Univerzitná nemocnica Bratislava chce kúpiť operačnú techniku za viac ako 4 mil. eur
15 | 12 | 2019 I SITA

Univerzitná nemocnica Bratislava chce kúpiť operačnú techniku. Nemocnica vyhlásila tri verejné súťaže. Podľa oznámení o vyhlásení verejných obstarávaní je predpokladaná hodnota zákaziek vyše 4,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Predmetom zákaziek je prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu vrátane príslušenstva, ich technického a softvérového prepojenia a vzájomnej previazanosti.


Predmetom prvej zákazky je nákup tovaru zdravotníckych prístrojov a príslušenstva tvoriaceho komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre kraniálne výkony pozostávajúce z celkom 15 tovarových položiek. Odhadovaná hodnota tejto zákazky je takmer 2 mil. eur bez DPH.

Predmetom ďalšej zákazky je nákup tovaru zdravotníckych prístrojov a príslušenstva tvoriaceho komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony pozostávajúce z celkom deviatich tovarových položiek. Hodnota tejto zákazky je takmer 1,9 mil. eur bez DPH.

Predmetom poslednej zákazky je nákup tovaru zdravotníckych prístrojov a príslušenstva tvoriaceho ostatné vybavenie hybridných sál pre spinálne a kraniálne výkony, sterobiopsie a funkčnú neurochirurgiu pozostávajúce z celkom 21 tovarových položiek. Predpokladaná hodnota tejto zákazky je vyše 500 tisíc eur bez DPH.

Súčasťou dodávok je vyhotovenie technologického projektu pre inštaláciu dodávaných zariadení, z hľadiska ich vzájomne technologickej, funkčnej a časovej previazanosti, osadenia a vzájomného prepojenia a napojenia na rozvody. Súčasťou dodávky všetkých troch zákaziek je doprava do miesta plnenia, inštalácie, poučenia a zaškolenia obsluhy. Dodávateľ má tiež zabezpečiť odborný autorizovaný servis po dobu poskytnutej záruky a dodávku originálnych náhradných dielcov.

Zákazka má trvať tri mesiace. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 8. januára budúceho roka.