HLAVNÝ DENNÍK
VÝBER SPRÁV

Jaroslav Paška: Lehota Vám uplynula, pán premiér

Podpredseda strany SNS Jaroslav Paška poèas tlaèovej konferencie strany SNS o povolebných rokovaniach. Bratislava, 8. marec 2016. Foto: SITA/Urban Klement

 Počas tretieho rokovacieho dňa 56. schôdze NR SR, v jej siedmom volebnom období (28.11.2019), rozhodla Národná rada Slovenskej republiky o prijatí návrhu Uznesenia NR SR k prebiehajúcemu procesu pristupovania Európskej únie k tzv. Istanbulskému dohovoru Rady Európy. V bode pod písmenom F. uznesenia Národná rada požiadala predsedu vlády Slovenskej republiky, aby do 15. decembra 2019 písomne informoval Národnú radu Slovenskej republiky o všetkých úkonoch vlády Slovenskej republiky, ktoré vykonala v súvislosti s prijatím platného uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 z 29. marca 2019.

V marci 2019 totiž Národná rada prijala veľkou väčšinou 101 hlasov zo 133 prítomných poslancov uznesenie, ktorým požiadala vládu Slovenskej republiky:
1. aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) Slovenskou republikou a
2. vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).

Keď sa v októbri 2019 obrátil Súdny dvor Európskej únie na Slovenskú republiku s požiadavkou o stanovisko k výberu vhodného právneho základu, ktorý by mala Európska únia použiť v prístupovom procese k Istanbulskému dohovoru, ukázalo sa, že Vláda SR neurobila Národnou radou požasované úkony smerom navonok, ktorými by oficiálne informovala vecne príslušné európske inštitúcie (Radu Európy a Európsku úniu) o tom, že NR SR uznesením č. 1697 z 29. marca 2019 zastavila ratifikačný proces uvedeného dohovoru na Slovensku, a že sa ani do budúcnosti nehodlá stať zmluvnou stranou tohto dokumentu Rady Európy.

Preto musela NR SR v novembri 2019 svojim ďalším uznesením vymedziť politický mandát Ministerstvu spravodlivosti SR pre formulovanie pozícií štátu voči otázkam Súdneho dvora Európskej únie. Vláda je dnes jedinou držiteľkou plnej moci (vystavenej pánom prezidentom Gašparovičom), ktorý má právo v uvedenej veci konať v mene Slovenskej republiky. Vláda je tiež najvyšším orgánom výkonnej štátnej moci, ktorý v parlamentnej demokracii v plnej miere podlieha politickým rozhodnutiam volených zástupcov ľudu v demokratickom parlamente.

Platné uznesenie parlamentu je pre výkonnú moc určujúcim pokynom, na vykonanie prijatého politického rozhodnutia, ktoré má v súlade s procesným poriadkom zodpovedne zrealizovať. Následná dobrá vzájomná informovanosť je základnou podmienkou správneho, koordinovaného fungovania štátnych inštitúcií. Lehota na odpočet Vlády SR o úkonoch vlády Slovenskej republiky, ktoré vykonala v súvislosti s prijatím platného uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 uplynula 15. decembra a podľa dostupných informácií do NR SR doposiaľ nebol doručený žiaden dokument s požadovaným obsahom a uvedená problematika nie je zaradená ani na najbližšie rokovanie vlády.

Preto si vážený pán premiér dovoľujeme Vám v mene predkladateľov uvedených uznesení NR SR, ako aj tých poslancov, ktorí za ne hlasovali pripomenúť, že vo veci realizácie odmietnutia Istanbulského dohovoru vo Vašej vláde opäť niečo zlyháva a požiadať, aby ste k rozhodnutiam slovenského parlamentu pristupovali s náležitou vážnosťou.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info