HLAVNÝ DENNÍK
KRIMI NÁZORY

Zuzana Šubová: Boj s korupciou na Slovensku znamená kriminalizovať oznamovateľa (ROZHOVOR)

Foto: Aktuality.sk

Ing. Zuzana Šubová prvý krát verejne prehovorila o nehospodárnom nakladaní s prostriedkami z eurofondov v relácii Na rovinu s Marekom Vagovičom v novembri 2018. Začiatkom mája na tlačovej konferencii strany SaS Ing. Zuzana Šubová detailne  Popísala nielen model korupcie na Ministerstve pôdohospodárstva cez rodinné a osobné väzby vedúceho pracovníka pána Mitošinku, jeho profesionálnu minulosť a prepojenie na spoločnosť Deloitte a spôsob ako spoločnosť inkasovala lukratívne platené činnosti, a na participovanie ministerky Matečnej na zakrývaní nezákonností súvisiacich s eurofondami ako aj na nezákonný spôsob rozviazania pracovného pomeru, ale aj na Ministerstve životného prostredia.

Keď sa ministerstvu pôdohospodárstva nepohodlnú pracovníčku nedarilo odvolať z postu riaditeľky spôsobom v súlade so zákonom, pokúsili sa Ing .Šubovú odvolať na základe listiny, podľa ktorej sa vzdala pozície riaditeľa. Keďže amatérsky a hlúpy pokus so vzdaním funkcie sa prevalil skôr ako predpokladali, aby sa jej definitívne zbavili, ministerstvo pristúpilo k osvedčenej forme cez zmenu organizačnej štruktúry. Ministerka Matečná odmietla riešiť nielen škody vzniknuté nezákonným konaním podriadených, ale aj falšovanie.

Podnet vo veci falšovania podpisu podaný Ing. Šubovou riešila polícia zažitým výrokom „skutok sa nestal“. Falšovanie listín v bežnom styku, ktoré nie sú verejnými listinami, podľa polície nie je trestným činom. Týmto neštandardným spôsobom sú vybavované mimochodom všetky podnety, súvisiace s trestnou činnosťou najmä verejných činiteľov a predstaviteľov na výkon moci.

S Ing. Zuzanou Šubovou sme hovorili nielen o nezákonnom nakladaní s eurofondami a postihoch zamestnancov ministerstva, ktorým korupčné správanie manažmentov ministerstiev nie je ľahostajné…

Po odchode z ministerstva pôdohospodárstva ste v apríli 2018 nastúpili na Ministerstvo životného prostredia SR …

Nastúpila som na funkciu Hlavný štátny radca, ako štátny zamestnanec na oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce na Sekcii environmentálnych programov a projektov. Podľa pracovnej zmluvy mojou hlavnou, resp. najnáročnejšou činnosťou v uvedenej funkcii bolo koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva.

Niekoľko týždňov po vašom nástupe opäť došlo ku sporu s nadriadeným, čo bolo jeho príčinou?

Dňa 14.06.2018 som bola poverená vykonaním kontroly ministerstvu podriadenej organizácii v Slovenskej agentúre životného prostredia ( SAŽP ). S Mgr. Jakubom Novotným zo sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR, sme mali vykonať kontrolu projektu ,,Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2018 – 2019“.

Aké skutočnosti boli prioritne predmetom kontroly?

Vykonaním kontroly nám išlo hlavne o to, aby sme zistili kto návrhy na priznanie osobných platov predkladal, schvaľoval, prípadne či boli v jednotlivých návrhoch uvedené dôvody priznania osobného platu. Predmetom kontroly určiť aj významnosť pracovných činností alebo v čom spočívala mimoriadnosť a náročnosť pracovných úloh, či boli návrhy na priznanie osobného platu odvodené od tarifného, resp. funkčného platu a zistiť ako sa prakticky v platovom výmere stanoví, respektíve definuje, funkčný plat pri odobratí osobného platu po skončení výkonu významných a mimoriadnych činností.

Kedy ste začala pochybovať o správnosti a zákonnosti nakladania s prostriedkami z eurofondov Slovenskou agentúrou životného prostredia?

Od začiatku výkonu kontroly, keď nám neposkytli dokumenty potrebné na výkon kontroly. Nástupný plat projektového manažéra na ministerstve je približne 1.000 eur.

Pri kontrole som zistila, že nástupné platy projektových manažérov v Slovenskej agentúre životného prostredia sa pohybujú v rozpätí 1200 – 1900 eur, z čoho jednoznačne vyplývalo, že nejakým spôsobom museli obísť zákon. Následne som zistila, že vytvorili smernicu podľa, ktorej mohli súkať mzdy hlava – nehlava aj napriek tomu, že zákon o osobnom plate jasne definuje podmienky pridelenia.

Po vzájomnej konzultácii s mojimi priamymi nadriadenými vedúcim oddelenia pánom Ing. Pavlom Ciprušom a riaditeľkou odboru technickej podpory Ing. Zuzanou Smetanovou sme zhodnotili, že týmto konaním na kontrolovanej SAŽP mohlo dôjsť k neoprávnenému výdaju za dlhšie obdobie v objeme niekoľko miliónov eur.

Kedy ste z pochybností dospeli k presvedčeniu, že odmeňovanie zamestnancov, respektíve mzdové nastavenie nie je v súlade so zákonom?

Takmer súbežne sme s Mgr. Jakubom Novotným vykonávali aj kontrolu v SIEA ( SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA ), ktorá bola druhým sprostredkovateľským orgánom pre ministerstvo životného prostredia na tej istej pozícii a úrovni ako kontrolovaná Slovenská agentúra životného prostredia.

V uvedenej agentúre SIEA boli všetky požadované dokumenty pri obdobnej kontrole obdobného projektu predložené v súlade so zákonom. Z počtu cca 105 zamestnancov osobný plat malo pridelený možno 5 alebo 6 zamestnancov, ktorí však naozaj vykonávali mimoriadne odborne náročnú prácu. V Slovenskej agentúre životného SAŽP malo pridelený osobný plat až 92 zamestnancov zo 105, čo je nemysliteľné.

Kto mal podľa vášho názoru záujem ovplyvniť výsledky kontroly?

Výkon kontroly maril Ing. Matej Ovčiarka – generálny riaditeľ na Ministerstve životného prostredia Sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR, ktorý v predchádzajúcom období šéfoval práve kontrolovanému subjektu, teda SAŽP. Ing. Ovčiarka si bol vedomý porušenia viacerých zákonov, čo dokazuje nielen jeho snaha o rýchle a promptné ukončenie kontroly, ale najmä snaha o moju elimináciu, aby som nepokračovala v danej kontrole bola značná.

Ako vnímate ukončenie pracovného pomeru v posledný deň skúšobnej doby bez udania dôvodu?

Moje prepustenie zo štátnozamestnaneckého pomeru bolo účelové, aby som nepokračovala v ďalších zisteniach a prípadných nových kontrolách. Pánovi Ovčiarkovi už v tom čase bola známa informácia, že som pôsobila na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ako riaditeľka odboru technickej pomoci na Sekcii programov regionálneho rozvoja, kde som tiež poukázala na nehospodárne nakladanie s prostriedkami EÚ a som v tejto veci aj oznamovateľkou závažnej ekonomickej trestnej činnosti zamestnancov ministerstva pôdohospodárstva na Špeciálnej prokuratúre.

Vo veci kontroly na SAŽP som podávala aj podnet na vykonanie kontroly na NKÚ a taktiež na Ministerstvo financií, nakoľko MF je certifikačným orgánom pre Ministerstvo životného prostredia a taktiež pre SAŽP.

S akým výsledkom bola ukončená kontrola?

Pri kontrole sme zistili veľké nezrovnalosti. Osobný plat bol priznaný širokému okruhu zamestnancov bez dodržania zásady ,, výkon významných pracovných činností, resp. mimoriadne náročných úloh v období, keď dôvody, pre ktoré bol priznaný, netrvali. Zároveň bol osobný plat priznaný aj tým zamestnancom, ktorí boli v skúšobnej dobe aj napriek tomu, že nešlo o vysokokvalifikovaných zamestnancov disponujúcich mimoriadnymi znalosťami a skúsenosťami z oblasti investičných a štrukturálnych fondov.

Na Ing. Mateja Ovčiarka ste podala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa, ktorého sa mal dopustiť v súbehu s trestným činom marenia úlohy verejným činiteľom …

Mám za to, že Ing. Matej Ovčiarka nekonal a nekoná vo verejnom záujme, pretože spolupodieľaním sa na vypracovaní smernice PGR 05/2016 došlo k svojvôli, ktorá má za následok možnú niekoľkomiliónovú škodu vo vzťahu k verejným financiám. Tak isto jeho pokus o marenie kontroly z našej strany považujem za zneužitie právomocí verejného činiteľa.

Ministerstvo financií ešte v roku 2017 zastavilo SAŽP na základe kontroly tzv. dohodárov z dôvodu duplicity – vykonávali ten istý typ pracovnej činnosti ako kmeňoví zamestnanci SAŽP / teda potvrdilo nehospodárnosť s vynakladanými prostriedkami / a podľa mojich informácii dodnes neumožnilo SAŽP čerpanie mzdových prostriedkov pre túto agentúru.

Podnet na trestné stíhanie podaný na Okresnej prokuratúre Bratislava IV bol pred niekoľkými dňami odstúpený na riešenia Národnej kriminálnej agentúre.

Po zverejnení vašich zistení, ministerstvo pôdohospodárstva takmer nereagovalo avšak na zverejnenie zistení súvisiacich s agentúrou životného prostredia reagoval Ing . Ovčiarka akýmsi nekonzistentným vyjadrením, o tom že o ste o kontrole neinformovala. 

Tvrdenie, že som neinformovala svojich nadriadených o štandardnej kontrole, ktorú sme s kolegom vykonávali je úplný nezmysel, čo môžem doložiť nie len už spomenutou e-mailovou komunikáciou so svojimi nadriadenými, ale aj priamym potvrdením aj vedúceho oddelenia aj riaditeľky odboru, ktorý sa stotožnili s mojím postupom. Ing. Ovčiarka vedel o každom kroku, ktorý náš odbor na čele s riaditeľkou robil.

Podľa Vás bolo štandardné, aby generálny riaditeľ vyvodzoval závery pred ukončením kontroly?

Spôsob akým zasiahol bol neadekvátny a neprimeraný. Z emailovej komunikácie je zjavné, že bola daná požiadavka na moje odstránenie z úradu. Nepoznám žiadneho generálneho riaditeľa, ktorý by vyvíjal, takú enormnú snahu, aby bola nejaká referentka vyhodená. Ovčiarka je vlastne MITOŠINKA II, aj on si pomýlil svoj riadiaci post so súkromnou firmou.

Ing. Ovčiarka napadol vaše vyjadrenia podaním trestného oznámenia…

Trestné oznámenie za ohováranie podané na moju osobu Ovčiarikom, ktoré následne vyšetrovateľ odmietol ako nedôvodné, považujem za úplnú drzosť . Čo ma však zarazilo bolo, že si dovolil doložiť ako prílohu trestného oznámenia vyfabulovanú zápisnicu, kde opisuje môj výkon kontroly s neskutočnými klamstvami typu, že som hádzala zakladače o zem a bola som agresívna. V tej zápisnici boli podpísaní ľudia, ktorí boli kontrolovaní a môj podpis a kolegov podpis tam nebol, čo považujem za škandál. To je ako keby riaditeľ finančnej správy robil zápis o výkone kontroly s Bašternákom a nie s kontrolórmi, ktorí ho kontrolujú.

Už ma zrejme nič nemôže prekvapiť …

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info