Proti Slovenskej republike boli za posledný rok podané dve individuálne sťažnosti od OSN
04 | 09 | 2019 I SITA

Proti Slovenskej republike boli od 1. augusta 2018 do 1. augusta 2019 podané dve individuálne sťažnosti. Jedna bola adresovaná Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien a jedna Výboru OSN proti mučeniu. V konaní zostávajú aj dve sťažnosti adresované Výboru OSN pre ľudské práva.


Vyplýva to z materiálu pod názvom „Informácie o vývoji individuálnych sťažností proti Slovenskej republike, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd“. Materiál, ktorý predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vláda na dnešnom rokovaní vzala na vedomie.

Sťažnosť proti Slovenskej republike podaná Výboru proti mučeniu sa týka porušenia Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a iných foriem ponižujúceho zaobchádzania. Toto porušenie namieta sťažovateľka L. Č. Takisto namieta, že jej Slovenská republika nezabezpečila žiadnu formu nápravy a neposkytla jej primerané záruky vzťahujúce sa na ochranu žien so zdravotným postihnutím v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach pred všetkými formami zneužívania.

Slovenská republika v prvej fáze namietala neprijateľnosť predloženej sťažnosti. Stanovisko Slovenskej republiky vypracované ministerstvom spravodlivosti výboru zaslali 7. februára. Výbor 13. mája oznámil, že o prijateľnosti sťažnosti bude rozhodovať spolu s meritom veci a zároveň vyzval Slovenskú republiku, aby mu do 13. septembra predložila vyjadrenie k meritu veci.

V sťažnosti podanej Výboru pre odstránenie diskriminácie žien sťažovateľka D. B. namieta porušenie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý sa týka rovnakých práv pre oboch manželov, pokiaľ ide o vlastníctvo, nadobudnutie, riadenie, správu, užívanie a disponovanie s majetkom. Slovenská republika v prvej fáze namietala neprijateľnosť sťažnosti.

Pakistan je „najnebezpečnejšia krajina“ na svete s „najrýchlejšie rastúcim jadrovým arzenálom“, tvrdí Mattis
Bývalý minister obrany USA James Mattis označil Pakistan za „najnebezpečnejšiu krajinu“ na svete a vyjadril svoje obavy z rastu arzenálu jadrových zbraní. Čítať ďalej
04 | 09 | 2019 | Marek Molnár


Stanovisko Slovenskej republiky vypracované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom spravodlivosti SR výboru zaslali 7. decembra 2018. Výbor 30. apríla oznámil, že o prijateľnosti sťažnosti bude rozhodovať spolu s meritom veci a zároveň vyzval Slovenskú republiku, aby mu do 30. augusta predložila vyjadrenie k meritu veci. Stanovisko Slovenskej republiky k meritu sťažnosti bolo schválené vládou SR uznesením z 21. augusta.

Slovenská republika je zmluvnou stranou ôsmich dohovorov OSN v oblasti ľudských práv. Na základe týchto dohovorov, resp. opčných protokolov k nim môže Výbor OSN pre ľudské práva, Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie, Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien, Výbor OSN proti mučeniu, Výbor OSN pre práva dieťaťa, Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a Výbor OSN pre nedobrovoľné zmiznutia posudzovať sťažnosti jednotlivcov, skupín jednotlivcov alebo mimovládnych organizácií pod jurisdikciou Slovenskej republiky, namietajúcich porušenie práv stanovených v týchto dohovoroch zo strany Slovenskej republiky.