Kabinet odobril kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
04 | 12 | 2019 I SITA

Vláda na svojom dnešnom rokovaní odobrila Zuzanu Dlugošovú a Martina Rajňáka ako kandidátov na post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý zriaďuje nový úrad v Bratislave, schválil parlament 30. januára a nadobudol účinnosť 1. marca 2019. Predsedu úradu, ktorý zodpovedá za činnosť úradu, volí a odvoláva Národná rada SR spomedzi kandidátov navrhnutých vládou.


Vláda Slovenskej republiky môže národnej rade navrhnúť kandidátov na predsedu úradu len po ich verejnom vypočutí a po ich hodnotení komisiou. Komisia bola vytvorená 15. marca 2019. Od svojho vzniku schválila rokovací poriadok, zásady hodnotenia záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu.

Národná rada v júni 2019 nezvolila predsedníčku úradu z dvoch navrhnutých kandidátok, a preto komisia v júli vyhlásila novú výzvu. Verejné vypočutie prihlásených záujemcov sa uskutočnilo v októbri. Na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválili Zuzanu Dlugošovú, ktorá získala 442 bodov a Martina Rajňáka, ktorý získal 400 bodov z 500.

Na verejnom vypočutí mali možnosť zúčastniť sa osobne a klásť záujemcom otázky aj členovia vlády, poslanci národnej rady a verejnosť. Záznam z verejného vypočutia bol zverejnený aj na webovom sídle úradu vlády prostredníctvom jeho facebookového profilu.