fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Poslanci „prelomili“ prezidentku a deťom zrušili obedy zadarmo

Na snímke slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. FOTO TASR - Martin Baumann

Niektoré zákony z dielne parlamentných poslancov u prezidentky opäť nepochodili. Postavila sa najmä proti odoberaniu titulov a nepáčilo sa jej ani zrušenie obedov zadarmo. Poslanci jej veto ale prelomili. Naopak, zelenú u nej dostala reforma súdnictva i zmeny v ústave.

Zuzana Čaputová včera opäť nepodpísala zákon o odoberaní vysokoškolských titulov, pričom jeho novelu už raz do parlamentu vrátila, a zároveň vetovala aj zákon o zrušení obedov zadarmo, jej veto však poslanci prelomili, píše portál 1.pluska.sk.

Zákon platí aj bez podpisu prezidentky

Prezidentka síce včera nepodpísala novelu zákona upravujúcu odoberanie vysokoškolských titulov, poslanci Národnej rady ale prelomili jej veto a novelu schválili v pôvodnom znení. Zákon teda bude platiť aj bez podpisu prezidentky. Novela zákona o vysokých školách stanovuje, kedy možno odnímať titul, za akých okolností a kto o tom má rozhodovať. O neplatnosti štátnej skúšky podľa novely bude rozhodovať rektor aj v prípade, ak záverečnú prácu alebo jej časť „preukázateľne nevypracoval absolvent“, alebo ak „neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby“.

O neplatnosti štátnej skúšky bude rektor rozhodovať aj vtedy, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul. Tiež, ak „v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v študijnom programe nižšieho stupňa alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu nižšieho stupňa prestal spĺňať základnú podmienku na prijatie na štúdium príslušného absolvovaného študijného programu vyššieho stupňa. Právna úprava má byť účinná od 1. januára 2021.

Poslanci schválili novelu, ktorá umožní odoberanie titulov. Prídu oň Matovič, Kollár a Danko?

O odobratí titulu rozhodne rektor

Naopak, konanie o neplatnosti štátnej skúšky nebude možné začať voči osobe, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie pred nadobudnutím účinnosti novely. Rektor bude konať na návrh poradnej komisie, jej členov menuje aj odvoláva. Majú nimi byť štyria vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo docenta, ale najviac dvaja môžu byť zamestnancami príslušnej školy. Ďalej dve osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré nie sú zamestnancami školy, a študent školy navrhnutý študentskou časťou akademického senátu.

Rektor má rozhodnúť o odobraní titulu do 150 dní odo dňa začatia konania, pričom komisia mu podá stanovisko, bez neho nemôže rektor rozhodnúť, do 90 dní od vyžiadania. Odchýlenie sa od názoru komisie musí rektor odôvodniť vo svojom rozhodnutí. Ak zistí, že nie sú dôvody na rozhodnutie, konanie zastaví. V prípade, ak by sa odňal titul študentovi za riadne ukončenie nižšieho stupňa vzdelávania, pričom by pokračoval na vyššom stupni, mohlo by ísť o dôvod na ukončenie štúdia. Voči rozhodnutiu komisie bude mať nárok na odvolanie účastník konania i predkladateľ návrhu. O odvolaní rozhodne odvolacia komisia, tá má o ňom rozhodnúť do 60 dní od jeho doručenia. Novela však umožňuje aj vzdanie sa titulu.

Študenti vyzvali Matoviča, aby sa vzdali titulu tí, ktorí pri písaní svojej práce podvádzali

Kto a akou formou sa môže vzdať titulu

Fyzická osoba sa môže vzdať titulu neodvolateľne písomným oznámením s úradne osvedčeným podpisom doručeným rektorovi školy, ktorá titul udelila. Ak sa osoba vzdá titulu udeleného po absolvovaní študijného programu, platí, že štúdium neskončila riadne a doručením oznámenia o vzdaní sa titulu sa stávajú neplatnými doklady o absolvovaní štúdia.

V prípade vzdania sa titulu sa začne konanie o jeho odňatí v prípade, ak by táto osoba prestala spĺňať podmienku na prijatie na štúdium vyššieho stupňa, podmienku na začatie absolvovaného rigorózneho konania, habilitačného konania alebo inauguračného konania.

Čaputová dala reforme súdnictva zelenú

Naopak, prezidentka podpísala reformu súdnictva i zmeny v ústave. Reformu zloženia Ústavného súdu, Súdnej rady, zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov prináša reforma súdnictva. Zmeny si vyžiadali aj novelu Ústavy Slovenskej republiky, ktorú prezidentka tiež podpísala, uvádza v závere portál 1.pluska.sk.

Košickí sudcovia kritizujú ministerku Kolíkovú: To, čo vymyslela, nikomu nepomôže

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info