Quo vadis? Rozdelenie cirkvi v USA na očkovaných a tých druhých ako nový štandard?
06 | 08 | 2021 I René Balák

V liste vedenia arcidiecézy v Hatforde sa konštatuje, že jej smernice „podliehajú revízii na základe opatrení vlády a lekárskej vedy“. To však odporuje empiricky zisteným dátam, ktoré boli publikované vo vedeckých časopisoch. Otázka znie: Aké smernice vydajú diecézy pre cirkevné školy na Slovensku?List otca Michaela Whytea

Najnovšie správy z USA ukazujú, že delenie ľudí na očkovaných a neočkovaných nie je len problémom na Slovensku (plánovaná návšteva Františka v septembri), ale i v niektorých diecézach v USA. Arcidiecéza v Hartforde informovala všetkých svojich zamestnancov (niekoľko stoviek) pôsobiacich v rozsiahlej sieti arcidiecéznych škôl, že do začiatku školského roka musia byť zaočkovaní experimentálnymi preparátmi proti COVID-19. Alebo budú nútení nosiť rúško či respirátor. A podstupovať pravidelnú dezinfekciu, ako aj dodržiavať sociálny odstup.

Všetkým vedúcim pracovníkom a správcom katolíckych škôl v rámci arcidiecézy bol zaslaný list od otca Michaela Whytea. Zastáva úrad vikára arcidiecézneho úradu pre vzdelávanie, evanjelizáciu a katechézu (OEEC). V liste boli všetci dotknutí informovaní o tom, že sa od nich očakáva, že „všetci administratívni pracovníci, učitelia a ostatní zamestnanci vrátane dobrovoľníkov budú očkovaní proti COVID-19 najneskôr 1. septembra“.
Výhrada svedomia proti konaniu arcidiecézy

Zatiaľ nie sú verejne k  dispozícii žiadne informácie týkajúce sa riadiaceho, pedagogického a iného personálu, ktorý odmietne akceptovať tento experimentálny úkon. To sa týka aj druhu dokladu o „očkovaní“, ktorý bude akceptovaný arcidiecézou. Nespresnili totiž, čo bude akceptované zo strany zriaďovateľa. Na základe platnej americkej legislatívy (v jednotlivých štátoch USA je rozdielna) môžu okrem lekárskej výnimky (medicínske dôvody) personál a dobrovoľníci vzniesť „vážne námietky voči očkovaniu“ na základe výhrady svedomia.
Písomné správy o (ne)očkovaných sa budú archivovať

Podľa Whyteovho listu boli takíto zamestnanci diecézou požiadaní, aby výhrady a námietky podali písomne ​​na príslušné orgány. Táto písomná „správa o (ne)očkovaných zamestnancoch z každej školy“ bude archivovaná v hlavnej kancelárii OEEC v Hartforde. Vikár Whyte uistil, že „bude dôverná“. Rešpektovanie a ochranu lekárskeho tajomstva pacienta v tejto súvislosti Whyte nespomenul, aj keď je známe z právnej a súdnej praxe v USA, že ide o jeden z najcitlivejších aspektov súkromia. Na jeho prelomenie sa vyžaduje povolenie súdu, ak niektorý orgán či subjekt chce získať informáciu zo zdravotnej  dokumentácie občanov USA.
Argument spoločného dobra

Whyteova nevedecká podpora experimentálnych „vakcín“ je zdôvodňovaná argumentom spoločného dobra. A tiež tvrdením, že podstúpenie tohto zdravotníckeho úkonu je v prospech „všetkých, ktorým slúžime a s ktorými pracujeme“. V rozpore z doterajšími vedeckými poznatkami sa v liste zdôrazňuje najmä ochrana detí a mladých študentov. O nich Whyte napísal, že „sú zraniteľní kvôli povahe variantu Delta“.

Ignorancia mnohých nedávnych vedeckých analýz niektorých popredných svetových medicínskych expertov prekvapuje. O to viac, že analýzy naznačujú, že deti a mladí ľudia v skutočnosti patria z hľadiska následkov COVID-19 k najmenej ohrozeným skupinám. Exaktné vedecké dáta z takzvanej prvej a druhej vlny obleteli svet. Táto empirická skúsenosť jasne dokazuje, že práve deti a mladí ľudia sú najodolnejšou vekovou skupinou vo vzťahu k ochoreniu COVID-19.
Kto nepredloží doklad, musí mať prekrytú tvár

Napriek verejne dostupným vedeckým údajom o COVID-19 bez ohľadu na mutáciu (variant), vikár Whyte odporučil, aby sa všetci zamestnanci podrobili experimentálnym úkonom. Počas úkonu by im bol aplikovaný experimentálny preparát, zvaný vakcína, ktorý je v štádiu 3. fázy klinického skúšania. Od zamestnancov sa očakáva, že predložia dôkaz o tom (Covid pass), že sú úplne „očkovaní“. Alebo predložia list osobného lekára o zdravotnej výnimke (na základe kontraindikácií) do 1. septembra 2021.

Z Whyteovho listu vyplýva rozdielny prístup a pracovný režim zamestnancov. Iní režim budú mať tí, ktorí chcú byť „očkovaní. A iní prístup bude k zamestnancom s lekárskou výnimkou z „očkovania“, ako aj k tým, ktorí majú výhradu či námietku proti „očkovaniu“ schválenú OEEC. Zamestnanci, ktorí odmietnu experimentálny úkon nazývaný eufemizmom „očkovanie“,  budú mať povinnosť „nosiť masky (rúško a respirátor) ​​vo všetkých spoločných priestoroch školských budov počas stretnutí s ostatnými “. To je jasná segregácia a diskriminácia. Je otázkou času, kedy títo zamestnanci začnú s ľudskoprávnymi žalobami. Budú sa domáhať rešpektovania ľudských práv na amerických súdoch.
Dezinfikovanie priestorov ako povinnosť neočkovaných

Absurdne vyznieva povinnosť neočkovaných osôb dezinfikovať pracovné priestory, kancelársku technika a všetko zdieľané vybavenie v školských zariadeniach arcidiecézy. Tento nevedecký interný predpis nadobudol účinnosť po vydaní listu 23. júla. Je otázkou, či bude žiakom, študentom aj zamestnancom ponúknuté oslobodenie od akýchkoľvek požiadaviek podrobiť sa tomuto experimentu. Sú k nemu stále povzbudzovaní, napriek jeho jasnej spojitosti s použitím bunkových línií a kultúr pochádzajúcich zo zavraždených nenarodených detí. „Vakcíny“ proti COVID-19 sú buď vyrobené a vyvinuté za použitia týchto bunkových línií, alebo tieto bunkové línie a kultúry sú použité na testovanie „vakcín“.
Vraj opatrenia podliehajú lekárskej vede...

Treba dodať, že napriek tomu, že formálne je experimentálne „očkovanie“ pre študentov zatiaľ dobrovoľné, všetkých vyše 9 000 žiakov bude musieť  počas školskej dochádzky za určitých okolností povinne nosiť rúško. V liste sa píše, že vo väčšine prípadov a zrejme v spojitosti s aktuálnymi smernicami CDC a protipandemickými požiadavkami štátu Connecticut, budú môcť deti nosiť rúška v škole na základe  rozhodnutia rodičov.

Paradoxne tí študenti, ktorých rodičia rozhodli, že nemusia nosiť ochranné rúško, majú zo strany školy stále nariadené priniesť si do školy rúško, pretože „to môže byť potrebné pri príležitosti dlhodobej práce v malých skupinách“. Toto nevedecké nariadenie je opäť v rozpore s vedeckými štúdiami, ktoré skúmali účinnosť ochranného efektu nosenia rúšok, ako aj negatívne následky najmä pre školopovinné deti.

V liste sa konštatuje, že smernice arcidiecézy „podliehajú revízii na základe opatrení vlády a lekárskej vedy“, čo však odporuje empiricky zisteným dátam, ktoré boli publikované vo vedeckých časopisoch. Otázka znie: Aké smernice vydajú diecézy pre cirkevné školy na Slovensku?