Zuzana Šubová: Dôvod môjho odchodu zo strany SPOLU sa týkal previazanosti na firmu Deloitt v strane
07 | 07 | 2019 I Jana TELEKI

Vo štvrtok sme priniesli rozhovor so Zuzanou Šubovou, bývalou pracovníčkou ministerstva pôdohospodárstva a neskoršom období ministerstva životného prostredia, ktorá dlhodobo upozorňuje na neefektívne nakladanie s prostriedkami z eurofondov. Napriek skutočnosti, že rozhovor súvisel predovšetkým s jej pôsobením na ministerstve životného prostredia, na úvodnú pasáž rozhovoru priam expresne zareagoval Ing. Michal Feik - štátny radca -Odboru komunikácie a marketingu (Kancelária Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), ktorý označil rozhovor za tendenčný a vyjadrenia Ing. Šubovej za nepravdivé. Vzhľadom k tomu, že som autorom rozhovoru považujem za potrebné vyjadriť sa k jeho obsahu ako aj pravdivosti vyjadrení Ing. Zuzany Šubovej.Pred osobným stretnutím s pani Šubovou som precízne naštudovala všetky jej vyjadrenia a požiadala ju o zaslanie listín, preukazujúcich jej tvrdenia, čo mi bezprostredne po ukončení zaslala. Ing. Šubová podložila každú vetu svojho tvrdenia adekvátnou listinou. Otázkou zostáva prečo tieto, pre ministerstvo dostupné informácie interpretoval v stanovisku nepravdivo. Vzhľadom k množstvu nepravdivých tvrdení požiadali sme Ing. Zuzanu Šubovú opätovne o poskytnutie detailného stanoviska k jednotlivým klamstvám z dielne komunikačného odboru ministerky Matečnej.


Podľa vyjadrenia ministerstva odbor technickej pomoci pod vašim vedením nefungoval, nedodržiaval termíny a vykazoval vysokú chybovosť, o čom svedčia aj certifikačné zistenia z toho obdobia, na základe čoho bolo MPRV SR nútené pristúpiť k organizačnej optimalizácii...

Tvrdenie ministerstva, že odbor technickej pomoci pod mojim vedením nefungoval, nedodržiaval termíny a vykazoval vysokú chybovosť, o čom majú svedčiť aj certifikačné tvrdenia z toho obdobia je nehorázne klamstvo. V snahe zastaviť šírenie účelových klamstiev znevažujúcich moju osobu požiadala som Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán, aby mi poskytlo na základe zákona č. 211 informácie týkajúce sa vykonaných kontrol a zistení počas môjho pôsobenia ako riaditeľky odboru technickej pomoci. Zdôrazňujem, že som nastúpila do funkcie dňa 1.7.2016. Dňa 27.6.2019 mi ministerstvo financií, konkrétne kancelária ministra zaslalo odpoveď, v ktorej jednoznačne potvrdilo, že v danom období bolo vykonané certifikačné overovanie v septembri 2016, pričom certifikačný orgán identifikoval nedostatky týkajúce sa časovej oprávnenosti mzdových výdavkov zamestnancov ROP za mesiac december 2015!!! Teda za obdobie môjho predchodcu Ing. Petra Remšíka, ktorý teraz zastáva pozíciu riaditeľa odboru hospodárskej správy a služieb.

Zo stanoviska certifikačného orgánu k vykonanej kontrole, ktoré ste poskytla redakcii vyplýva, že chyby a škody vznikli počas pôsobenia vášho predchodcu na pozícii riaditeľa odboru technickej pomoci...

Pochybenia môjho predchodcu boli také veľké, že certifikačný orgán pozastavil platby od 18.10.2016 až do 10.11.2016, kedy sme všetky závažné nedostatky odstránili a odbor sme stabilizovali. Certifikačný orgán teda v tomto liste potvrdzuje, že ja ako riaditeľka som nedostatky odstránila a platby boli znova obnovené!!! To, že sa nám podarilo platby odblokovať je práve dôkazom odbornosti, ktorú som preukázala.
Bola vyvodená nejakým spôsobom zodpovednosť za pochybenia voči vášmu predchodcovi?
Ing. Peter Remšík, ktorý mal niesť dôsledky za tieto hrubé nedostatky, bol povýšený a dosadený na pozíciu riaditeľa hospodárskej správy, kde pôsobí dodnes.

Prečo podľa vášho názoru ministerstvo tvrdí že na základe rozhodnutia o vašej nekompetentnosti , na základe čoho bolo MPRV SR nútené pristúpiť k organizačnej optimalizácii, keď zo stanoviska certifikačného úradu jednoznačne vyplýva, že zodpovedný za škody a nekompetentným bol Ing. Peter Remšík?

Kvalifikovanú odpoveď na túto otázku snáď v následnej reakcii dokáže odpovedať iba pani ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, ktorá pozná rozhodnutie certifikačného orgánu, čiže vie kto pochybenia zavinil. K optimalizácii pristúpili po podaní podnetu na prokuratúru a mojom odmietnutí dobrovoľne odísť z rezortu. O pani Matečnej radšej pomlčím, pretože tá prirovnala sfalšovaný dokument, na základe ktorého som sa údajne vzdala funkcie k toaletnému papieru.

Podľa vyjadrenia ministerstva sa na výbere spoločnosti Deloitte nikto z aktuálneho vedenia rezortu nijako nepodieľal, obstarávanie realizovalo Ministerstvo vnútra SR v roku 2014. Rezort  pôdohospodárstva túto zmluvu zdedil z minulosti.

Ministerstvo ďalej klame a zavádza, keď tvrdí, že zmluvu s Deloittom zdedilo.

Zakladá sa na pravde vyjadrenie ministerstva, že rámcová zmluva so spoločnosťou Deloitte, ktorú uzavrelo Ministerstvo vnútra SR v roku 2014 sa týkala všetkých operačných a programových období 2007 – 2013 aj 2014 – 2020?

Podľa mojich informácií rámcová zmluva, bola uzatvorená aj s inými konzultačnými a poradenskými spoločnosťami. Ministerstvá mali možnosť, nie povinnosť tieto spoločnosti využívať!!! Ministerstvá nemali povinnosť využívať spoločnosť Deloitte, to je len fabulácia, ktorú ministerka Matečná a hovorca Feik radi používajú, aby odviedli pozornosť od toho, že táto spoločnosť je v rezorte dlhodobo preferovaná aj napriek tomu, že kontrolné inštitúcie ako NKÚ túto spoločnosť dlhodobo kritizujú pre jej predražené a veľakrát nepotrebné výstupy.

Podľa ministerstva pôdohospodárstva generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka MPRV SR Marek Mitošinka neporušil zákon o štátnej službe. Zamestnanecký pomer, resp. akýkoľvek zmluvný vzťah v spoločnosti Deloitte ukončil pred nástupom na ministerstvo...

Pán Mitošinka porušil zákon o štátnej službe. Po nástupe na ministerstvo 1.7.2016 a teda mal do 30 dní od nástupu predložiť osobnému úradu doklady preukazujúce, že nie je štatutárom v žiadnej spoločnosti ani členom dozornej rady. Pán Mitošinka, tak neurobil a preto som na tento fakt upozornila nie len vedenie ministerstva, ale aj poslanca za SNS Dušana Tittela, ktorý je členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Odovzdala som mu výpis z OR, z ktorého bolo zrejmé, že pán Mitošinka si svoju povinnosť nesplnil a naďalej figuroval v dvoch spoločnostiach. V spoločnosti DDV, s.r.o., kde pôsobil ako konateľ spoločnosti a v spoločnosti POVAK a.s. bol členom dozornej rady.

Ministerstvo tvrdí, že ste o vzniknutej situácii neinformovala...

Okrem pána Dušana Tittela som o celkovej katastrofálnej situácii na IROP informovala aj ďalšieho poslanca za SNS pána Tibora Jančulu, ktorému som povedala do detailu, čo sa u nás deje. Vrátane sfalšovaného listu, kde som sa údajne vzdala svojej funkcie. Musím povedať, že pán Jančula ako jeden z mála členov SNS mal naozaj záujem pomôcť veci a preto aj operatívne po rozhovore so mnou začal konať. Spojil sa s vedúcim služobného úradu pánom Regecom a dohodol mi s ním stretnutie. Zhodnotil situáciu ako vážnu a kvitoval, že sa snažím situáciu riešiť. Stretnutie s pánom Regecom prebehlo a všetko som mu porozprávala vrátane Deloittu a sfalšovaného listu a tak isto aj konfliktu záujmov pána Mitošinku. Pán Regec ma ubezpečil, že bude konať!!! Od okamihu opustenia jeho kancelárie sa mi už nikdy neozval a zjavne konal v prospech ľudí, ktorí pána Mitošinku nominovali do funkcie.

Kedy pán Mitošinka doriešil svoje podnikateľské aktivity, aby jeho pôsobenie neodporovalo zákonu o štátnej službe?

Až po návšteve vedúceho služobného úradu začal pán Mitošinka konať a začal úkony smerujúce k výmazu zo spoločnosti DDV, s.r.o. ako konateľa a spoločnosť POVAK, a.s. dali do likvidácie. To bolo v decembri 2016. Takže pani ministerka a pán Feik zase klamú, keď tvrdia, že pán Mitošinka neporušil zákon o štátnej službe. Tak isto bola daná v tejto veci interpelácia zo strany výboru pre nezlučiteľnosť funkcii, ktorý žiadal ministerku Matečnú o stanovisko.

K problematike opodstatnenosti a potrebnosti dokumentov od firmy Deloitte ministerstvo uviedlo, že všetky objednané služby boli nevyhnutné pre vyhlásenie výziev na spustenie operačného programu, jeho dezignáciu a vypísanie výziev...

K opodstatnenosti využívania služieb od spoločnosti Deloitte môžem uviesť iba toľko, že zo strany pána Mitošinku došlo k flagrantnému zneužitiu svojej funkcie, pretože podľa CKO č.22, na ktorý som ho upozornila ani nebolo možné, aby danú dokumentáciu vypracovával Deloitte. Usmernenie Centrálneho koordinačného orgánu, ktorý spadal pod Úrad vlády jasne definovalo činnosti, ktoré mali vykonávať zamestnanci ministerstva.

Z metodického pokynu č.22 verzia 2 zo dňa 11.2.2016 jasne vyplýva, že presne špecifikované pracovné pozície ako napríklad manažér pre metodiku ,, pripravuje a aktualizuje internú dokumentáciu, teda presne to, čo pán Mitošinka zadával spoločnosti Deloitte. Pritom v metodickom pokyne je jasne napísané, že pokyn má záväzný charakter, čiže konanie pána Mitošinku nie je možné chápať inak ako svojvôľu, ktorou spôsobil značnú škodu. Tvrdenie ministerstva, že to bola nutnosť je klamstvom, pretože ešte ako referentka som v starom operačnom programe túto internú dokumentáciu aktualizovala ja ako zamestnanec ministerstva.

V istej časti stanoviska ministerstvo uvádza, že služby preplácané z fondov Európskej komisie, boli veľmi prísne skontrolované a neboli nájdené žiadne pochybenia, všetky realizované aktivity boli v súlade s relevantnými metodickými pokynmi CKO, teda aj s metodickým pokynom CKO č. 22 a následne konštatuje, že na základe zistení muselo pristúpiť k optimalizácii?

Takto amatérsky zdôvodnené stanovisko ako ho prezentoval pán Feik iba svedčí o jeho neodbornosti a amatérskom prístupe. Pán Feik by mohol občanom vysvetliť, že ako je možné, že na ministerstve pôdohospodárstva je nutné využívať spoločnosť Deloitte / doteraz myslím to bola suma cca 25 miliónov eur / a na druhom ministerstve ani euro. Pán Feik nezabudol zdôrazniť, že som nepredložila jediný dôkaz o svojich tvrdeniach. Čo sa týka ostatných dôkazov preukazujúcich porušovanie zákona, tak tie som všetky predložila OČTK, ktoré vo veci konajú. Podľa môjho názoru, keby sedel na ministerstve pôdohospodárstva na stoličke ministra Jozef Mihál, tak asi by ani pôdohospodárstvo nepotrebovalo žiadne poradenské a iné služby Deloittu.

Prečo práve Mihál?

Dlhé obdobie ešte dávno predtým ako vznikla strana SPOLU som poukazovala na toxicitu tejto spoločnosti a jej pôsobenie vo verejnom sektore. Ale, aby som pánovi Feikovi zvýraznila rozsah problému Deloitte, tak by som rada zverejnila status pána Jozefa Mihála, bývalého ministra na Ministerstve sociálnych vecí a rodiny, ktorý verejne na FB zverejnil informáciu, že keď bol mesiac v úrade ministra, tak sa ho Deloitte pokúsil korumpovať , čo rázne odmietol a odvtedy je táto spoločnosť v rezorte sociálnych vecí práce a rodiny ,,nežiadúca“ . Ku cti pána Mihála slúži, že rázne korupciu odmietol.

Pán Feik citoval váš status na FB, ktorý ste zverejnila v súvislosti z vašim odchodom zo strany SPOLU...

Hovorca ministerstva zabudol na podstatnú vec a to je dôvod môjho odchodu zo strany. Do veľkej miery sa týkal prítomnosti manželky štatutára Deloittu v strane SPOLU. Nevedela som si teda reálne predstaviť, ako by som mohla pôsobiť v strane, kde jedna členka bude Deloitte obhajovať a druhá naopak kritizovať. Podotýkam, že pani Hudáková vstúpila do strany až v lete 2018, pričom ja som bola zakladajúcou členkou strany. Na sneme sa jasne deklarovalo, že v strane nebudú prítomní žiadni toxickí ľudia. Ak by som takú vedomosť mala, že členkou je aj manželka štatutára Deloittu, do strany by som nikdy nevstúpila.

Ako vnímate odporúčanie médiám, aby vaše výroky prestali brať vážne a nevytárali vám ďalší priestor?

Pán Feik bez toho, aby si overil informácie, ktoré šíri hrubo poškodil moje dobré meno. Preto sa budem brániť všetkými dostupnými prostriedkami nie len v občiansko-právnej rovine, ale už aj v trestno-právnej, pretože mám za to, že bola naplnená skutková podstata trestného činu zo strany hovorcu ministerstva.