Fakultná nemocnica Nitra vyhlásila verejnú súťaž na informačný systém
14 | 12 | 2019 I SITA

 Fakultná nemocnica (FN) Nitra vyhlásila verejnú súťaž na informačný systém. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky takmer 4,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).


Predmetom zákazky je dodanie Komplexného nemocničného informačného systému (KNIS). Ten má pozostávať z dodávky analytických výstupov, dodávky potrebných licencií štandardného softvéru s následnou implementáciou a dodávkou diela a poskytnutie servisnej podpory informačného systému.

Nemocnica nerozdelila predmet zákazky na časti, pretože ide o komplexný ucelený nemocničný informačný systém. Ten aj z dôvodu správnej funkčnosti, výmen dát, ich spracovania či archivácie možno dodávať len ako funkčný celok.

Týmto sa podľa FN Nitra zabezpečí komplexná implementácia projektu strategickej dôležitosti pre chod nemocnice a pre zabezpečenie poskytovania plynulej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

FN Nitra požaduje zábezpeku ponuky vo výške 200 tisíc eur. Zákazka má trvať 60 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 7. januára budúceho roka.