Podnikateľov čakajú zmeny pri auditoch, v oblasti gastrolístkov, ale aj pri nahlasovaní údajov do Sociálnej poisťovne
24 | 06 | 2020 I SITA

Zmeny pri vykonávaní auditov, v oblasti gastrolístkov, ale aj pri reklamácii tovaru, či nahlasovaní údajov do Sociálnej poisťovne. To sú iba niektoré zo 114 opatrení, ktoré sú súčasťou veľkého balíka na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý v stredu schválila vláda.


Ten prináša výrazné zmeny s veľkým dopadom na podnikateľov, ale aj drobné úpravy. Napríklad pokles auditovaných spoločností predstavuje podľa zverejnených dát pre celé podnikateľské prostredie úsporu vo výške viac ako 5 mil. eur. Vypustenie povinnosti zverejňovania reklamačného poriadku by iba v sektore ubytovacích a stravovacích služieb malo ročne ušetriť administratívne náklady na úrovni vyše 780 tis. eur.

Veľké zmeny s cieľom znížiť priame finančné náklady pre asi 45 % účtovných jednotiek sú avizované v oblasti auditov. Znižuje sa totiž počet subjektov, pre ktoré bude audit povinný. "Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie pri zvýšení hraníc auditu na celkovú sumu majetku 4 mil. eur a celkový čistý obrat 8 mil. eur sa prejaví v úspore nákladov na audit tých subjektov, ktoré nespĺňajú tieto kritériá," uvádza sa v dôvodovej správe. Zmeny však čakajú aj energetické audity.

Pre veľké podniky s nulovou alebo veľmi malou spotrebou energie je navrhnuté zjednodušenie vypracovania energetického auditu tak, že za jeho vypracovanie sa bude považovať nahlásenie základných údajov o podniku, ktorému SIEA vydá potvrdenie o vykonaní energetického auditu. Veľký podnik bude tiež motivovaný vykonávať opatrenia z energetického auditu, pričom pri dosiahnutí určitého objemu úspor energie bude platnosť auditu predĺžená o 4 roky.

Erik Tomáš sa vzdal členstva v Smere-SD
Za svojím okresným šéfom Smeru pôjde aj Richard Raši. Čítať ďalej
24 | 06 | 2020 | TASR


Materiál zvyšuje kontrolnú činnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie, no po zistení „drobných nedostatkov“ jej nariaďuje nepristupovať k povinnej sankcii, ale v prvom kole stanoviť lehotu na odstránenie nedostatkov. Zmeny čakajú aj reklamácie. Po novom by sa mala lehota na reklamáciu počítať až od momentu, kedy bol predmet reklamácie prevzatý predajcom.

Podľa rezortu totiž v praxi dochádza aj k situáciám, kedy spotrebiteľ reklamuje nejaký výrobok e-mailom a samotný výrobok je k dispozícii predajcovi oveľa neskôr, čím sa mu skracuje lehota na vybavenie reklamácie a predajca bez toho, aby mal predmet reklamácie k dispozícii, nevie reklamáciu vybaviť. Vypúšťa sa aj povinnosť vypracovávať a zverejňovať reklamačný poriadok pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú výrobky alebo poskytujú služby spotrebiteľom.

Reálna spotreba pohonných hmôt by mala byť po schválení príslušných zmien daňovým nákladom, respektíve daňovým nákladom bude spotreba z technického preukazu zvýšená o 20 percent. Návrh chce umožniť v lehote 5 dní, bez uloženia sankcie, dodatočné splnenie povinnosti predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom boli vyplatené, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac.

Rušíme odmeny pre prokurátorov a sudcov, tvrdí Kolíková
Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní zrušila odmeny pre prokurátorov a sudcov ako súčasť ekonomických opatrení na boj s pandemickou situáciou. Po rokovaní vlády to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Čítať ďalej
24 | 06 | 2020 | TASR


Upravuje sa aj minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 na 30 pracovných dní a zavádza sa, aby výšku preddavkov na daň z príjmu SZČO vypočítal a oznámil daňovníkovi príslušný daňový úrad. Zavádza sa i zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.

Štát chce taktiež umožniť zamestnancom vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu a znížiť tak priame finančné náklady podnikateľov vo forme zníženia poplatkov za gastrolístky emitentom. Rozširuje okruh komodít na predaj z dvora a umožňuje predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Zmeny sa plánujú aj v oblasti energetiky. "Návrhom zákona sa odstránia znevýhodnenia individuálneho vykurovania oproti centralizovanému zásobovaniu teplom," sľubuje ministerstvo. Plánuje aj zverejniť vstupné údaje a priebeh cenového konania pre výpočet ceny energií pre monopolné regulované subjekty v energetike.

Zmeny čakajú podnikateľov aj pri komunikácii s Úradom verejného zdravotníctva SR. Rušia sa niektoré pokuty, ale napríklad aj povinnosť prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, telovýchovno-športových prevádzkovateľov a zariadení starostlivosti o ľudské telo predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok.

Ak B. Kollár prácu nevysvetlí, Za ľudí bude trvať na vyvodení zodpovednosti
Strana Za ľudí kritizuje plagiátorstvo a podvádzanie pri záverečných prácach. Čítať ďalej
24 | 06 | 2020 | TASR


Vyhodnotenie koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude na samotnom zamestnávateľovi, pričom sa môže realizovať aj v nepravidelných intervaloch. Návrh zákona taktiež zdobrovoľňuje 2-percentný príspevok do Literárneho fondu, Hudobného fondu a do Fondu výtvarných umen a ruší povinnosť pre vydavateľov posielať tlačené výtlačky periodickej tlače do knižníc.

Zmeny čakajú aj sociálnu oblasť. V zákone o sociálnom poistení sa ruší povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou. Namiesto toho sa zavádza nová povinnosť Sociálnej poisťovne ukončiť registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov. „Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa automaticky na základe odhlásenia posledného zamestnanca zamestnávateľom z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,“ uvádza sa v návrhu.

Zrušiť sa má aj povinnosť poistenca a príjemcu dávky písomne oznámiť do ôsmich dní príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu mena a priezviska, zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Sociálna poisťovňa údaje o týchto skutočnostiach bude získavať z Registra fyzických osôb, ktorý je referenčným registrom. Rovnaké povinnosti sa majú zrušiť aj pre SZČO.

Zamestnávateľ už nebude povinný oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom. Sociálna poisťovňa tieto údaje bude v odôvodnených prípadoch zisťovať iným spôsobom. Súčasťou návrhu je aj predĺženie lehoty na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenciu, ktorú vedie o svojich zamestnancoch na účely sociálneho poistenia. „V záujme časového rozloženia administratívnej záťaže zamestnávateľa spojenej s ukončením pracovného pomeru zamestnanca sa navrhuje túto lehotu predĺžiť na 30 dní od skončenia právneho vzťahu,“ konštatuje sa v návrhu.

Podnikateľské prostredie na Slovensku čakajú veľké zmeny
Ako po rokovaní vlády uviedol premiér Igor Matovič, ekonomika je aktuálne na prahu najväčšej ekonomickej krízy od druhej svetovej vojny. Čítať ďalej
24 | 06 | 2020 | SITA


Zavádza sa princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej sedemdňovej lehote. Ak fyzická a právnická osoba povinnosť splní v „dodatočnej lehote“, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu. V zákone o službách zamestnanosti sa má vypustiť ukladanie pokuty za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.