Úžernícky kolonializmus v akcii (Valentin Katasonov)
12 | 04 | 2021 I Iveta Machová

Komentár Valentina Katasonova  (Fond strategickej kultúry)


Dlhové zaťaženie pri externých pôžičkových operáciách


Svetová banka (SB) zverejnila nasledujúcu výročnú správu „Štatistika medzinárodného dlhu 2021“( „International Debt Statistics 2021“).

Ako je uvedené v predhovore prezidenta skupiny Svetovej banky Davida Malpassa, správa poskytuje najpodrobnejší obraz o dlhu krajín s nízkym a stredným príjmom (low- and middle-income countries - LMIC). Údaje sú zo 120 krajín. Svetová banka (SB) nikdy neposkytla taký podrobný obraz.

V predchádzajúcich správach SB o téme zahraničného dlhu vždy prevládali štatistické údaje o ekonomicky rozvinutých krajinách. Medzitým sa stal dlh krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) zdrojom zvýšeného rizika pre globálnu ekonomiku. Ako priznáva David Malpass, v roku 2020 sa vďaka „pandémii“ dlh mnohých LMIC výrazne zvýšil, čo ďalej zvyšuje riziká pre dlžnícke krajiny aj pre celú svetovú ekonomiku.

Medzi top10 najväčších zahraničných dlhov zo skupiny LMIC patrí (v zostupnom poradí podľa veľkosti dlhu): Čína, Brazília, India, Ruská federácia, Mexiko, Turecko, Indonézia, Argentína, Južná Afrika, Thajsko.

Koronavírus a Rothschildovci (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
19 | 03 | 2021 | Iveta Machová


Tu uvádzame niektoré kľúčové súčty týkajúce sa zahraničného dlhu skupiny LMIC za roky 2009 a 2019 (v miliardách dolárov).

Celkový zahraničný dlh: 2009 - 3,618; 2019 - 8,139; nárast o 2,25-násobok.
Vonkajší dlhodobý verejný a súkromný dlh: 2009 - 2,751; 2019 - 5,801; nárast o 2,11 krát.
Vonkajší dlhodobý verejný dlh: 2009 - 1 465; 2019 - 3,100; nárast o 2,12-násobok.
Vonkajší dlhodobý súkromný dlh: 2009 - 1,286; 2019 - 2,701; nárast o 2,10-násobok.
Vonkajší krátkodobý dlh: 2009 - 736; 2019 - 2,168; nárast o 2,95-násobok.

Ako vidíme, zahraničný krátkodobý dlh rástol zrýchleným tempom. Za obdobie rokov 2009 - 2019 sa jeho podiel zvýšil z 20,3% na 26,6%. Trend je zjavne spôsobený tým, že sa zvýšili riziká poskytovania dlhodobých pôžičiek veriteľom, a preto sa začala skracovať splatnosť dlhov.

Miera rastu dlhodobého súkromného a dlhodobého verejného dlhu v hodnotenom období bola približne rovnaká. V roku 2019 predstavoval verejný sektor 53,4% celkového dlhu, zatiaľ čo súkromný sektor 46,6%. Tento podiel dlhu sa zjavne vysvetľuje skutočnosťou, že veritelia uprednostňujú rokovania s verejným sektorom, kde sú riziká pre nich nižšie.

„Ako zahnať všetky ovce na bitúnok, tak aby nevedeli, že je to ich koniec?“ (Valentín Katasonov)
21 | 02 | 2021 | Zuzana Perželová


Dlhové zaťaženie LMIC vo všeobecnosti výrazne vzrástlo. V roku 2009 bol celkový zahraničný dlh v pomere k ročnému vývozu 85% a v pomere k hrubému národnému dôchodku (HND) 22%. V roku 2019 sa hodnoty týchto ukazovateľov zvýšili na 107%, respektíve 26%.

Ide však o údaje za celú skupinu LMIC, kde Svetová banka zahrnula 120 štátov. Údaje jednotlivých krajín sa môžu od priemeru veľmi líšiť. Skupina LMIC zahŕňa veľmi malé aj veľmi veľké štáty. Najväčšia je Čínska ľudová republika. ČĽR predstavuje asi 2,1 bilióna dolárov zahraničného dlhu, čo je zhruba štvrtina z celkového ukazovateľa za všetky krajiny LMIC.

Jednou z kľúčových štatistík uvedených v správe je „Čistý prílev finančných zdrojov“ (Net Financial Inflow). Skladá sa z dvoch zložiek: 1) čistý prílev finančných zdrojov vo forme pôžičiek a úverov; 2) čistý prílev finančných zdrojov vo forme investícií (priamych a portfóliových). Slovo „čistý“ znamená, že hovoríme o rovnováhe prílevu a odlivu kapitálu. Všeobecne platí, že v prípade krajín s nízkym a stredným príjmom prílev kapitálu vo forme kreditov, pôžičiek a investícií prevyšuje ich odliv, aj keď jednotlivé krajiny môžu byť čistými vývozcami kapitálu (čistý odliv).

V roku 2010 dosiahol celkový prílev čistého kapitálu 1,359,0 miliardy USD, čo sa rovná 6,9% hrubého národného produktu (HND) prijímajúcich krajín. V roku 2019 bola hodnota prvého ukazovateľa 909,7 miliárd dolárov a druhého - 2,9%. Čísla naznačujú, že kapitálové toky do ekonomík LMIC začali vysychať. Prílev čistého kapitálu vo forme investícií (priamych a portfóliových) poklesol zo 642,6 miliárd dolárov v roku 2010 na 526,9 miliárd dolárov v roku 2019. Pokles prílevu pôžičiek a pôžičiek bol ešte dramatickejší: zo 716,4 miliárd dolárov v roku 2010 na 382,8 miliárd dolárov (52,7%), potom na konci druhého desaťročia začali prevládať investície (57,9%).

Takzvaný inkluzívny kapitalizmus je spoločným projektom Rothschildovcov a pápeža (Valentin Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond ruskej kultúry) Čítať ďalej
25 | 12 | 2020 | Imrich Kovačič


Pravdepodobne však v poslednom desaťročí nedošlo ku skutočnému prílevu finančných zdrojov do ekonomiky LMIC. Toto je možné overiť analýzou informácií uvedených v prílohách k správe (tabuľka 1).

Finančné toky LMIC spojené s externými pôžičkami (miliardy dolárov). Tab.120152016201720182019
 Prijímanie finančných prostriedkov na úvery a pôžičky7739501.1051,0521.191
Platby na splácanie dlhov 619 700703769860
Platby na správu dlhov169170185205222
Celkové platby za splácanie a správu dlhov7888708839741,082
Finančný výsledok- 158022278109

Ako je zrejmé z tabuľky 1, na obdobie rokov 2015 – 2019 dostali ekonomiky LMIC  od veriteľov impozantné finančné zdroje vo výške 5,071 miliárd dolárov. Obrovská suma - viac ako päť biliónov; v priemere za rok viac ako jeden bilión.

Pokiaľ však ide o finančné zdroje, ktoré krajiny dostali na nové pôžičky a úvery, došlo k toku finančných zdrojov, ktoré dlžnícke krajiny platili veriteľom alebo kreditorom: po prvé s cieľom splatiť staré dlhy; po druhé, na splácanie existujúcich pôžičiek a úverov (pravidelné splácanie úrokov). V niektorých rokoch môže byť zostatok týchto finančných tokov záporný. V roku 2015 to bolo mínus 15 miliárd dolárov. Spravidla za päťročné obdobie 2015 - 2019 LMIC vyplatila veriteľom 4,597 miliardy dolárov. Celková bilancia protifinančných tokov bola veľmi skromná, plus 474 miliárd dolárov.

https://www.hlavnydennik.sk/2020/12/22/zacal-sa-velky-reset-a-covid-je-perestrojkou-k-novemu-svetovemu-poriadku-valentin-katasonov/

Ak si detailnejšie rozoberieme obraz, môžeme vidieť, že prebytok finančných tokov spojených so zahraničným dlhom vytvára hlavne verejný sektor ekonomík LMIC. Situácia v súkromnom sektore je však odlišná (tabuľka 2).

Finančné toky LMIC spojené s externými pôžičkami súkromného sektoru ekonomiky (miliardy dolárov). Tab. 220152016201720182019
Prijímanie finančných prostriedkov na pôžičky a úvery467612633616738
Platby na splácanie dlhov 399507499515606
Platby na správu dlhov169170185205222
Celkové platby za splácanie a správu dlhov 568677684720828
Finančný výsledok-101-65-51-104-90

Ako vidno z tabuľky 2, bola bilancia finančných tokov zahraničného dlhu vo všetkých rokoch posudzovaného obdobia záporná. Celkový zostatok za obdobie 2015 - 2019 je mínus 411 miliárd dolárov. Je zrejmé, že čím viac sa spoločností súkromného sektora v LMIC uchyľujú k externým pôžičkám, tým viac ich tieto pôžičky vyčerpávajú. V správe Svetovej banky takéto závery neexistujú, ale čísla ukazujú, že terčom úžerníckeho kolonializmu zostávajú krajiny s nízkym a stredným príjmom.

Celkový obraz je značne skreslený prítomnosťou Číny v skupine LMIC. Tu uvádzam niekoľko údajov zo správy SB. Za desaťročie 2010-2019 predstavoval prílev finančných zdrojov do čínskej ekonomiky vo forme pôžičiek, kreditov a investícií  takmer 4 bilióny. To je približne 37% z celkového prílevu finančných zdrojov do ekonomiky LMIC. V roku 2019 dosiahol prílev kapitálu zo zahraničia do ekonomiky ČĽR 330 miliárd dolárov (36,3% prílevu do všetkých 120 krajín). Asi 55% prílevu do čínskej ekonomiky predstavovali priame investície (131 miliárd dolárov) a portfóliové investície (45 miliárd dolárov). Zvyšných 45% tvoria pôžičky a úvery, v absolútnom vyjadrení je to asi 154 miliárd dolárov.

Zároveň je dlhové zaťaženie čínskej ekonomiky pod priemerom skupiny LMIC. V roku 2019 bola hodnota zahraničného dlhu v pomere k HND 15% (v priemere 26%). Náklady na obsluhu zahraničného dlhu Číny v porovnaní s vývozom sú iba 10% (v priemere 15%). V roku 2019 dosiahli náklady na splácanie dlhu 180,6 miliárd dolárov; ďalších 35,7 miliárd dolárov bolo použitých na obsluhu dlhu. Celkom: 216,3 miliárd dolárov. Prevod finančných prostriedkov na pôžičky a úvery - 338,2 miliárd dolárov. Ukazuje sa, že bilancia finančných tokov z externých pôžičiek z Číny bola pozitívna a predstavovala 121,9 miliárd dolárov.

O hĺbke pádu svetovej ekonomiky v roku 2020 (Valentín Katasonov)
12 | 02 | 2021 | Zuzana Perželová


Nie je ťažké pochopiť, že ak sa Čína odčíta od celkového obrazu, bude situácia pre zvyšných 119 krajín, ktoré tvoria skupinu LMIC, oveľa smutnejšia. Záporné saldo finančných tokov z externých pôžičiek bude ešte výraznejšie, a to v absolútnom aj relatívnom vyjadrení.

P.S. Ako vyzerá Ruská federácia medzi ostatnými krajinami s nízkym a stredným príjmom? Na konci roku 2019 predstavoval zahraničný dlh Ruskej federácie 490,7 miliárd dolárov, čo je približne 6 percent z celkového zahraničného dlhu celej skupiny LMIC. Aké sú relatívne ukazovatele zahraničného dlhu Ruska? Pokiaľ ide o HND, zahraničný dlh Ruskej federácie predstavoval 30%, čo je viac ako priemer. Výdavky na obsluhu zahraničného dlhu v pomere k vývozu dosiahli 18%, čo je tiež nad priemerom. Je ťažké nazvať takúto situáciu bezpečnou. Obraz je ešte smutnejší, keď sa pozriete na rovnováhu finančných tokov spojených s externým dlhom. Prílev finančných zdrojov do ruskej ekonomiky na pôžičky a pôžičky v roku 2019 predstavoval 81,1 miliárd dolárov. Prevod finančných prostriedkov do zahraničia na splatenie predtým prijatých dlhov – 76,5 miliárd dolárov. Že Výdavky na splácanie existujúcich dlhov - 17,3 miliárd dolárov. Celkové náklady Ruska na zahraničné dlhy dosiahli 93,8 miliárd dolárov. Zostatok finančných tokov z externých pôžičiek na konci roka 2019 - mínus 12,7 miliárd USD.

Možno je to nejaký výnimočný rok? Vypočítajme za obdobie 2015 - 2019. Za päť rokov dosiahol prílev finančných prostriedkov do ruskej ekonomiky z úverov a pôžičiek 295,8 miliárd dolárov. Náklady na splácanie zahraničného dlhu za toto obdobie - 361,6 miliárd dolárov. Náklady na obsluhu zahraničného dlhu - 94,4 miliardy dolárov. Výdaje na zahraničný dlh - 456,0 miliárd dolárov. Záporný zostatok na zahraničných pôžičkových operáciách počas päťročného obdobia predstavoval 160,2 miliárd dolárov. Tieto externé pôžičky stáli Rusko veľmi draho. Priemerná ročná strata 32 miliárd dolárov! Musíme vyvodiť nepríjemný záver: Rusko je obeťou úžerníckeho kolonializmu.

Rozhodnutie vyliečiť ekonomiku vakcínami (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
01 | 04 | 2021 | Iveta Machová