HLAVNÝ DENNÍK
ZAHRANIČIE

Európska komisia podniká ďalšie kroky na ochranu poľských sudcov pred politickou kontrolou

Ilustračný obrázok, SHUTTERSTOCK

Európska komisia sa včera rozhodla pre ďalší krok v prebiehajúcom konaní o nesplnení povinnosti voči Poľsku, keď zaslala odôvodnené stanovisko k novému disciplinárnemu režimu pre poľských sudcov.

Komisia začala 3. apríla 2019 postup v prípade nesplnenia povinnosti na základe toho, že nový disciplinárny režim oslabuje nezávislosť poľských sudcov a nezabezpečuje potrebné záruky na ochranu sudcov pred politickou kontrolou, ako to vyžaduje Súdny dvor EÚ.

Poľské právne predpisy konkrétne umožňujú, aby boli sudcovia všeobecného súdu podrobení disciplinárnemu vyšetrovaniu, postupom a sankciám na základe obsahu ich súdnych rozhodnutí vrátane uplatňovania ich práva podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) požiadať Súdny dvor Európskej únie o rozhodnutie o predbežnej otázke.

Rusko vyzvalo NATO na nastolenie kontaktov medzi vojenskými expertmi

Nový disciplinárny režim navyše nezaručuje nezávislosť a nestrannosť disciplinárnej komory najvyššieho súdu, ktorú tvoria výhradne sudcovia vybraní národnou súdnou radou, ktorú vymenúva poľský parlament (Sejm).

Nový disciplinárny režim takisto nezabezpečuje, že o disciplinárnych konaniach vedených proti sudcom všeobecných súdov rozhoduje na prvom stupni súd „ustanovený zákonom“. Miesto toho tento režim splnomocňuje predsedu disciplinárnej komory, aby ad-hoc a s takmer neobmedzenou diskrečnou právomocou určil disciplinárny súd prvého stupňa, ktorý o danej veci rozhodne.

Nový režim už nezaručuje prejednávanie prípadov v primeranej lehote, a tak sú sudcovia pod neustálou hrozbou nedoriešených prípadov. Tento režim ovplyvňuje aj právo sudcov na obhajobu.

Snemovňa reprezentantov Spojených štátov hlasovala za zablokovanie predaja zbraní Saudskej Arábii

Poľsku bola na odpoveď týkajúcu sa argumentov predložených Komisiou vo formálnej výzve poskytnutá dvojmesačná lehota. Po dôkladnej analýze odpovede poľských orgánov dospela Komisia k záveru, že táto odpoveď uvedené právne obavy nezmierňuje. Komisia sa preto rozhodla prejsť do ďalšej fázy konania o nesplnení povinnosti.

Poľské orgány majú teraz dva mesiace na to, aby prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto odôvodneným stanoviskom. Ak Poľsko neprijme primerané opatrenia, Komisia sa môže rozhodnúť, že vec postúpi Súdnemu dvoru EÚ.

Turecko vyzýva USA, aby obnovilo ich členstvo v programe „F-35“

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info