fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER PORADŇA SLOVENSKO

Futej & Partners: Dočasná ochrana podnikateľov pred konkurzmi v dôsledku COVID

Pripravovaná novela zákona o dani z nehnuteľnosti zrejme doženie mnohých Slovákov do smútku. Ilustračné foto: SITA

Dňa 12. mája 2020 nadobudne v Slovenskej republike účinnosť ďalší set opatrení vlády s cieľom ochrany podnikateľov pred negatívnymi dopadmi súčasnej situácie spôsobenej COVID-19. Tentokrát pôjde o zavedenie dočasnej ochrany podnikateľov pred konkurzmi. Opatrenia sú koncipované ako dočasné, zatiaľ s trvaním do 1. októbra 2020, pričom toto trvanie dočasnej ochrany môže byť predĺžené vládou najdlhšie do 31. decembra 2020.

Účelom dočasnej ochrany je predovšetkým zabrániť potenciálnej vlne vyhlasovania konkurzov na podnikateľov ich veriteľmi, preto jej hlavnými účinkami bude, že všetky konkurzné konania iniciované veriteľmi po 12. marci 2020 proti dlžníkom pod dočasnou ochranou budú povinne prerušené. Taktiež bude platiť, že podnikateľ pod dočasnou ochranou nebude po dobu jej trvania povinný podať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu . V súčasnosti má totiž podnikateľ povinnosť podať na seba samo-návrh na konkurz do 30 dní, od kedy sa dozvedel o svojom predlžení (over-indebtedness) alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol a mal o ňom dozvedieť. Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou taktiež nebude ďalej možné zo strany veriteľa začať výkon záložného práva na jeho podnik a povinne budú prerušené aj všetky exekučné konania začaté po 12. marci 2020 proti podnikateľom pod dočasnou ochranou, pričom exekútor bude musieť zrušiť napríklad aj blokácie bankových účtov podnikateľa. Už teraz sa ozývajú z radov veriteľov a odborníkov názory, že takto koncipovaná dočasná ochrana podnikateľov je neprimeraná a predstavuje výrazné obmedzenie ochrany veriteľov pred dlžníkmi – neplatičmi. Proti týmto názorom však, naopak, stoja argumenty o nevyhnutnosti zachrániť inak ekonomicky zdravých podnikateľov, ktorí sa dostali do vážnych problémov iba z objektívnych príčin krízy COVID.

Koronavírus a pracovisko. Ako postupovať? Stručný manuál pre zamestnávateľov od Futej & Partners

Dočasná ochrana bude založená na „opt in“ modeli, a teda podnik o jej priznanie bude musieť požiadať jeden zo štyroch na to určených okresných súdov, a to prostredníctvom na to určeného formulára zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Ak bude žiadosť o priznanie dočasnej ochrany spĺňať stanovené formálne požiadavky, súd podnikateľovi poskytne dočasnú ochranu bezodkladne – presná lehota stanovená nie je – a to tak, že mu vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany a zverejní túto skutočnosť v Obchodnom vestníku. Predpoklady poskytnutia dočasnej ochrany sú formulované pomerne voľne, pretože podnikateľ – dlžník nebude musieť k žiadosti prikladať žiadne prílohy, napr. zoznam záväzkov alebo majetku, z ktorých by prípadne bolo možné preskúmať ešte pred poskytnutím dočasnej ochrany, či z jeho strany nejde len o zneužitie tohto nástroja. Podnikatelia žiadajúci o dočasnú ochranu teda nebudú povinní súdu vopred nič dokazovať. Prípadné zneužitie žiadosti o dočasnú ochranu sa tak bude skúmať iba dodatočne po jej poskytnutí. Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, bude oprávnený z vlastného podnetu alebo na základe podnetu hocijakej tretej osoby rozhodnúť o predčasnom zrušení poskytnutej dočasnej ochrany, ak na jej udelenie neboli vôbec splnené predpoklady alebo ak podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany. Takouto povinnosťou bude, aby podnikateľ počas trvania dočasnej ochrany uprednostňoval vždy záujmy svojich veriteľov pre svojim vlastnými záujmami, pričom podnikateľ si nebude počas poskytnutej dočasnej ochrany môcť vyplácať zisk, meniť skladbu svojho majetku alebo ho zásadnejšie zmenšovať. Problémom z pohľadu veriteľov je, že zákon tieto povinnosti, resp. kritériá na zrušenie dočasnej ochrany nijako konkrétnejšie nešpecifikuje, a teda budú na voľnej úvahe súdu. Zákon rovnako ani neurčuje súdu lehotu na rozhodnutie o zrušení dočasnej ochrany, ako ani – a to je zdá sa najväčšia hrozba – neurčuje konkrétne sankcie pre prípad zneužitia inštitútu dočasnej ochrany dlžníkmi alebo pre prípad porušenia predpísaných povinností počas trvania dočasnej ochrany.

O dočasnú ochranu budú môcť požiadať všetky právnické osoby a podnikatelia – fyzické osoby, ktorí k 12. marcu 2020 ešte neboli v úpadku. To znamená, že dočasná ochrana sa nebude poskytovať podnikateľom, ktorí sa nedostali do finančných problémov v dôsledku COVID, ale boli v úpadku už pred krízou z iných dôvodov. Z dočasnej ochrany podľa zákona budú úplne vylúčené banky, poisťovne, dôchodcovské správcovské spoločnosti a iné subjekty finančného trhu. Pokiaľ ide o definíciu úpadku, v tomto smere bude platiť jeho definícia stanovená zákonom o konkurze a reštrukturalizácii. Ten za úpadok považuje dve situácie: buď platobnú neschopnosť alebo predlženie. Právnická osoba je platobne neschopná, ak má 30 a viac dní po lehote splatnosti záväzky voči aspoň dvom veriteľom. Fyzická osoba – podnikateľ je platobne neschopná, ak má 180 a viac dní po lehote splatnosti záväzok voči aspoň jednému veriteľovi. Pokiaľ ide o druhú možnú formu úpadku – predlženie, platí, že podnikateľ je predlžený, ak má aspoň dvoch veriteľov a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Do sumy záväzkov sa však ale nezapočítavajú záväzky podnikateľa voči spoločníkom, štatutárom či iným spriazneným osobám.

Pravidlá dočasnej ochrany sú koncipované tak, že podnikateľ pod dočasnou ochranou bude môcť použiť na podporu svojho financovania podnikania počas tejto ochrannej doby zdroje od spriaznených osôb. Dokonca tieto pohľadávky spriaznených osôb v prípadnom konkurze podnikateľa – ak sa doňho podnikateľ napriek priznanej dočasnej ochrane po jej skončení aj tak dostane, nebudú uspokojované až posledné ako tzv. podriadené, ale naopak, spriaznené pohľadávky budú môcť byť v konkurze podnikateľa automaticky uspokojené spolu s inými bežnými pohľadávkami veriteľov. Jediným obmedzením ale bude, že na prípadné zabezpečenie pohľadávok spriaznených osôb majetkom podnikateľa sa v následnom konkurze podnikateľa po skončení dočasnej ochrany nebude prihliadať.

Ako je to s nosením rukavíc počas nakupovania?

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info