HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

„Štát bude niesť zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobil občanom“, tvrdí právnička

JUDr. Adriana Krajníková / Facebook (@advokatka.sk)

Právnička JUDr. Adriana Krajníková ponúka právnu pomoc všetkým občanom, ktorým štát v rámci proti-epidemiologických opatrení zasiahol do osobných a ľudských práv, vypracovala stanovisko v ktorom tvrdí, že uznesenie vlády z 12. októbra je neplatné.

Znenie stanoviska JUDr. Krajníkovej k Uzneseniu vlády SR č. 645 z 12.10.2020 o zákaze práva na pokojné zhromažďovanie je takéto:

Uznesením vlády SR z 12.10.2020, č. 645, k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu v zmysle Uznesenia vlády SR z 30.9.2020, č. 587, vláda zakázala podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Toto uznesenie je neplatné.

Ako je uvedené vyššie, predmetné uznesenie o zákaze zhromažďovania č. 645 je postavené na Uznesení vlády SR z 30.9.2020, č. 587. Toto Uznesenie (č. 587) trpí vadou, nakoľko nemá upravený žiaden rozsah (predmet) úpravy). Trpí neexistenciou skutkového základu spôsobujúceho bezobsažnosť a vadou neurčitosti. Adresátovi práva a povinnosti však musí byť známy obsah normy, ktorou sa má riadiť jeho konanie.

Preto uznesenie č. 645 o zákaze slobodného zhromažďovania, postavené na vadnom uznesení č. 587, nemôže byť platné; „Ius ex iniuria non orfitur“ – „právo nevzniká z bezprávia“. Navyše, uznesenie vlády o zákaze zhromažďovania nemá údaj o dátume jeho vyhlásenia.

Podrobne:

Čl. 5 ods. 2 Ústavný zák. č. 227/2002 Z.z.:

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

Čl. 5 ods. 3 Ústavný zák. č. 227/2002 Z.z.:

Chronickým problémom Slovenska je premiér, myslí si Palko

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu, písm. a) – l).

Z dikcie ustanovenia článku 5 ods. 2 vyplýva, že v uznesení o vyhlásení núdzového stavu musí byť označený nevyhnutný rozsah úpravy (predmet), ktorý je vymenovaný v čl. 5 ods. 3. Toto je dikcia zákona a tá nepustí.

Z uznesenia č. 587, na ktorom stojí uznesenie č. 645 o zákaze však nevyplýva žiaden rozsah úpravy. Vidieť to jednak z absencie rozsahu v časti označenia uznesenia, ako aj z bodu A., kde nie je schválený žiaden rozsah úpravy, a ani z bodu C., kde nie je uložený tiež žiaden rozsah úpravy. Namiesto toho je v tejto časti C. uložená povinnosť podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva predložiť návrh nariadenia vlády SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie. Táto „budúca úprava budúceho“ však nie je naplnením dikcie zákona o uložení rozsahu uznesenia, a v zmysle podmienok o tvorbe uznesenia aj gramaticky, vecne a právne určitého obsahu.

Navyše, pojem akéhosi budúceho „opatrenia hospodárskej mobilizácie“ predmetný ústavný zákon nepozná, pričom samotný pojem hospodárskej mobilizácie je významovo neurčitý.

JUDr. Krajníková ďalej vo svojom písomnom stanovisku upozorňuje, že „súčasná slovenská „moc“ má vo zvyku si vymýšľať vlastné pojmy, výroky a teóriu práva (obdobne ako v opatreniach ÚVZ, kde „povinnosť“ prekrytia dýchacích ciest stojí na povinnosti zákazu styku časti obyvateľstva s inou, alebo „izolácia“ stojí na povinnosti výdaja ochranných pracovných pomôcok, či nezákonný akt je vlastne zákonný a platný), a prispôsobovať ich svojvoľným potrebám jednotlivcov“. Je presvedčená, že „uznesenie o zákaze slobodného zhromažďovania je „kreované“ na uznesení bez rozsahu úpravy, kedy sa „ešte“ nevedelo, čo tam asi má byť… Namiesto toho má uznesenie neurčitý odkaz na budúce opatrenia právne neurčitého pojmu „hospodárskej mobilizácie“, s ktorým už pojmom nemá zákaz pokojného zhromažďovania žiaden vecný ani právny prienik. Na tomto nezákonnom uznesení nemôže stáť zákonné uznesenie o zákaze slobodného zhromažďovania osôb.“

Títo štyria politici ich nemali, no dodnes pokutu nedostali! Úrady vraj stále hľadajú dôkazy

Na ilustráciu prikladá právnička ukážku, ako vyzerá uznesenie s označeným rozsahom (predmetom), pozri Uznesenie vlády SR z 15.3.2020, č. 114. Už z časti označenia uznesenia, ako aj z bodu A. o schválení rozsahu a z bodu C. o uložení rozsahu, vyplýva vecne a právne určitý rozsah „uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom“, tvrdí A. Krajníková.

Zároveň je presvedčená, že „tento chaos raz skončí a v zmysle Zák. č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci bude štát niesť zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobil občanom. Bez ohľadu na názor družiny“.

Komentár k svojmu stanovisku uzatvára JUDr. Krajníková polemikou: „Povedzme a dajme tomu, že v marci 2020 mohlo byť viac menej dôvodné vyhlásiť núdzový stav v uvedenom rozsahu, ktorým sa sledovalo udržanie zdravotníctva. Otázka však stojí dňa 12.10.2020 – k čomu je dobrý núdzový stav zákazu pokojného zhromažďovania sa všetkým osobám ?!

Niekto tu má enormný strach zo slobodných občanov. A asi vie prečo…“

Dotknuté uznesenia sú k nahliadnutiu v obrazovej prílohe článku. (Uznesenia č. 645, č. 587, ako aj predchádzajúce uznesenie o núdzovom stave č. 114.)

Za smrť človeka dostal Lipšic podmienku a za nejaké čísla dostane Kotleba vyše štyry roky basy?

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info