HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Úrad pre verejné obstarávanie zastavil konanie o námietkach v tendri na výstavbu časti úseku R2 pri Košiciach

**OPRAVA POPISU - ILUSTRAÈNÁ SNÍMKA - Stavenisko poèas výstavby dia¾nice D1 Jánovce – Jablonov v blízkosti obce Kurimany. Výstavba dia¾nice je súèasou projektov zaradených do Operaèného programu Doprava (OPD) v súèasnom programovom období 2007 – 2013. Riadiacim orgánom OPD je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Kurimany, 22. júl 2013. Foto: SITA/Radoslav Maaš

 Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zastavil konanie o námietkach vo verejnej súťaži Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) na výstavbu druhej časti úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že námietky jedného z uchádzačov podaných proti podmienkam v súťažných podkladoch boli podané oneskorene, po určenej lehote. Ako vyplýva z rozhodnutia úradu na jeho portáli, posledným dňom na podanie námietok bol 3. september, no úradu a NDS ako kontrolovanému boli doručené až 18. septembra.

„V dôsledku nedoručenia námietok v lehote stanovenej zákonom o verejnom obstarávaní neboli pre konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok zo strany navrhovateľa splnené všetky zákonné predpoklady,“ uviedol úrad.

Tým pre úrad nastala neodstrániteľná prekážka brániaca rozhodovaniu v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Ten má však za to, že námietky na základe ich obsahu nesmerovali proti podmienkam v súťažných podkladoch, ale proti inému úkonu NDS, a to nevybaveniu žiadosti o vysvetlenie. Navrhovateľ namietal, že NDS nijako nereagovala na jeho žiadosť o vysvetlenie zo 17. augusta.

Uplatniť námietky v spojení so žiadosťou o nápravu podľa ÚVO možno iba za situácie, ak ich obsah smeruje proti podmienkam v súťažných podkladoch. „Z obsahu námietok navrhovateľa však vyplýva, že jeho podmienky sa vyslovene nedotýkajú podmienok v súťažných podkladoch, ale omisívneho konania spočívajúceho v nevybavení žiadosti o vysvetlenie,“ poznamenal úrad.

Na základe tejto skutočnosti úrad posudzoval námietky navrhovateľa iba ako námietky smerujúce proti inému úkonu kontrolovaného uvedenému v príslušnej časti zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pritom postupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 31. decembra 2018, keďže príslušný tender bol vyhlásený v závere minulého roka, aj keď od začiatku roka 2019 je účinná novela tohto zákona.

NDS vyhlásila súťaž na výstavbu druhej časti R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v dĺžke 14,3 kilometra koncom minulého roka. Predpokladaná cena prác plánovaných na tri roky dosahuje 138 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). „Pre túto stavbu aktuálne hľadáme zhotoviteľa, podpis zmluvy predpokladáme v prvom polroku 2020,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Ponuky predložilo v auguste tohto roka sedem uchádzačov zložených zo štrnástich stavebných spoločností. Najnižšiu cenu navrhlo taliansko-slovenské združenie firiem INC, S. p. A., Cesty SK, s. r. o. Košice a CEDIS, s. r. o. Bratislava, a to 123,6 mil. eur bez DPH. Ďalších šesť ponúk je v rozsahu od 132,6 mil. eur (Eurovia SK, a. s., Eurovia CZ, a.s.) do 151,65 mil. eur (Doprastav, a. s.).

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info