Členka Súdnej rady: "Jus­tí­cia bu­de mať zvia­za­né ru­ky na­mies­to očí"
04 | 01 | 2021 I Ivan Brožík

Nová súdna mapa - marketingový "skvost" z dielne ministerstva spravodlivosti - nemusí bezvýhradne prispieť k očis­te­niu jus­tí­cie a ze­fek­tív­niť jej fun­go­va­nie a čo je horšie, môže viesť k zhoršeniu postavenia občanov pred súdmi. Mar­ce­la Ko­so­vá, sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve a člen­ka Súd­nej ra­dy SR vo­le­ná sud­ca­mi na webe pravnelisty.sk vyslovuje kvalifikované obavy z toho, že novými legislatívnymi zásahmi do systému súdnictva sa stane celkom možným, že " jus­tí­cia bu­de mať zvia­za­né ru­ky na­mies­to očí".


Fico: Kolíková zakázala riaditeľovi väzenskej stráže aby sa so mnou stretol
02 | 01 | 2021 | Jozef Uhlárik ml.

Kosová považuje za svoju čestnú povinnosť vy­jad­ro­vať sa k sta­vu jus­tí­cie. "Nie k jed­not­li­vým roz­hod­nu­tiam sú­dov. Mo­je ná­zo­ry /resp. žiad­ne­ho čle­na ra­dy/ ne­mô­žu byť zve­rej­ňo­va­né na strán­ke Súd­nej ra­dy, le­bo, ako mi bo­lo vy­svet­le­né, tá­to je ur­če­ná na uz­ne­se­nia ce­lej Súd­nej ra­dy a pub­li­ko­va­nie ná­zo­rov pá­na pred­se­du Súd­nej ra­dy SR," zdôrazňuje.


"Má sa Ján Mazák, pred­se­da Súd­nej ra­dy, vy­jad­ro­vať ku kon­krét­nym /nep­rá­vop­lat­ným/ roz­hod­nu­tiam sú­dov? Potvr­dzo­vať ich ob­sah ale­bo ich spo­chyb­ňo­vať, a tým aj sud­cov, kto­rí roz­hod­nu­tie vy­hlá­si­li? Má na to le­gi­ti­mi­tu, le­bo nie je sud­ca /ale­bo je?/, ale zvo­le­ný do súd­nej ra­dy parla­men­tom? Má sa vy­jad­ro­vať k to­mu, či je správ­ne roz­hod­nu­tie pre­mié­ra /po­li­ti­ka/ dať otes­to­vať ce­lý ná­rod? Mys­lím si, že ne­má." zastáva názor členka Súdnej rady SR.


Za smrť gen. Lučanského je zodpovedná Kolíková. "Zabili ste mi kamaráta!" hovorí Milan Žitný
Bezpečnostný analytik Milan Žitný považuje smrť exprezidenta polície Milana Lučanského za zlyhanie viacerých štátnych orgánov, od vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov až po Zväz väzenskej a justičnej stráže. Povedal to v rozhovore pre denník... Čítať ďalej
31 | 12 | 2020 | Gabriel Matta

"Bez zna­los­ti spi­su sa jed­nak nie je mož­né re­le­van­tne vy­jad­riť k aké­mu­koľ­vek roz­hod­nu­tiu sú­du, a aj ke­by pán pred­se­da trest­ný spis či spi­sy vi­del a mal ich pod­rob­ne naš­tu­do­va­né, nie je súk­rom­ná oso­ba, či no­vi­nár, kto­rý si mô­že uro­biť ná­zor na zá­kla­de me­dia­li­zo­va­ných, či ne­ja­kým „zvláš­tnym“ spô­so­bom zís­ka­ných in­for­má­cií zo spi­su." argumentuje Marcela Kosová.


Za smrť generála Lučanského je zodpovedná ministerka Kolíková, tvrdí Čarnogurský ml.
Po tom, čo za kritický stav policajného exprezidenta gen. Milana Lučanského vyvodil zodpovednosť riaditeľ ZVJS Milan Ivan, ktorý odstúpil z funkcie, advokát Ján Čarnogurský volá aj po vyvodení zodpovednosti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.... Čítať ďalej
31 | 12 | 2020 | Gabriel Matta


"Je zná­me, že som kri­tič­kou no­vej súd­nej ma­py. Kri­tič­kou spô­so­bu jej vy­tvo­re­nia, spô­so­bu, ako uz­re­la svet­lo sve­ta, ale pre­dov­šet­kým jej ob­sa­hu. Ne­mys­lím si to­tiž, že zme­na ús­ta­vy a niek­to­rých zá­ko­nov pris­pe­je k očis­te­niu jus­tí­cie a ze­fek­tív­ni jej fun­go­va­nie. A nič na mo­jom ná­zo­re nez­me­ní ani list, kto­rým pán pred­se­da veľ­mi kri­tic­ky vrá­ta­ne osob­ných úto­kov, rea­go­val v me­ne ce­lej súd­nej ra­dy (bez to­ho, aby sme bo­li o tom vop­red mi­ni­mál­ne in­for­mo­va­ní/ na kri­ti­ku Po­rad­nej ra­dy európ­skych sud­cov k pre­bie­ha­jú­cim zme­nám v jus­tí­cii na Slo­ven­sku, kde kon­šta­to­val, že sud­com nič neh­ro­zí," zdôrazňuje Kosová.

"Hro­zí pres­ne to, čo uvied­la v sta­no­vis­ku Poradná rada európ­skych sud­cov k od­vo­lá­va­niu čle­nov slovenskej súd­nej ra­dy," konštatuje." Váž­ne sa zní­ži ich ne­zá­vis­losť, čo ich ro­bí príl­iš zá­vis­lý­mi na že­la­niach tých, kto­rí ich zvo­li­li ale­bo vy­me­no­va­li, a zba­ví ich tak úlo­hy, kto­rú ma­jú pri sle­do­va­ní cie­ľov ne­zá­vis­lé­ho a efek­tív­ne­ho súd­nic­tva-, k pre­lo­že­niu sud­cu bez súh­la­su aj na súd niž­šie­ho stup­ňa," uzatvára sudkyňa.


Rada európskych sudcov má výhrady k reforme súdnictva, ktorú navrhla Kolíková
Zatiaľ čo ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková bojuje za svoju reformu, odborná verejnosť na Slovensku už niekoľko týždňov bije na poplach. Výhrady má prezidentka SR, Zuzana Čaputová aj Ústavný súd SR. Teraz svoje výhrady sformulovalo v... Čítať ďalej
28 | 12 | 2020 | Petra Demková