nom ... aké­koľ­vek ob­me­dzenia vý­ko­nu zá­klad­ných práv a slo­bôd, aj prá­va po­koj­ne sa zhro­maž­ďo­vať je mož­né len a je­di­ne for­mou zá­ko­na a nie nor­mou niž­šej práv­nej si­ly... Vy­jad­re­né pla­tí aj po­čas vy­hlá­se­né­ho nú­dzo­vé­ho sta­vu na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky.“

Jána Drgonca napĺňa toto uz­ne­se­nie ok­res­né­ho sú­du hr­dos­ťou. „Všeo­bec­ný súd na Slo­ven­sku ko­neč­ne pos­tu­po­val v sú­la­de s po­žia­dav­ka­mi ma­te­riál­ne­ho práv­ne­ho štá­tu. Do­kon­ca aj vte­dy a tam, kde sa mu­sel vzo­prieť vlá­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky,“ napísal. Vláda podľa Ústavy SR totiž nemá právomoc siahať na slobodu zhromažďovania.

Polícia sa chcela pochváliť, ako má legislatívu v malíčku. Je z toho fiasko, post si totiž prečítal Harabin
Polícia Slovenskej republiky vyvesila na Facebook paragrafové okienko so sebavedomým dodatkom: „covidoví študenti práva si prídu na svoje“. Príspevok bol venovaný „internetovým hrdinom“, ktorí oponujú polícii pri dodržiavaní opatrení. Príspevok si... Čítať ďalej
27 | 02 | 2021 | Petra Demková


Napriek, podľa experta na ústavné právo, špičkovej práci sudcu Harabina, pro­ku­rá­tor ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry pro­ti roz­hod­nu­tiu sú­du po­dal sťaž­nosť. Prípad skončil na vyššom, Kraj­skom súde v Bra­tis­la­ve. Tento senát je presvedčený, že „súd pr­vé­ho stup­ňa vy­chá­dzal z nes­práv­nych práv­nych zá­ve­rov“ a zrušil uznesenie.

Krajský súd si pomohol, podľa Drgonca, podivným „kúzlom“, keď uznesenie vlády, ktoré nepatrí k všeobecne záväzným právnym predpisom, zmenil na „po­dzá­kon­ný pred­pis“. Kto­rým pod­ľa kraj­ské­ho sú­du mož­no uk­la­dať po­vin­nos­ti.
Výklad o inom

Pre obhájenie svojho tvrdenia použil senát výklad Ústavného súdu k veci, ktorá sa týkala niečoho úplne iného, ako toho, na čo výklad použil.

„Vzor­ný a pos­luš­ný kraj­ský súd ne­pos­tre­hol, že roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du SR má časť, v kto­rej ús­tav­ný súd pok­ro­čil ďa­le­ko za rá­mec návr­hu na ko­na­nie a v kto­rej ús­tav­ný súd ne­roz­ho­do­val o ni­čom z to­ho, čo kraj­ský súd pou­žil ako ka­bát do kto­ré­ho sa v úva­hách za­ha­lil,“ napísal Ján Drgonec.

Právny expert upozorňuje, že Ústav­ný súd roz­hod­nu­tím zo 14. ok­tób­ra od­ob­ril ob­me­dzo­va­nie zá­klad­ných práv a slo­bôd vlá­dou Slo­ven­skej re­pub­li­ky v nú­dzo­vom sta­ve a tiež for­mu, akú ob­me­dzenie mô­že mať – uz­ne­se­nie. A to je podľa neho absolútna neznalosť. „Ústav­ný súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky je re­gu­lár­ny a mo­no­pol­ný vy­kla­dač Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Aj keď sa mý­li. Aj keď je serviln­ý a chce sa za­vďa­čiť to­mu, pre ko­ho mo­di­fi­ku­je Ústa­vu svo­jím vý­kla­dom,“ naznačuje možné motívy Drgonec.

Harabin mal opäť pravdu! Tentoraz s neústavnými krokmi zo strany vlády počas pandémie
Exminister spravodlivosti Štefan Harabin je spokojný. V statuse na sociálnej sieti to priznal po tom, ako ombudsmanka podala na ústavný súd žiadosť o posúdenie niektorých zásahov do práv ľudí počas pandémie. Čítať ďalej
11 | 02 | 2021 | Jozef Uhlárik


„Na ví­ťaz­ný ta­nec vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky ne­doz­rel čas. Zá­klad­né prá­va a slo­bo­dy vi­sia na vlás­ku, no pred­sa len vi­sia, Neodtrh­li sa, ne­pad­li do prie­pas­ti de­jín. Je tak kvô­li to­mu, že zá­ro­veň s Ústa­vou, kto­rú Ústav­ný súd SR „škr­tol“ účin­kom svoj­ho roz­hod­nu­tia, tie­to prá­va za­ru­ču­jú aj me­dzi­ná­rod­né do­ho­vo­ry o ľud­ských prá­vach. Ústav­ný súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky ne­má prá­vo­moc roz­ho­do­vať o ich zá­väz­nos­ti, ani o roz­sa­hu, v akom pla­tia. Na ich ochra­nu sú me­dzi­ná­rod­né or­gá­ny, pre­dov­šet­kým Európ­sky súd pre ľud­ské prá­va a Súd­ny dvor Európ­skej únie,“ upozorňuje docent práva následne

„Es­ka­mo­té­ri v ta­lá­roch na kraj­skom sú­de siah­li na pre­ce­dens ús­tav­né­ho prá­va,“ myslí si. Od­ka­zu­jú na ná­lez Ústav­né­ho sú­du SR vo ve­ci PL. ÚS 22/2020 zo dňa 14.10.2020. Toto tvr­de­nie je podľa Doc. JUDr. Drgonca úče­lo­vé. „Bez zá­kla­du v práv­nom po­riad­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky,“ tvrdí.

„Sran­da sa kon­čí. ...Vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky po­ru­ší Ústa­vu, prá­vo Európ­skej únie aj me­dzi­ná­rod­ný do­ho­vor pri­ja­tý Ra­dou Euró­py. To všet­ko po­ru­ší ob­me­dze­ním slo­bo­dy zhro­maž­ďo­va­nia. Na­mies­to to­ho, aby stráž­ca zá­kon­nos­ti – pro­ku­rá­tor – od­mie­tol ta­ký paš­kvil up­lat­niť pro­ti ob­ča­no­vi Slo­ven­skej re­pub­li­ky, po­koj­ne ho pre­nas­le­du­je v pres­ved­če­ní, že ko­ná správ­ne. Veď sa za­vďa­ču­je vlá­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky.
Ak by konal dôsledne...

Pri­tom ak by v tej­to ve­ci pro­ku­rá­tor ko­nal ozaj dôs­led­ne, neviedol by len tres­tné stí­ha­nie pro­ti ob­ča­no­vi, kto­rý up­lat­nil svo­je ús­tav­né prá­vo bez oh­ľa­du na je­ho po­ru­šo­va­nie vlá­dou SR. Zá­ro­veň by sa mu­sel za­obe­rať otáz­kou, kto­rý člen vlá­dy sa do­pus­til tres­tné­ho či­nu zneu­ži­tia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa, prí­pad­ne či ne­doš­lo k spá­chaniu toh­to tres­tné­ho či­nu v spolu­pá­cha­teľ­stve via­ce­rých čle­nov vlá­dy,“ píše v analýze Ján Drgonec.

„Z toh­to zor­né­ho uh­la roz­hod­nu­tie sú­du dru­hé­ho stup­ňa, kto­ré pod­po­rí vlá­du v ob­me­dzo­va­ní zá­klad­ných práv a slo­bôd kvô­li to­mu, že je vlá­dou, je ob­lud­né. ...Do­kiaľ bu­dú na Slo­ven­sku ta­kí sud­co­via, ne­bu­de v súd­nych sie­ňach a v súd­nych roz­hod­nu­tiach spra­vod­li­vosť, ani dos­tup­ná Ústa­va a všet­ky me­dzi­ná­rod­né do­ho­vo­ry, kto­ré v ta­kom prí­pa­de Slo­ven­ská re­pub­li­ka pod­pí­sa­la zby­toč­ne. Pres­nej­šie, za pod­pí­sa­nie ale ne­dodr­žia­va­nie kto­rých bu­de Slo­ven­ská re­pub­li­ka eš­te aj pla­tiť,“ upozorňuje expert na ústavné právo a eme­rit­ný sud­ca Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc.

Celú právnu analýzu si môžete prečítať TU.

Pirošíková: Slovensko nedodržiava princípy právneho štátu a protipandemické opatrenia sú sporné
Pandémia koronavírusu priniesla aj na Slovensko veľa problémov s opatreniami. Nie vždy sú podľa právnej expertky Marice Pirošíkovej v súlade so zákonom. Čítať ďalej
06 | 02 | 2021 | Jozef Uhlárik