Takmer progresívny príbeh Hattasa v Nitre: Agresívnu kampaň postavil na programe svojich súperov
13 | 06 | 2019 I Jana TELEKI

Agresívnu kampaň postavil Hattas na osočovaní a klamstvách. Jeho výroky v predvolebnej kampani k problematike mesta, ktoré boli zmesou nezmyslov a nepodložených tvrdení, odzrkadľovali jeho nekompetentnosť.


 
Marek Hattas: "Korupcia, neodbornosť, nulová vízia, uzavretosť. Pán Dvonč nemá mestu už čo ponúknuť."

V motivačnom videu povedal síce veľa, ale v podstate nepovedal nič. Z jeho gestikulácie bolo evidentné iba to, že recituje dopredu naučený text, s ktorým ani zďaleka nie je stotožnený.

Predvolebné vyjadrenia na videách Hattasa jednoznačne poukazovali na fakt, že nemá ani potuchy o aktivitách Jozefa Dvonča, ale ani o riadení mesta. Program, ktorý postupne zverejňoval, bol kompilátom programov iných kandidátov na primátorov - Ing. Štefana Štefeka a Jozefa Dvonča.

 
Marek Hattas: „Zastavíme nezmyselné zadlžovanie mesta, Nitra je jedno z najzadlženejších miest na Slovensku a preto nemá inú možnosť, než začať fungovať efektívne.“

Mesto Nitra nebolo neprimerane zadlžené a vonkoncom jedno z najzadlženejších. Zadlženosť mesta sa pohybovala na úrovni 20%. Prípustná hranica zadlženosti je 60%, mesto navyše hospodárilo s prebytkom. V decembri 2018 prebral novozvolený primátor mesto Nitra v dobrej finančnej kondícii a s minimálnou zadlženosťou:

V roku 2015 bol rozpočet 65,96 mil. EUR, prebytok hospodárenia činil 2,25 mil. EUR. V roku 2016 malo mesto rozpočet 65,40 mil. EUR, prebytok hospodárenia bol 4,23 mil. EUR. V roku 2017 rozpočet opäť narástol na 76,66 mil. EUR, prebytok hospodárenia bol 6,29 mil. EUR.

 
Marek Hattas: „Verím, že Nitra môže byť funkčným a moderným mestom, o ktoré sa ľudia budú zaujímať, a v ktorom budú žiť radi.“

Mesto Nitra bolo funkčným a moderným mestom, o čom svedčia aj významné ocenenia ako Oskar bez bariér, Enviromesto, Líder v oblasti SMART CITY, Európske mesto športu dotované vládou vo výške 3,1 milióna eur. Mesto zároveň získalo Pečať rozvoja miest a obcí za úspešné hospodárenie.

 
Marek Hattas: „Verím v Nitru a som presvedčený, že po rokoch nečinnosti prišiel čas posunúť ju ďalej."

Z akých údajov pri svojich úvahách vychádzal súčasný primátor Hattas je skutočne otázne, nakoľko len v posledných dvoch rokoch Mesto Nitra realizovalo viac ako 260 investičných akcií, len v poslednom roku ich bolo 140. Nejednalo sa práve o zanedbateľné úpravy a položky, ale výstavbu, rozsiahle rekonštrukcie kultúrnych domov, materských a základných škôl a sociálnych zariadení. „Nefunkčné mesto“ zrekonštruovalo budovu mestskej polície, cintorín na Chrenovej, telocvične na ZŠ Tulipánova a v areáli na Hlbokej ulici, budovalo multifunkčné ihriská v objeme 34,94 tis. eur a detské ihriská v objeme 112,37 tis. eur, rekonštruovalo Futbalový štadión ČFK Nitra a Futbalový štadión FC Nitra.

V rámci zefektívnenia samosprávy dalo mesto na podnet primátora Dvonča vypracovať štúdiu, z ktorej vyplývalo, že na mestskom úrade nie efektívne využitých približne 20% zamestnancov. Keďže zefektívnenie predstavovalo nielen zmeny v štruktúre riadenia, ale aj prepúšťanie zamestnancov, mesto sa rozhodlo doriešiť vzniknutú situáciu po voľbách.

 
Marek Hattas: "Ako posun nám prídu aj drobné úpravy zastávok MHD, či oprava rozbitých chodníkov.“

Niekoľko týždňov pred spomenutím výrokom paradoxne upozorňoval na rozbité cesty a chodníky. Ani v tomto prípade však Hattas nevedel, o čom hovorí. Rekonštrukcie a súvislé opravy 51 ciest a 80 chodníkov v správe mesta boli realizované v celkovom objeme 10 084 531 eur. Mesto tiež zahájilo výstavbu cyklotrás v celkovej sume 2 526 336,66 mil. eur a podporilo rekonštrukciu autobusovej stanice.

 
Marek Hattas: „Chcem, aby bola Nitra mestom, ktoré dokáže jasne a na rovinu povedať svojím občanom, ako riešiť ich problémy.“

Vedenie Nitry žilo problémami občanov. V minulom volebnom období patrila kvalita života a pomoc ľuďom k prioritám vedenia mesta, čo dokazuje najmä 96 postavených nájomných bytov (Bytový dom Olympia a Bytový dom Hlboká). Mesto tiež vybudovalo Útulok pre bezdomovcov.


Príspevok pri narodení dieťaťa dostalo 3652 rodín v celkovej výške 310 420 EUR a príspevok pri odchode do dôchodku dostalo 2019 ľudí v celkovej výške 170 688 EUR. Sociálnu oblasť dotovalo mesto sumou 175,9 tis. EUR.

Mesto postupne rekonštruovalo ZŠ Topoľova, ZŠ Tulipánova, ZŠ Krčméryho a ZŠ Kniežaťa Pribinu, MŠ Nedbalova, MŠ Topoľova, MŠ Novomestského, MŠ Rázusova, MŠ Zvolenská, MŠ Párovská. Prostriedky na rekonštrukcie základných a materských škôl činili 33,8 mil.

Mesto podporilo klubovú činnosť výstavbou a rekonštrukciou priestorov v časti priestorov BD Olympia, KD Mlynárce, KD Kynek, KD Zobor. Uskutočnilo sa 789 občianskych obradov na MsÚ.

Priame dotácie na kultúru boli 265,9 tis. eur a zvyšné výdavky na kultúru sú zahrnuté v rozpočtoch, činili spolu 1,65 mil. eur. Mesto dotovalo šport sumou 2,34 mil. eur a na záchranu kultúrnych pamiatok poskytlo z rozpočtu 93 tis. eur.Spolufinancovalo aj projekty financovaných zo zdrojov EÚ v objeme 14,01 mil. eur.

 
Marek Hattas: Ja však verím, že Nitra môže byť otvorené mesto. Také, čo bude počúvať a riešiť skutočné problémy, a bude hľadať ich príčiny. Z mestských poslancov sa stali údržbári, ktorí nedokážu Nitru posunúť vpred. Všetko prejednávajú za zavretými dverami a hlas obyvateľov ich vôbec nezaujíma.

Do konceptu „Otvorená samospráva“ sa mesto aktívne zapojilo počas pôsobenia Ing. Dvonča na poste primátora. Zrealizovalo projekt elektronizácie samosprávy v sume 2,3 mil. eur, počas volebného obdobia zorganizovalo viac ako 150 stretnutí s občanmi vo Výboroch mestských častí. Mesto prevádzkuje Klientské centrum otvorené pre stretnutie občanov mesta s vedením mesta každú stredu od 13,00h do 16,45h. Zaviedlo mobilnú aplikáciu „O Nitre“, úzko spolupracuje s VÚC, univerzitami a partnerskými mestami - Vesprém, Roding, Volgograd. Občania sa podieľali na rozhodovaní mesta v rámci projektu „ Mením moje mesto“ / 12 úspešných projektov v sume 50tis. EUR/.

 
Marek Hattas: Chcem, aby mestskí poslanci používali zdravý rozum, zapájali ľudí do rozhodovania, informovali. Tvorili priestor na stretávanie a združovanie sa. Chcem aktívnu Nitru.

Poslanci mesta používali zdravý rozum, na zasadnutiach komisií a výboroch mestských častí, otvorených pre občanov a na zasadnutiach odborných komisií intenzívne hľadali najvhodnejšie riešenia. Organizovali stretnutia s občanmi. Hattas chcel zaviesť opäť niečo, čo dlhodobo fungovalo v predchádzajúcich volebných obdobiach.

 
Marek Hattas:Ako riešiť chýbajúce parkovacie miesta na Klokočine?

Hattas pred voľbami otvoril aj obľúbenú tému parkovania, ktorú mesto údajne nerieši a zavedenie tzv. rezidentského systému parkovania, ktorý mal byť zavedený prvý krát v meste Nitra v roku 2016, ešte pred zavedením v Košiciach. Po intenzívnych rokovaniach, keď sa vyšpecifikovali všetky pre a proti systému, respektíve sa zistilo, že tento spôsob zabezpečenia a výberu parkovného je nielen pre mesto, ale najmä pre občanov maximálne nevýhodný, upustilo mesto od spomínaného riešenia parkovacej politiky a nastúpilo na cestu postupného rekonštruovania a budovania parkovísk. Problémy, ktoré zavedenie systému parkovania spôsobilo v Košiciach, nie sú do dnešného dňa vyriešené, respektíve sú predmetom súdneho sporu.

 
Marek Hattas: Čo s novou automobilkou a jej zamestnancami?

Mesto nemá zo zákona kompetencie riešiť „zamestnancov“ akejkoľvek firmy. Automobilka Jaguár je súčasťou priemyselného parku, jej povinnosťou je platiť miestne dane a odvoz odpadu, pokiaľ jej komunálny odpad bude zabezpečovať Mesto Nitra, respektíve Službyt.

 
Marek Hattas: Táto radnica robila minimálne posledné štyri roky iba údržbára a ignorovala okolitý svet. Do toho prichádzali výzvy ako zvládnutie priemyselného parku. V normálnom meste by primátor hneď zaviazal automobilku, aby sa podieľala na fungovaní mesta, napríklad sponzorovaním futbalu, hokeja či iných investícií. Ničtaké sa nestalo a moja pozícia bude o to ťažšia. Na druhej strane, Jaguar Land Rover je predsa len firma, ktorá má zaužívané zodpovedné podnikanie."

Primátor mesta nemá kompetencie žiadnu firmu zaviazať podieľať sa na fungovaní mesta. Hattas nemá žiadnu pozíciu, a firma žiadnu povinnosť voči mestu. Hattas ani netuší, aký je význam slovného spojenia zodpovedné podnikanie alebo legislatíva. Pretože, ak by aspoň tušil, predovšetkým by si uvedomil, že firma Jaguár priniesla do mesta 2800 pracovných miest, prioritne musí zamestnancom zabezpečiť prácu, platiť primeranú mzdu, odvody a podnikať v súlade s platnou legislatívou.

Priemyselný park je výzva, ktorú mesto zvládlo, ponuka primátora Dvonča presťahovať do Nitry celé rodiny zamestnancov priemyselného parku, z ktorých väčšinu tvoria občania Slovenska nebola fikciou. V Nitre je v rámci výstavby rozostavaných v súčasnosti viac ako tritisíc bytov.

Výrokov, ktoré sa nezakladali na pravde, bolo pred voľbami podstatne viac - čo veta, to perla. Marazmus v pravom zmysle priniesli až komunálne voľby a Hattasov nástup na post primátora.