Fitnestnescentrá na EĽSP ešte neuspeli, zatiaľ len získali šancu uspieť, tvrdí Pirošíková
24 | 12 | 2020 I Gabriel Matta

Únia fitness centier Slovenska, ktorá patrí medzi organizácie bojujúce za práva športovcov a podnikateľov v oblasti posilňovní na sociálnej sieti uviedla, že zaznamenala úspech v právnom spore o odškodnenie prevádzok zatvorených rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) tým, že súd uznal jej právne nároky. V akom stave je reálne táto ich žaloba sme sa opýtali odborníčky na konanie pred ESĽP Marice PirošíkovejV akej fáze konania je v skutočnosti na ESĽP sťažnosť Fitnestnescentier?

Podľa informácií medializovaných sťažovateľmi, ktorí sú vlastníkmi fitnescentier, ktoré boli uzavreté od marca do júna 2020 ich sťažnosť bola ESĽP vyhlásená za prijateľnú. Uvedené však nie je pravdou.
Sťažnosť bola oznámená vláde SR

Zatiaľ bola ich sťažnosť oznámená vláde Slovenskej republiky. Podľa nových pravidiel ESĽP začína týmto momentom aj zmierovacia fáza konania. ESĽP ju zaviedol v snahe vyriešiť čo najviac sťažností prostredníctvom zmieru.

Matovič vytvoril kastu seberovných – zakomplexovaných a opojených dočasnou mocou (Ján Baránek)
09 | 12 | 2020 | Prebratý článok

Kedy vláda obvykle súhlasí so zmierom

Vláda však k takýmto riešeniam pristupuje väčšinou v prípade evidentných porušení Dohovoru o ochrane ľudských práv v prípadoch analogických tým, o ktorých už ESĽP v minulosti rozhodol. Napríklad vtedy, keď ústavný súd aplikoval na prípad prístup, ktorý už ESĽP v minulosti odmietol ako nesúladný s jeho rozhodovacou činnosťou.

V roku 2019 napríklad vláda pristúpila k zmiernemu riešeniu sťažností týkajúcich sa neprimeranej dĺžky konaní (prípadne k využitiu inštitútu jednostrannej deklarácie vlády, ktorú vláda predkladá ESĽP, ak sťažovateľ odmietne zmier napriek súhlasu vlády) predovšetkým v prípadoch, keď ústavný súd za zistené prieťahy v súdnom konaní priznal finančné zadosťučinenie v nedostatočnej výške, alebo v rozpore s judikatúrou ESĽP nepriznal žiadne finančné zadosťučinenie.

V niektorých prípadoch došlo k zmiernemu riešeniu (prípadne k využitiu inštitútu jednostrannej deklarácie vlády) vzhľadom na skutočnosť, že ústavný súd odmietol ústavnú sťažnosť z dôvodu, že sťažovateľ pred jej podaním nevyčerpal prostriedok nápravy v podobe sťažnosti na prieťahy v konaní predsedovi dotknutého súdu alebo podal sťažnosť predsedovi dotknutého súdu iba formálne, bez toho, aby mal predseda súdu reálnu možnosť uskutočniť nápravu.

Prečo chce vládna koalícia na čele s ministerkou Kolíkovou rozložiť ústavný systém štátu?
Mnohým občanom i médiám pod vplyvom pokračujúcej pandémie a chaosu vládnych opatrení spojených s policajnými manévrami pri hromadnom zatýkaní sudcov, prokurátorov, vysokých predstaviteľov policajného zboru či podnikateľov akosi uniká aktuálne... Čítať ďalej
06 | 12 | 2020 | Imrich Kovačič


Rozhodnutie uzavrieť v takýchto prípadoch zmier bolo odôvodnené tým, že prax ústavného súdu, podmieňujúcu úspešné využitie účinného prostriedku nápravy (ústavnej sťažnosti) využitím neúčinného prostriedku nápravy (sťažnosti predsedovi súdu), ESĽP už v minulosti opakovane odmietol, keďže v dôsledku tohto prístupu sa stáva aj z ústavnej sťažnosti neúčinný prostriedok nápravy.

V niektorých prípadoch došlo k zmiernemu riešeniu alebo využitiu inštitútu jednostrannej deklarácie vlády z dôvodu, že ústavný súd neposúdil celkovú dĺžku konania prebiehajúceho na viacerých stupňoch alebo pred viacerými orgánmi, resp. neposúdil dĺžku konania v rozsahu umožnenom formuláciou ústavnej sťažnosti keď neposúdil celkovú dĺžku konania prebiehajúceho na viacerých stupňoch.
Na čo sa ESĽP vlády pýta

Pokiaľ ide o sťažnosť týkajúcu sa fitnescentier analogická sťažnosť ešte ESĽP posudzovaná nebola. Podľa informácií medializovaných sťažovateľmi Únia fitness centier Slovenska podala ešte v júli sťažnosť na ESĽP. V sťažnosti žiada od štátu zaplatiť všetky svoje náklady za obdobie, keď museli byť povinne zatvorené. Len straty z jari sa podľa únie pohybujú v miliónoch.

Meniť Ústavu SR v núdzovom stave, pripomína časy nástupu nacizmu
Rýchle zmeny Ústavy Slovenskej republiky, v núdzovom stave, bez predchádzajúcej spoločenskej a odbornej diskusie, v čase nadchádzajúcich sviatkov a pri nemožnosti konať na túto tému konferencie, sú viac ako podozrivé, odznelo v diskusnej relácii... Čítať ďalej
07 | 12 | 2020 | Ivan Brožík


Majitelia tvrdia, že takto utrpeli majetkovú škodu, stratili príjem a klientelu. K uvedenému došlo na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva v prevencií šírenia vírusu Covid-19. Podľa informácií zverejnených na stránke ESĽP, tento položil vláde v súvislosti s predmetnou sťažnosťou dve otázky. V prvej sa pýta, či sťažovatelia vzhľadom na okolnosti prípadu, charakter namietaných opatrení a judikatúru ústavného súdu vyčerpali vnútroštátne prostriedky nápravy, tak ako to vyžaduje článok 35 ods. 1 Dohovoru.

V druhej otázke sa ESĽP vlády pýta, či došlo k zásahu do práva sťažovateľov na pokojné užívanie majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 a ak áno, či bola splnená požiadavka zákonnosti obsiahnutá v tomto článku. V tomto ohľade ESĽP kladie osobitne otázku, či bol zásah sprevádzaný procesnými zárukami obsiahnutými v článku 1 Protokolu č. 1.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade ak v predmetnom prípade jedna zo strán nebude súhlasiť so zmierom, bude sa pokračovať v sporovom konaní, pričom najskôr sa vláda vyjadrí k otázkam položeným ESĽP. Potom sa sťažovateľ vyjadrí k stanovisku vlády a zároveň sformuluje svoje požiadavky na spravodlivé zadosťučinenie. Po následnom stanovisku vlády po určitom čase vyhlási svoje rozhodnutie vo veci. ESĽP môže sťažnosť vyhlásiť za neprijateľnú alebo skonštatovať porušenie či neporušenie práv.

Podľa uznávanej právničky je núdzový stav iba vládnou fraškou!
Premiér Igor Matovič pred prvým kolom celoplošného testovania presviedčal Slovákov, že pandémia bezprostredne ohrozuje celú republiku. Ako sa ale napokon ukázalo, nebola to tak celkom pravda. Teraz hrozí, že niektorí budú preto podávať sťažnosť na... Čítať ďalej
20 | 11 | 2020 | Jozef Uhlárik ml.


Akokoľvek už samotné oznámenie sťažnosti vláde znamená, že ESĽP sa ňou bude seriózne zaoberať. Pripomíname, že väčšinu sťažností ESĽP vyhlasuje za neprijateľnú bez oznámenia vláde.
Vláda by mala začať brať vážne upozornenia odborníkov na ľudskoprávnu oblasť pokiaľ ide o ňou prijímané opatrenia

Vláda by tak mala konečne začať brať vážne predchádzajúce upozornenia, ktoré sme ako odborníci na ľudské práva opakovane formulovali vo vzťahu k ňou prijímaným opatreniam a dbať na to, aby spĺňali záruky obsiahnuté v judikatúre ESĽP a to pokiaľ ide o ich formu, ako aj obsah. V opačnom prípade sa budeme musieť na jej právne lapsusy, v dôsledku ktorých bude musieť vyplácať sťažovateľom úspešným na vnútroštátnych súdoch alebo ESĽP náhrady škody a nemajetkovej ujmy, skladať my, daňoví poplatníci.

Štát nepredložil relevantné podklady o „bezprostrednosti hrozby” (Marica Pirošíková)
Právne stanovisko JUDr. Marice Pirošíkovej Čítať ďalej
08 | 12 | 2020 | Imrich Kovačič