Podnikateľské kilečko od januára zruší viaceré povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni
21 | 07 | 2020 I SITA

Od začiatku budúceho roka nebudú zamestnávatelia povinní odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnávajú už žiadneho zamestnanca.


Ako v tlačovej správe uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, ide o jedno z opatrení schváleného podnikateľského kilečka. Sociálna poisťovňa po novom automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

Zamestnávatelia tiež nebudú povinní oznamovať Sociálnej poisťovni zmeny v údajoch jeho zamestnanca, a to zmenu priezviska vrátane všetkých predošlých priezvisk, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu, identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodného čísla).

"Zmenu uvedených údajov bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb," uviedol Višváder. Zruší sa tiež povinnosť hlásiť poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom. Nebude potrebné ani oznamovať zmenu údaju o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľov.

Pri nehode troch vozidiel v katastri obce Brusno sa zranili štyria ľudia (foto)
Štyri osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v pondelok na ceste I/66 v katastri obce Brusno v okrese Banská Bystrica. Čítať ďalej
21 | 07 | 2020 | Peter Haluza, TASR


Vo vzťahu k poistencom sa zrušuje povinnosť písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, nakoľko údaje o týchto skutočnostiach bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb.

"Povinnosť oznámiť do ôsmich dní zmenu mena, priezviska a bydliska zostávajú zachované pre zákonom stanovenú skupinu poistencov štátu (osoba starajúca sa o dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku a osobný asistent), na ktorých sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky," informoval Višváder.

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa zruší povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu trvalého pobytu, zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt, nakoľko údaje o týchto skutočnostiach bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím víta diskusiu o reforme príspevkov na osobnú asistenciu
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) v SR víta diskusiu o reforme príspevkov na opatrovanie a osobnú asistenciu. Čítať ďalej
21 | 07 | 2020 | SITA


Tieto povinnosti však zostávajú zachované pre tú SZČO, na ktorú sa uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ak údaje o týchto skutočnostiach Sociálna poisťovňa nevie získať z Registra fyzických osôb.

Novelou zákona sa tiež zavádza princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej sedemdňovej lehote. Ak fyzická a právnická osoba povinnosť splní v „dodatočnej lehote“, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu.