HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Núdzový stav nemožno predlžovať svojvoľne ako kábel na kosačku

Ilustračný obrázok © Shutterstock
Nie je možné po 45 dňoch núdzového stavu tento predlžiť o ďalších 90! Matematika, ale najmä zákon to nepripúšťa.

Právnička a bývalá poslankyňa NRSR Renáta Zmajkovičová sa rozhodla verejne pripomenúť, že zákon je zákon, nemožno ho ani znásilňovať, ani flexibilne ohýbať ako nástroj straníckeho alebo osobného public realations. Na sociálnej sieti vo svojom statuse pripomína zjavne nielen občanom Slovenska nasledovné.

„Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.“ Podľa Zmajkovičovej (a zákona) teda nemožno vyhlásiť núdzový stav paušálne na celé územie republiky.

„Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.“ A tu sa autorka statusu pristavuje pri fakte, že 45 dní núdzového stavu uplynie dňom 15. novembra a teda nijako ho nemožno predĺžiť o ďalších 90 dní, alebo dokonca na neurčito.

„Priatelia, nie je možné rozdeliť deti, žiakov vo vzdelávacom procese na kategórie podľa sociálnej situácii v rodine.“ Tvrdí právnička Zmajkovičová.

Redakcia HD pripomína, že podľa slovenských zákonov, najmä Zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou…(z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti) je každý povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

Status právničky Zmajkovičovej na sociálnej sieti – reprofoto.

 

Už podľa zbežného náhľadu do nálezov Ústavného súdu redakcia HD našla aj tento, týkajúci sa takzvanej „pozitívnej“ diskriminácie“: „Na základe Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2005 o protiústavnosti § 8 ods. 8 Antidiskriminačného zákona, časť antidiskriminačného zákona, ktorá mala zaviesť zvýhodňovanie alebo tzv. pozitívnu diskrimináciu príslušníkov národnostnej menšiny, je protiústavná.

Bývala zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) JUDr. Marica Pirošíková tvrdí, že „vzhľadom na výsledky prvého, ako aj predbežné výsledky druhého kola testovania nie sú v Slovenskej republike splnené podmienky ústavného zákona, podľa ktorého možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Pretrvávajúce zásahy do základných ľudských práv a slobôd sú v rozpore s ústavným zákonom, ako aj s medzinárodnými štandardami, pretože nespĺňajú podmienku primeranosti, t.j. nezodpovedajú naliehavej spoločenskej potrebe, pri ktorej verejný záujem prevažuje nad záujmom jednotlivca.“

Podmienky ústavného zákona na pokračovanie vo vyhlásenom núdzovom stave pominuli, tvrdí Pirošíková

Vráťme sa však k statusu Renáty Zmajkovičovej: “ Premiérova posadnutosť testami, nemôže prikázať riaditeľom škôl, učiteľom testovať rodičov žiakov. Budú rodičia testovať učiteľov? Priatelia, vláda sa chystá protizákonne predlžiť nudzový stav o 90 dní a zároveň premiér hovorí o otvorení divadiel, reštaurácii, fitnes centier a podobných zariadení. Niečo tu nesedí priatelia ! Mohol by niekto z kompetentných odpovedať, čo je to za stratégia?“

Núdzový stav sa môže predĺžiť o ďalších 90 dní, premiér to nevylučuje

Autorka statusu ďalej píše: „Očakávala som, že vláda na najbližšom rokovaní bude schvaľovať v prvom rade finančnú a ekonomickú pomoc rodinám, živnostníkom, podnikateľom, nie núdzový stav. Ak premiér prezentoval dnes, že úspešným celoplošným testovaním sme porazili vírus a pár hodín po tomto hrdom vyhlásení oznámi, že sa rozhodol predĺžiť núdzový stav o ďalších 90 dní, tak potom tu skutočne niečo nesedí priatelia.“

„Sú čísla nárastu pozitívnych ľudí na Covid 19 pravdivé? Je núdzový stav, ktorý chce vláda predĺžiť o ďalších 90 dní nástrojom ochrany zdravia alebo ochrany komfortu vládnutia?“ Pýta sa na záver statusu Renáta Zmajkovičová.https://www.hlavnydennik.sk/2020/11/06/slovensku-hrozi-podavanie-staznosti-jeho-obcanov-na-europsky-sud-pre-ludske-prava/

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info