fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

Európski sudcovia dvíhajú prst pred krokmi slovenskej vlády v oblasti justície

Ilustračné foto. Zdroj: wikipedia.com

Stavovská organizácia európskych sudcov varovala slovenskú vládu pred prijatím opatrení v oblasti justície, ktoré môžu spôsobiť zníženie sudcovskej nezávislosti a celkové spolitizovanie rezortu spravodlivosti. „Po­dria­de­ním sudcov neob­me­dze­nej prá­vo­mo­ci od­vo­la­nia sa ich ne­zá­vis­losť váž­ne zní­ži, čo ich uro­bí príl­iš zá­vis­lý­mi na že­la­niach tých, kto­rí ich zvo­li­li ale­bo vy­me­no­va­li, a zba­ví ich tak úlo­hy, kto­rú ma­jú pri sle­do­va­ní cie­ľov ne­zá­vis­lé­ho a efek­tív­ne­ho súd­nic­tva,“ uvádza sa v stanovisku Po­rad­nej ra­dy európ­skych sud­cov (CCJE) publikovanom v odbornom periodiku Právne listy.

Stanovisko európskych sudcov je zdrvujúcou kritikou justičnej reformy z dielne slovenského ministerstva spravodlivosti. Pod­ľa ná­zo­ru pred­sed­níc­tva CCJE nie je prip­ra­vo­va­ná no­ve­la ús­ta­vy, kto­rá us­ta­no­vu­je vý­slov­nú mož­nosť od­vo­lať pred­se­du, pod­pred­se­du a čle­na súd­nej ra­dy ke­dy­koľ­vek pred up­ly­nu­tím ich ­fun­kčné­ho ob­do­bia, v sú­la­de so štan­dar­dmi CCJE a európ­sky­mi štan­dar­dmi, kto­ré sa tý­ka­jú ne­zá­vis­los­ti súd­nic­tva.

„Opat­re­nia, kto­ré na­rú­ša­jú is­to­tu vý­ko­nu fun­kcie čle­nov súd­nej ra­dy, vy­vo­lá­va­jú po­doz­re­nie, že zá­me­rom tých­to opat­re­ní je ov­plyv­ňo­vať jej roz­hod­nu­tia. Za­mýš­ľa­né opat­re­nie ne­vyh­nut­ne po­ve­die k spo­li­ti­zo­va­niu — ale­bo pri­naj­men­šom k doj­mu spo­li­ti­zo­va­nia — čin­nos­ti súd­nej ra­dy, pre­to­že jej­ čle­no­via bu­dú zá­vi­sieť od sud­cov, vlá­dy, parla­men­tu a pre­zi­den­ta nie­len pri ich me­no­va­ní, ale aj pri ­vý­ko­ne svoj­ho man­dá­tu,“ konštatujú v stanovisku európski sudcovia.

CCJE  tiež zásadne nesúhlasí s plánovanou právnou úpravou, ktorá za­vá­dza pre­lo­že­nie sud­cov na niž­ší súd bez súh­la­su pri z­me­ne sys­té­mu sú­dov a „bu­de v sú­la­de s európ­sky­mi nor­ma­mi iba za pred­pok­la­du, že bu­dú dodr­ža­né zá­sa­dy is­to­ty fun­kčné­ho ob­do­bia a nep­re­lo­ži­teľ­nos­ti, kto­ré sú kľú­čo­vý­mi pr­vka­mi ne­zá­vis­los­ti sud­cov.“  Stanovisko CCJE sa opiera o ustanovenia Európ­skej char­ty o šta­tú­te sud­cov, pri­ja­tej v ro­ku 1998, ktorá pri rie­še­ní otá­zok vy­me­nú­va­nia a nep­re­lo­ži­teľ­nos­ti sta­no­vu­je, že „sud­ca vy­ko­ná­va­jú­ci sud­cov­skú fun­kciu na ur­či­tom sú­de ne­mô­že byť v zá­sa­de vy­me­no­va­ný do inej sud­cov­skej fun­kcie ale­bo pri­de­le­ný na iný súd, a to do­kon­ca ani v rám­ci po­vý­še­nia, bez mož­nos­ti slo­bod­ne sa k to­mu vy­jad­riť.“

Európski sudcovia ďalej varujú, že „pri­ja­tie navr­ho­va­né­ho poz­me­ňu­jú­ce­ho návr­hu ob­me­dzu­jú­ce­ho fun­kčnú imu­ni­tu sud­cov by nie­len že pod­stat­ne zní­ži­lo exis­tu­jú­cu zá­ru­ku súd­nej ne­zá­vis­los­ti a ot­vo­ri­lo by dve­re inter­pre­tá­cii a po­li­tic­ky mo­ti­vo­va­nej nes­práv­nej inter­pre­tá­cii, ale by tiež vie­dlo k väč­šie­mu (po­li­tic­ké­mu ale­bo dis­cip­li­nár­ne­mu) tla­ku na sud­cov.“

Zásadná kritika a nesúhlas európskych sudcov sa vzťahuje na navr­ho­va­nú zme­nu pra­vi­diel tý­ka­jú­cich sa tres­tné­ho stí­ha­nia sud­cov. Pred­sed­níc­tvo CCJE pou­ka­zu­je na to, že zá­sa­dy Mag­ny char­ty a sta­no­vis­ká CCJE sa v tomto prípade „do veľ­kej mie­ry ne­dodr­žia­va­jú.“ Pod­ľa jeho ná­zo­ru exis­tu­je ri­zi­ko, že „pred­pok­la­da­né ús­tav­né zme­ny sú v roz­po­re so zá­sa­da­mi ne­zá­vis­los­ti súd­nic­tva (ale­bo ich po­ru­šu­jú).“ CCJE sa odvoláva na ustanovenia sudcovskej charty, podľa ktorej „tres­tná zod­po­ved­nosť sa nes­mie sud­com ulo­žiť za neú­my­sel­né po­chy­be­nia pri vý­ko­ne ich fun­kcií.“

„Je pot­reb­né zdô­raz­niť, že po­jem súd­na (fun­kčná) imu­ni­ta… slú­ži ne­zá­vis­los­ti sud­cu, kto­rý by mal mať mož­nosť roz­ho­do­vať o ve­ciach bez obáv z ob­čian­skej ale­bo tres­tnej zod­po­ved­nos­ti za súd­ne roz­hod­nu­tie vy­ko­na­né v dob­rej vie­re. Zá­me­rom navr­ho­va­nej zme­ny je zme­niť to a zní­žiť exis­tu­jú­cu ochra­nu ne­zá­vis­los­ti súd­nic­tva za­ve­de­ním veľ­mi ši­ro­kej a vág­nej de­fi­ní­cie, pod­ľa kto­rej sa ochra­na pred tres­tným stí­ha­ním pos­ky­tu­je iba pre práv­ny ná­zor vy­jad­re­ný pri roz­ho­do­va­ní, po­kiaľ tým ne­bol spá­cha­ný trest­ný čin. No­vé zne­nie jed­noz­nač­ne pred­sta­vu­je po­ten­ciál­ne ri­zi­ko ši­ka­nóz­ne­ho tres­tné­ho stí­ha­nia sud­cu, kto­rý je ne­po­pu­lár­ny,“ varujú európski sudcovia.

Po­rad­ná ra­da európ­skych sud­cov (CCJE) je  po­rad­ný or­gán za­lo­že­ný v ro­ku 2000 Vý­bo­rom mi­nis­trov Ra­dy Euró­py, aby po­sil­nil úlo­hu sud­cov v Euró­pe. Na stanovisko jej pred­sed­níc­tva reagoval zatiaľ len predseda Súdnej rady Ján Mazák, ktorý uviedol, že požiadavku sudcu Najvyššieho súdu Františka Moznera o stanovisko CCJE, ktorá „obsahuje veľa nepresných a sčasti skreslených faktov“ vníma ako jeho „čisto súkromnú iniciatívu.“

 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info