Kolúzna väzba je prostriedkom na vytváranie nátlaku
25 | 01 | 2021 I Ivan Brožík

Doživotne odsúdený mafián Branislav Adamčo z Veľkých Kapušian pred dvomi rokmi uspel na Európskom súde pre ľudské práva so svojimi námietkami proti tomu, ako ho súdili v kauze starej vraždy podnikateľa Mariána Karcela. 


"Na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva Slovensko porušilo Adamčovo právo na spravodlivé konanie. Dostane za to 5 000 eur ako nemajetkovú ujmu a 8 000 eur ako náhradu nákladov a výdavkov. Zvyšok jeho nárokov mu zamietli. Pôvodne požadoval 2 187,64 eur ako majetkovú škodu, 59-tisíc eur z titulu nemajetkovej ujmy a viac ako 37 000 eur ako náhradu nákladov a výdavkov." Napísal svojho času portál aktuality.sk.

Redakcia HD pred niekoľkými dňami uverejnila článok JUDr. Martina Ribára na portáli pravnelisty.sk, v ktorom popisuje civilizáciu neakceptovateľné podmienky pobytu v kolúznej väzbe. Sám advokát však v článku prízvukuje, že mu nejde o sťažnosť voči práci policajtov, vyšetrovateľov či prokurátorov, ani o kritiku zaobchádzania s ním zo strany ZVJS. Chcel iba poukázať na neudržateľnosť v súčasnosti tolerovanej neľudskej praxe.

Mimochodom, Ribár v článku pripomína: "Ako ad­vo­kát som v mi­nu­los­ti za­stu­po­val mno­hé oso­by v tres­tných ko­na­niach,  kto­ré dnes vy­stu­pu­jú v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní ka­júc­ni­kov, a pria­mo tie­to oso­by mi v mi­nu­los­ti pri ich ob­ha­jo­be (nie­ke­dy) uvied­li, čo sa nao­zaj sta­lo, a pre­to viem, že dnes v pos­ta­ve­ní ka­júc­ni­kov  kla­mú. Som však via­za­ný ad­vo­kát­skou ml­čan­li­vos­ťou, keď­že som sa o tých­to sku­toč­nos­tiach doz­ve­del pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by a pre­to o nich ne­mô­žem ho­vo­riť. Z osob­nej skú­se­nos­ti však viem, že ka­júc­ni­ci ma­jú mo­ti­vá­ciu ho­vo­riť nep­rav­du, kri­vo vy­po­ve­dať, kri­vo ob­vi­ňo­vať iné oso­by a za­ml­čo­vať mno­hé pod­stat­né sku­toč­nos­ti vo vzťa­hu ku svo­jej oso­be v sna­he za­bez­pe­čiť si rôz­ne vý­ho­dy – bez­tres­tnosť, zní­že­nie tres­tu, pre­pus­te­nie z väz­by."

Avšak nielen to. Popis praxe, ktorá "upravuje" stretávanie sa kajúcnika s najbližšou rodinou, manželom, manželkou, deťmi, nie je nič iné ako popis nátlaku a vydierania.

Kajúcnici, čo obvinili generála Lučanského, si na slobode užívajú nelegálne nadobudnuté majetky
Smrť generála Lučanského otriasla Slovenskom. Do väzby, kde zomrel, bol vzatý iba na základe výpovede kajúcnikov. Tí priznali nelegálne príjmy, napriek tomu im majetky ostali a teraz si ich na slobode užívajú, píše portál Pluska. Čítať ďalej
19 | 01 | 2021 | Timotej Dudka

Ribár v úvode spomenutý Adamčov prípad na Európskom súde pre ľudské práva tiež pripomína: "Ho­ci od­bor­nej ve­rej­nos­ti je už od kon­ca ro­ka 2019 veľ­mi dob­re zná­my roz­su­dok ESĽP vo ve­ci Adam­čo vs. SR, kom­pe­ten­tné or­gá­ny ako­by exis­ten­ciu toh­to roz­hod­nu­tia pre­hlia­da­li a nao­pak ko­na­jú pres­ne v du­chu to­ho, čo ESĽP štát­nym or­gá­nom v sú­vis­los­ti s in­šti­tú­tom ka­júc­ni­ka vy­čí­tal  (roz­su­dok ESĽP zo dňa 12.11.2019 vo ve­ci č. 45084/14 – Adam­čo pro­ti Slo­ven­sku)."


"V uve­de­nej ve­ci ESĽP roz­ho­dol o po­ru­še­ní prá­va na spra­vod­li­vé ko­na­nie za­ru­če­né­ho člán­kom 6 Do­ho­vo­ru na ochra­nu ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd, keď ako je­di­ný roz­ho­du­jú­ci dô­kaz k preu­ká­za­niu vi­ny sved­či­la vý­po­veď ka­júc­ni­ka bez jej pod­lo­že­nia iný­mi pria­my­mi dô­kaz­mi. Aj po vy­da­ní roz­sud­ku ESĽP vo ve­ci Adam­čo vs. SR  sa však na­mies­to opatr­nej­šie­ho a kri­tic­kej­šie­ho prís­tu­pu k vy­uží­va­niu in­šti­tú­tu ka­júc­ni­ka stal pres­ný opak."


Podľa JUDr. Ribára sa "v ro­ku 2020 ten­to in­šti­tút stal „pi­lie­rom“ čin­nos­ti naj­mä elit­ných zlo­žiek NA­KA vo všet­kých me­diál­ne zná­mych kau­zách. Dom­nie­vam sa, že mnou uve­de­né sku­toč­nos­ti preu­ka­zu­jú ne­ga­tív­ne sme­ro­va­nie v tres­tných ko­na­niach, a je na­mies­te za­my­slieť sa nad na­du­ží­va­ním väz­by všeo­bec­ne, naj­mä ko­lúz­nej, a jej tr­va­nia. Tak­tiež je na mies­te uro­biť opat­re­nia k za­me­dzeniu na­du­ží­va­nia a zneu­ží­va­nia in­šti­tú­tu ka­júc­ni­kov. Mys­lím si, že v ro­ku 2021 by bo­lo vhod­né za­my­slieť sa nad vy­uži­tím mo­der­ných tech­no­ló­gií pri náh­ra­de väz­by, a ne­mys­lím iba roz­ší­re­nej­šie vy­uži­tie in­šti­tú­tu tzv. elek­tro­nic­ké­ho mo­ni­to­ro­va­nia. "


Fico: "Keď skončí táto vláda, budú aj iní kajúcnici. Vyzývam Žilinku, aby preveril uvalené väzby"
Robert Fico počas tlačovej konferencie vyzval vládu, aby neprijímala opatrenia, ktoré budú pretrhávať rodinné väzby a vyvolávať antipatiu verejnosti. Vyzval tiež na dobrovoľnosť očkovania, ku ktorému by mala byť alternatíva mať možnosť sa... Čítať ďalej
15 | 12 | 2020 | Michal Filek