HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Členka Súdnej rady: „Jus­tí­cia bu­de mať zvia­za­né ru­ky na­mies­to očí“

Ilustračný obrázok - pexels.com

Nová súdna mapa – marketingový „skvost“ z dielne ministerstva spravodlivosti – nemusí bezvýhradne prispieť k očis­te­niu jus­tí­cie a ze­fek­tív­niť jej fun­go­va­nie a čo je horšie, môže viesť k zhoršeniu postavenia občanov pred súdmi. Mar­ce­la Ko­so­vá, sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve a člen­ka Súd­nej ra­dy SR vo­le­ná sud­ca­mi na webe pravnelisty.sk vyslovuje kvalifikované obavy z toho, že novými legislatívnymi zásahmi do systému súdnictva sa stane celkom možným, že “ jus­tí­cia bu­de mať zvia­za­né ru­ky na­mies­to očí“.

Fico: Kolíková zakázala riaditeľovi väzenskej stráže aby sa so mnou stretol

Kosová považuje za svoju čestnú povinnosť vy­jad­ro­vať sa k sta­vu jus­tí­cie. „Nie k jed­not­li­vým roz­hod­nu­tiam sú­dov. Mo­je ná­zo­ry /resp. žiad­ne­ho čle­na ra­dy/ ne­mô­žu byť zve­rej­ňo­va­né na strán­ke Súd­nej ra­dy, le­bo, ako mi bo­lo vy­svet­le­né, tá­to je ur­če­ná na uz­ne­se­nia ce­lej Súd­nej ra­dy a pub­li­ko­va­nie ná­zo­rov pá­na pred­se­du Súd­nej ra­dy SR,“ zdôrazňuje.

„Má sa Ján Mazák, pred­se­da Súd­nej ra­dy, vy­jad­ro­vať ku kon­krét­nym /nep­rá­vop­lat­ným/ roz­hod­nu­tiam sú­dov? Potvr­dzo­vať ich ob­sah ale­bo ich spo­chyb­ňo­vať, a tým aj sud­cov, kto­rí roz­hod­nu­tie vy­hlá­si­li? Má na to le­gi­ti­mi­tu, le­bo nie je sud­ca /ale­bo je?/, ale zvo­le­ný do súd­nej ra­dy parla­men­tom? Má sa vy­jad­ro­vať k to­mu, či je správ­ne roz­hod­nu­tie pre­mié­ra /po­li­ti­ka/ dať otes­to­vať ce­lý ná­rod? Mys­lím si, že ne­má.“ zastáva názor členka Súdnej rady SR.

Za smrť gen. Lučanského je zodpovedná Kolíková. „Zabili ste mi kamaráta!“ hovorí Milan Žitný

„Bez zna­los­ti spi­su sa jed­nak nie je mož­né re­le­van­tne vy­jad­riť k aké­mu­koľ­vek roz­hod­nu­tiu sú­du, a aj ke­by pán pred­se­da trest­ný spis či spi­sy vi­del a mal ich pod­rob­ne naš­tu­do­va­né, nie je súk­rom­ná oso­ba, či no­vi­nár, kto­rý si mô­že uro­biť ná­zor na zá­kla­de me­dia­li­zo­va­ných, či ne­ja­kým „zvláš­tnym“ spô­so­bom zís­ka­ných in­for­má­cií zo spi­su.“ argumentuje Marcela Kosová.

Za smrť generála Lučanského je zodpovedná ministerka Kolíková, tvrdí Čarnogurský ml.

„Je zná­me, že som kri­tič­kou no­vej súd­nej ma­py. Kri­tič­kou spô­so­bu jej vy­tvo­re­nia, spô­so­bu, ako uz­re­la svet­lo sve­ta, ale pre­dov­šet­kým jej ob­sa­hu. Ne­mys­lím si to­tiž, že zme­na ús­ta­vy a niek­to­rých zá­ko­nov pris­pe­je k očis­te­niu jus­tí­cie a ze­fek­tív­ni jej fun­go­va­nie. A nič na mo­jom ná­zo­re nez­me­ní ani list, kto­rým pán pred­se­da veľ­mi kri­tic­ky vrá­ta­ne osob­ných úto­kov, rea­go­val v me­ne ce­lej súd­nej ra­dy (bez to­ho, aby sme bo­li o tom vop­red mi­ni­mál­ne in­for­mo­va­ní/ na kri­ti­ku Po­rad­nej ra­dy európ­skych sud­cov k pre­bie­ha­jú­cim zme­nám v jus­tí­cii na Slo­ven­sku, kde kon­šta­to­val, že sud­com nič neh­ro­zí,“ zdôrazňuje Kosová.

„Hro­zí pres­ne to, čo uvied­la v sta­no­vis­ku Poradná rada európ­skych sud­cov k od­vo­lá­va­niu čle­nov slovenskej súd­nej ra­dy,“ konštatuje.“ Váž­ne sa zní­ži ich ne­zá­vis­losť, čo ich ro­bí príl­iš zá­vis­lý­mi na že­la­niach tých, kto­rí ich zvo­li­li ale­bo vy­me­no­va­li, a zba­ví ich tak úlo­hy, kto­rú ma­jú pri sle­do­va­ní cie­ľov ne­zá­vis­lé­ho a efek­tív­ne­ho súd­nic­tva-, k pre­lo­že­niu sud­cu bez súh­la­su aj na súd niž­šie­ho stup­ňa,“ uzatvára sudkyňa.

Rada európskych sudcov má výhrady k reforme súdnictva, ktorú navrhla Kolíková

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info