HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

„Open Conspiracy Organization“ – Chatham House (Valentin Katasonov)

Chatham House Centenary oslavuje 100 rokov / Facebook (@ChathamHouse)

Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultury)

Herbert Wells v diele „Otvorené sprisahanie. Kresby svetovej revolúcie“(1928) napísal, že v dvadsiatom storočí svet vstúpil do nebezpečnej fázy vývoja, ktorá by mohla skončiť katastrofou, ba dokonca zničením ľudstva.

Jediným spôsobom, ako zabrániť katastrofe, je podľa Wellsa, likvidácia suverénnych štátov a vytvorenie vlády Jediného svetového štátu na čele s malou skupinou ľudí – zástupcami intelektuálnej elity a veľkého biznisu.

Myšlienku svetovlády rozvíjali po celé storočia rôzne tajné spoločnosti (templári, slobodomurári, ilumináti). Ich plány a aktivity však boli skryté pred zrakmi úradov a ľudí. V dvadsiatom storočí sa objavil dôvod, ktorý by tieto plány odhalil. A bolo sa treba ponáhľať, pretože vedecko-technický pokrok sa zrýchľoval a stával sa nekontrolovateľný. Úplne rovnako akcelerovali preteky v zbrojení.

Na Parížskej mierovej konferencii v roku 1919 sa o týchto otázkach hovorilo otvorene. Bolo rozhodnuté o vytvorení Spoločnosti národov, prostredníctvom ktorej Briti a Američania očakávali, že začnú budovať nový svetový poriadok. Pravda, medzi vládnucimi kruhmi USA a Veľkej Británie došlo k nezhodám. Londýn veril, že ideálny základ pre zjednotený svet bolo Britské impérium, nad ktorým  „slnko nikdy nezapadá.“  Vo Washingtone sa verilo, že Amerika sa po prvej svetovej vojne stala veľmocou číslo jedna a že to je ona, kto by mal viesť hnutie k novému svetovému poriadku.

Plukovník House

Mimochodom, aj v USA, aj vo Veľkej Británii boli politici, ktorí považovali tieto imperiálne ambície za „predsudky nacionalizmu“, pričom seba považovali za jedinú elitu najvyššej anglosaskej rasy. Takým bol  Edward Mandel House  (1858-1938) – diplomat, poradca prezidenta  Woodrowa Wilsona (plukovník Housse). Lord Alfred Milner  (1854-1925), jedna z kľúčových postáv kabinetu  Davida Lloyda Georga, bol tiež dôsledným zástancom anglosaského svetového poriadku .

Nový svetový poriadok Herberta Wellsa (Valentin Katasonov)

Lord Alfred Milner

Plukovník House bol veľmi roztrpčený, keď sa na konferencii v Paríži dozvedel, že Washington odmietol účasť USA v Spoločnosti národov, ktorej ustanovenia boli zakotvené vo Versailleskej mierovej zmluve. Veľmi dúfal, že sa Spoločenstvo národov stane nástrojom na vytvorenie Spojených štátov. Neskôr, taktiež v Paríži, sa plukovník House stretol s britskými partnermi. Dohodli sa, že v USA a Veľkej Británii vzniknú dve organizácie, ktoré budú úzko spolupracovať a realizovať anglosaský projekt budovania nového svetového poriadku.

Prvá z týchto organizácií bola založená pred sto rokmi, v lete 1920. Bol to Britský inštitút pre medzinárodné záležitosti (BIIA) , ktorý bol v roku 1926 premenovaný na Kráľovský inštitút pre medzinárodné záležitosti (The Royal Institute of International Affairs – RIIA) a pod týmto názvom existuje dodnes. Inštitút je tiež známy ako Chatham House , čo je názov budovy, v ktorej má sídlo (v centre Londýna vedľa Westminsterského paláca). V roku 1961  RIIA zmenil miesto, ale názov Chatham House zostal.

Prípravné práce na založenie  RIIA  vykonal  Lionel Curtis,  tajomník lorda Milnera.  Status ústavu je mimovládna nezisková organizácia, ktorá existuje z príspevkov  dobrovoľných darcov. Prvý dar vo výške 2 000 libier poskytol  Thomas Lamont  z banky J.P.Morgan Bank. John D. Rockefeller  od roku 1932 každoročne prispieva na RIIA sumou 8 000 libier. Neskôr RIIA začal pravidelne dostávať veľké a pravidelné dary od amerických charitatívnych nadácií (Rockefeller, Carnegie a ďalšie).

Bezstarostná židovská skupina, ktorá spája Trumpa a Putina

Prvým šéfom inštitútu bol  Robert Cecil  (1864-1958) – britský právnik, parlamentný, verejný a štátny úradník, aktívny zamestnanec a ideológ Spoločnosti národov, nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 1937 (za služby Spoločnosti národov). Lionel Curtis  bol povýšený na čestného tajomníka RIIA. Vo vedení inštitútu boli aj bývalý minister zahraničia  Edward Gray, bývalý predseda vlády  Arthur Balfour , lord Lothian, renomovaný anglický ekonóm  John Maynard Keynes,  Alfred Zimmerman  (profesor z Oxfordu, autor knihy „Spoločenstvo národov a vláda zákona“). Zimmermann mal schopného študenta  Arnolda Toynbeeho (1889-1975). Na žiadosť Zimmermana sa Toynbee stal prvým plateným zamestnancom inštitútu. Toynbee bol neskôr vymenovaný za riaditeľa inštitútu. V  Chatham House  zohrával Toynbee tri desaťročia (1925 – 1955) vedúcu úlohu. Riadil vedecký výskum a súčasne bol vysokým dôstojníkom britskej spravodajskej služby MI6 (rozviedka). Veľká časť výskumu RIIA sa uskutočnila v mene MI6 .

Arnold Toynbee

RIIA nevznikol na zelenej lúke. Stal sa nadstavbou dostatočne tajnej organizácie „Okrúhly stôl“. Podľa historikov vznikla táto spoločnosť ako tajná organizáci v roku 1891 v Južnej Afrike z iniciatívy Cecila Johna Rhodesa (1853-1902), slávnej osobnosti britského imperializmu, ktorý spojil svoj život s britskou koloniálnou expanziou v Juhoafrickej republike. Rhodos, ktorý sa v  Južnej Afrike zaoberal ťažbou zlata a diamantov, bol spájaný s Rothschildovcami. V roku 1910 založili Rothschildovci v Londýne organizáciu „Okrúhly stôl“; hlavnou verejnou osobnosťou „Okrúhleho stola“ bol lord Alfred Milner. Počas života lorda sa „Okrúhly stôl“ často volal „Milnerova skupina“. Mnoho historikov sa domnieva, že na začiatku dvadsiateho storočia sa zloženie „Okrúhleho stola“ a zloženie „Výboru 300“ (svetová elita,  o ktorej píše John Coleman vo svojej knihe „Výbor tristo“) takmer úplne zhodovali.

Ideológ anglosaskej elity na ceste z antiutópie k svetovému sprisahaniu (Valentin Katasonov)

Ako poznamenáva Nicholas Hagger  v knihe „Syndikát“. História vzniku tajnej svetovej vlády a metódy jej vplyvu na svetovú politiku a ekonomiku“, mali aktivity „Okrúhleho stola“ dve línie – vonkajšiu (otvorená činnosť) a vnútornú (tajná činnosť). Úlohou „Okrúhleho stola“, píše slávny americký historik  Carroll Quigley (1910-1977) v knihe „Tragédia a nádej“ (Tragedy and Hope), „nebolo nič menej ako vytvorenie svetového systému finančnej kontroly, sústredeného v súkromných rukách a schopného ovplyvňovať politický systém každej krajiny a ekonomiku sveta ako celku. Tento systém budú úplne feudálne riadiť centrálne banky sveta, ktoré budú konať v súlade s tajnými dohodami uzatváranými na častých osobných stretnutiach a konferenciách.“  Quigley bol “Okrúhlemu stolu“ veľmi naklonený,  pretože bol oficiálnym historikom tejto spoločnosti.

„Okrúhly stôl“ si stanovil úlohu vytvoriť svetovú vládu riadenú medzinárodnými bankármi. Mnoho vedcov, ktorí skúmali činnosť  „Okrúhleho stola“ tvrdí, že sa  program tejto organizácie úplne zhoduje s programom rádu iluminátov, ktorý existoval v 18. storočí. Nástupcovia iluminátov, členovia „Okrúhleho stola“ považovali Anglicko za atlantickú silu, nie za európsku mocnosť, a rátali s vytvorením federácie anglicky hovoriacich krajín. Milner založil skupiny „Okrúhleho stola v Južnej Afrike, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, v Indii a v CIF. Všetky boli riadené z Anglicka. Medzi ich členov patrili najslávnejší politici britskej vlády a všetci boli oddaní myšlienke svetovej vlády. „Okrúhly stôl“ chcel vždy transformovať Britské impérium na federálny systém, ktorý by nakoniec zahŕňal tak Spojené kráľovstvo, ako aj USA. Ako píše Carroll Quigley, „Okrúhly stôl“ nevylúčil, že by sa Washington mohol stať hlavným mestom takéhoto svetového spoločenstva.

RIIA bol pokračovaním „Okrúhleho stola“. Po smrti lorda Milnera v roku 1925, sa odkazy na „Okrúhly stôl“ stávali zriedkavejšími a ľudia čoraz častejšie začali hovoriť o Kráľovskom inštitúte. V roku 1931 predniesol Toynbee v Kodani prejav, v ktorom vyhlásil: „V súčasnosti pracujeme s každým, kto môže prinútiť všetky národné štáty nášho sveta zabudnúť na tajomnú moc zvanú zvrchovanosť. A neustále popierame, čo skutočne robíme .

Eschatológia Karla Čapka (Valentin Katasonov)

Nicholas Hagger tvrdí, že Toynbee bol viac Američan ako Brit, pretože väčšina finančných prostriedkov pochádzala zo zámoria od Rockefellerovcov: „Toynbee sa 40 rokov aktívne podieľal na úsilí RIIA o vytvorenie svetovej vlády. Toynbee vo svojich spisoch tvrdí, že národné štáty chradnú a nahradí ich svetová vláda „Rockefellerovcov“. Aj keď je práca Toynbeeho fascinujúca, je ale, bohužiaľ, absolútne nespoľahlivá.

Toynbee bol prominentným členom Fabiánskej spoločnosti, ideovo blízkej Labouristickej strane. Toynbee a jeho spolupracovníci Herbert Wells, Bertrand Russell , Bernard Shaw , bratia Julian a Aldous Huxley  nevylúčili, že medzinárodné socialistické hnutie sa stane jedným z možných spôsobov vytvorenia Jediného štátu. Najmä Toynbeemu a jeho spolupracovníkom veľmi imponovala vernosť boľševikov  internacionalizmu, hoci fabianovci a spolupracovníci Kráľovského inštitútu nezdieľali komunistické názory.

Spomedzi tých, ktorí obklopovali Toynbeeho, mnohí pochopili, že budovanie Jediného štátu bude úlohou  ďalekej  budúcnosti. K drahocennému cieľu je potrebné postupovať postupne. Za bližší cieľ sa považovalo vytvorenie zjednotenej Európy, v ktorej by jednotlivé štáty „rozpustili“ svoju suverenitu. Toynbeemu  sa podarilo dožiť sa  doby, keď v roku 1957 podpísalo šesť európskych štátov Rímsku zmluvu (1957), neskôr sa začalo vytvárať Európske hospodárske spoločenstvo (EHS).

Tri anti-utópie – tri modely pretvorenia  Homo Sapiens (Valentin Katasonov)

Rok po založení RIIA vznikla na druhej strane Atlantického oceánu zrkadlová inštitúcia, známa ako  Rada pre zahraničné vzťahy (Council on Foreign Relations, CFR). Pri zrode organizácie stáli plukovník  House a  Paul Warburg  (1868-1932) – jeden z iniciátorov vytvorenia Federálneho rezervného systému USA. Členmi CFR boli Woodrow Wilson, plukovník House a množstvo ďalších vplyvných politikov, bankárov a podnikateľov. Obzvlášť je treba spomenúť takých členov rady ako John Foster Dulles  (zastával post ministra zahraničia za prezidenta  Eisenhowera ) a jeho brat  Alain Dulles (budúci prvý šéf CIA). Medzi Johnom Dullesom a Arnoldom Toynbeeom sa nadviazal úzky neformálny vzťah. John Dulles ako predseda správnej rady Rockefellerovej nadácie pomohol zabezpečiť, aby Kráľovská inštitúcia dostávala pravidelnú finančnú podporu od nadácie.

Všetky publikácie o Kráľovskej inštitúcii sa zvyčajne odvolávajú na pravidlo „Chatham House Rule“. Predpokladá sa, že účastníci neverejných stretnutí nemajú právo zverejňovať autorstvo ostatných názorov mimo úzkeho okruhu členov RIIA . Názory môžu byť zverejnené, ale len ako neosobné. Účelom tohto pravidla je podporiť maximálnu úprimnosť a otvorenosť na interných stretnutiach. Oficiálnym  médiom inštitútu sú časopisy  International Affairs  and  World Review .

V roku 2005 založila Kráľovská inštitúcia cenu Chatham House . Tá sa každoročne udeľuje „štátnikovi alebo organizácii, o ktorej sa členovia Chatham House domnievajú, že v uplynulom roku najvýznamnejšie prispeli k zlepšeniu medzinárodných vzťahov. Prvým oceneným touto cenou bol ukrajinský prezident  Viktor Juščenko  (2005).

Pred piatimi rokmi Kráľovský inštitút zverejnil  analytickú správu „Russian Challenge“ (Ruská výzva) s analýzou ruskej  zahraničnej politiky v rokoch 2000 – 2015 a odporúčaniami pre „kolektívny Západ“.  V správe sa odrazila výrazná protiruská orientácia týkajúca sa celej činnosti Kráľovského inštitútu.

Sprisahanie proti ľudstvu bolo avizované už pred polstoročím (Valentin Katasonov)

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info