Generál Lučanský prežil posledné dni života v podmienkach románového Monte Christa
20 | 01 | 2021 I Ivan Brožík

Toto žiadna vyšetrovacia komisia nezverejní. Obraz podmienok, v akých "žijú" väzni v kolúznej väzbe na Slovensku v treťom tisícročí si netrúfol ani len načrtnúť Alexandre Dumas vo svojom slávnom románe. 


„Poh­ľad z oboch strán mre­ži na na­du­žíva­nie ko­lúz­nej väz­by a in­štitú­tu ka­júc­ni­ka v tres­tných ko­na­niach“, tak nazval svoj článok na portáli pravnelisty.sk JUDr. Mar­tin Ri­bár – ad­vo­kát v kolúznej väzbe, taktiež "kajúcnik", ktorý sa mal "previniť" tým, že obhajoval osoby v rámci organizovanej skupiny.

(Pozn. red. HD - pre mimoriadny textový rozsah redakcia vybrala z článku najpodstatnejšie pasáže.)

"V člán­ku čer­pám zo svo­jich dl­ho­do­bých osob­ných skú­se­nos­tí a poz­nat­kov ad­vo­káta pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by v tres­tných ve­ciach a od 28.10.2019 aj z osob­ných skú­se­nos­tí vä­zob­né­ho stí­ha­nia v ko­lúz­nej väz­be v spo­je­ní s vy­užíva­ním in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka." Píše JUDr. Martin Ribár.

Keby Lučanský spáchal samovraždu, jeho rodina by si nenajímala Radačovského
Prečo médiá odvádzajú pozornosť pri dokumente o Lučanského pobyte v Bystrici? Radačovský: Keby jeho rodina verila, že spáchal samovraždu, asi by nechcela, aby som ich zastupoval, hovorí vo videu Radačovský Čítať ďalej
17 | 01 | 2021 | Gabriel Matta


"Veľ­mi by ma mrze­lo, ak by ob­sah toh­to člán­ku mal byť po­cho­pe­ný ako zne­vá­že­nie prá­ce a čin­nos­ti po­lície, pro­ku­ra­tú­ry a sú­dov ako celku. Kaž­do­pád­ne nie len ja, ale aj veľa mo­jich ko­le­gov mô­že potvr­diť, že všet­ky mnou uvádza­né sku­toč­nos­ti v tom­to člán­ku je mož­né pod­lo­žiť mno­hý­mi kon­krét­ny­mi a reál­ny­mi prípad­mi z praxe." Prízvukuje Ribár hneď na úvod.

Reprofoto - záber z filmu Gróf Monte Christo 1975, YouTube (@Macko Uško)


- "Tak­mer všetci vä­zob­ne stí­ha­ní ob­vi­ne­ní sú umies­tňo­va­ní do Ústa­vov na vý­kon väz­by znač­ne vzdia­le­ných od miesta vy­šet­ro­va­nia, byd­lis­ka ob­vi­ne­ných a naj­mä si­ídiel ich ob­hajcov... Reál­nym cieľom toh­to pos­tu­pu je mi­ni­ma­li­zo­vať kon­takt ob­vi­ne­ný – ob­haj­ca, čo sa­moz­rej­me vy­tvá­ra znač­ný tlak na psy­chi­ku ob­vi­ne­né­ho."

- "Tak­mer vždy je u ob­vi­ne­ných v ko­lúz­nej väz­be zne­mož­ne­ná ich ko­mu­ni­ká­cia s prí­buz­ný­mi – ne­po­vo­le­ním te­le­fo­no­va­nia z ÚVV ro­di­ne, a ne­po­vo­le­ním náv­štev prí­buz­ných v ÚVV."

Pod­mien­ky ko­lúz­nej väz­by na Slo­ven­sku v sú­čas­nos­ti (podľa autora článku - pozn. red. HD):

"V ko­lúz­nej väz­be som od 28.10.2019. Pätnás­ty me­siac som za­tvo­re­ný na ce­le s roz­lo­hou cca 8 m2 – vrátane so­ciál­ne­ho za­ria­de­nia, v kto­rom je WC, umý­vad­lo, na kto­rom je ha­di­ca so spr­chou. Po od­rátaní plo­chy so­ciál­ne­ho za­ria­de­nia a za­ria­de­nia ce­ly (pos­cho­do­vá pos­teľ, 2 skrin­ky, stôl, 2 sto­lič­ky, po­lič­ka) zostáva cca 3 m2 na „po­hyb“. To­to je štan­dar­dná ce­la pre 2 oso­by."

Rodina Lučanských žiada verejnosť o pomoc. Prosia o informácie z pobytu generála v nemocnici
Cez profil Milana Lučanského na Facebooku prosí rodina zosnulého generála Lučanského verejnosť o pomoc. Žiadajú o fotografie, či akékoľvek informácie, ktoré by niekto mohol mať. Garantujú zachovanie anonymity. Čítať ďalej
17 | 01 | 2021 | Petra Demková


"Väčšinu  ča­su vý­ko­nu väz­by som na ce­le sám. Pre 2 oso­by je mies­ta na ce­le ža­los­tne má­lo. Na ce­le som za­tvo­re­ný 23 ho­dín denne. Na 1 ho­dinu denne môžem ísť na vy­chádz­ku do ko­ri­do­ru na stre­che väz­ni­ce. Sú to 4 ste­ny a ho­re mre­žo­va­ná sieť. Ko­ri­do­ry ma­jú rôz­ne veľ­kosti. Naj­men­šie ma­jú cca 8 m2. Po 23 ho­di­nách strá­ve­ných v ma­lej ce­le nie je veľ­mi výraznou zmenou mož­nosť byť na vzdu­chu v pries­to­re 8 m2 (cca 4m x 2m). Väčši­nou mám mož­nosť byť v ko­ri­do­re s veľkosťou cca 6 m x 4m – v kto­rom je hraz­da a brad­lá. V prípade zlé­ho po­ča­sia môžem byť pod ma­lou strieš­kou."

"V ce­le je ne­dosta­tok den­né­ho „pri­ro­dze­né­ho“ svet­la. Ak nie je zapnuté ume­lé svet­lo, je v ce­le prít­mie. Aby som mo­hol čo­koľ­vek ro­biť, mám ce­ly deň zapnuté ume­lé svet­lo – to­to ja sám ne­viem vy­pnúť ani za­pnúť. Vy­pínač je pred ce­lou – svet­lo za­pína­jú a vy­pína­jú prís­luš­níci ZVJS."

"Nie­ke­dy ce­lé dní (aj týž­dne) ne­vi­dím sl­nko."

Právny zástupca rodiny Lučanských sa nesmie zúčastňovať na práci vyšetrovacej komisie a mainstream ho tvrdo scenzuroval - (video)
"Prečo nie je záujem informovať verejnosť, prečo nie je záujem, aby splnomocnený zástupca rodiny generála Lučanského mal prístup k úkonom vyšetrovacej komisie, zriadenej ministerstvom spravodlivosti?" pýta sa v statuse na sociálnej sieti právny... Čítať ďalej
15 | 01 | 2021 | Ivan Brožík


Po­čas 15–tich me­sia­cov väz­by sa mi na te­le vy­tvo­ri­lo cca 100 no­vých zna­mie­nok a pig­men­to­vých flia­či­kov – čo mô­že byť spô­so­be­né ne­dos­tat­kom sl­neč­né­ho svet­la, ne­dos­tat­kom pri­ro­dze­né­ho den­né­ho svet­la a ce­lo­den­ným ume­lým svet­lom."

"Je­dinou možnou ak­ti­vi­tou mi­mo ce­ly je ob­čas­ná návšteva vo vä­zen­skej kapl­nke. Z dô­vo­du ko­lúz­nej väz­by som tam s kňa­zom sám.

"Bo­lí má chr­bti­ca, bed­ro­vé kĺby, ko­le­ná, šľa­chy – a to ako dl­ho­roč­ný ak­tív­ny špor­to­vec den­no­den­ne 2x cvi­čím po­čas vy­chádz­ky a na ce­le sa ve­nu­jem stre­čin­gu... Ne­dos­ta­tok „nor­mál­ne­ho“ po­hy­bu sa pre­ja­vu­je aj tvor­bou kŕčo­vých žíl."

"Vä­zen­ská stra­va je nek­va­lit­ná a ne­dos­ta­toč­ná. Bez ná­ku­pov vo vä­zen­skom bu­fe­te (1x do týž­dňa) by som hla­do­val a ne­mo­hol si ku­po­vať pot­ra­vi­ny ob­sa­hu­jú­ce vita­míny a vlákninu. Väzen­ská stra­va spô­so­bu­je prob­lé­my s tráviacim trak­tom. Kto ne­má pros­tried­ky na na­kúp v bu­fe­te, vyslo­ve­ne tr­pí."

"Tr­pím ne­dos­tat­kom nep­re­rušo­va­né­ho spán­ku – večer ne­môžem za­späť, v noci sa bu­dím (aj nie­koľ­kok­rát za noc) na nočné kon­tro­ly. Cez deň môžem maximál­ne za­drie­mať, o spán­ku sa ne­dá ho­vo­riť."

"Ce­le dni na ce­le vlas­tne mô­žem iba čítať, písať, mám síce na ce­le TV, ale sle­do­vať TV dlhšie ako pár ho­dín „ne­do­kážem“. "

Komisia preveruje, aké mal generál Lučanský podmienky vo väzenskej nemocnici
14 | 01 | 2021 | editor01hd


"Prob­le­ma­tic­ká je aj hy­gie­na. Tep­la vo­da te­čie v ob­me­dze­ných ča­soch, a nie den­ne. Po­čas zim­ných mesiacov sa nie­ke­dy sta­ne, že je na ce­le chlad­no."

"Ab­so­lút­ne naj­horším a naj­ná­roč­nej­ším je však od­lú­če­nie od ro­di­ny. Od 29.10.2019 do 13.01.2021 mi ne­bo­lo po­vo­le­né te­le­fo­no­va­nie s man­žel­kou a mo­ji­mi tro­mi ma­lo­le­tý­mi syn­mi: Do­te­raz som mal po­vo­le­né iba 2 návštevy na 1 ho­di­nu som vi­del man­žel­ku za skle­ne­nou ste­nou. Pr­výk­rát po tak­mer 11-tich me­sia­coch. Mo­je de­ti som vi­del do­te­raz iba 2x – na 20 mi­nút cez vi­deo návštevu na ob­ra­zov­ke tab­le­tu cca 25 cm x 15 cm. Prvýkrát som tak­to vi­del de­ti po 13-tich me­sia­coch."

"Uve­de­ný opis je opi­som „štan­dar­dnej“ ko­lúz­nej väz­by. Je pa­ra­doxom, že de iure ne­vin­ný človek – ob­vi­ne­ný v ko­lúz­nej väz­be má horšie pod­mien­ky ako od­sú­de­ný umies­tne­ný v ústave na výkon tres­tu odňatia slobody s maximál­nym stupňom stráže­nia."

Generál Lučanský dostal pred smrťou posledné pomazanie
13 | 01 | 2021 | Aneta Leitmanová