Národný endokrinologický a diabetologický ústav vyhlásil súťažný dialóg na spôsob financovania nového pavilónu
07 | 12 | 2019 I SITA

Národný endokrinologický a diabetologický ústav (NEDÚ) vyhlásil súťažný dialóg na spôsob financovania nového pavilónu formou nájmu. Zámerom NEDÚ je pavilón prenajímať na 20 rokov, pričom kúpna cena je zahrnutá v cene nájomného.


Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je predpokladaná hodnota zákazky vyše 13 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Táto hodnota predstavuje maximálnu možnú výšku nájomného, ktorá je na základe finančnej analýzy ekonomicky efektívna, s tým, že pavilón následne prejde do vlastníctva NEDÚ.

"Ako popredný poskytovateľ špeciálnej zdravotnej starostlivosti v odbore diabetológia a endokrinológia NEDÚ zvažuje rozšíriť svoje kapacity formou zabezpečenia ďalšieho pavilónu ústavnej zdravotnej starostlivosti, z dôvodu umožniť čo najvyššiemu počtu pacientov kvalitnú liečbu," uviedol pre agentúru SITA námestník riaditeľa Ivan Lukáčik.

Diabetologické oddelenie podľa Lukáčika ošetrilo v roku 2018 takmer 2000 ležiacich pacientov. Akútnosť nedostatku kapacít ilustruje počet žiadostí, ktoré za prvý polrok 2019 dosiahli dve tretiny počtu z roku 2018. "Uvedenie do prevádzky nového pavilónu umožní prijať 80 % pacientov oproti 50 %, ak by neboli kapacity NEDÚ rozšírené v nasledujúcich rokoch," dodal. Aj vývoj počtu žiadostí endokrinologických pacientov má podľa neho rastúci trend. Oddelenie ošetrilo v roku 2018 viac ako 2600 pacientov.

Počet žiadostí na endokrinologickom oddelení narástol za 8 rokov na dvojnásobok a nie je dôvod predpokladať zmenu trendu, vzhľadom na vývoj chorobnosti a lepšiu diagnostiku endokrinologických ochorení. "Zabezpečením pavilónu ústavnej zdravotnej starostlivosti sa dosiahne potrebné navýšenie kapacít oddelenia diabetológie a endokrinológie, čím NEDÚ dokáže poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu množstvu pacientov ročne ako doteraz a celkovo dôjde k výraznému zvýšeniu kvality a úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti," uviedol Ivan Lukáčik.

Predmetom zákazky formou súťažného dialógu je poskytovanie služieb pre projekt "Zabezpečenie a financovanie pavilónu ústavnej zdravotnej starostlivosti" v Ľubochni.

"V Slovenskej republike každoročne rastie počet pacientov trpiacich niektorou formou endokrinologických ochorení vrátane diabetes a podľa prognóz tento trend bude v nasledujúcich rokoch pokračovať. Takisto aj dopyt po zdravotnej starostlivosti v NEDÚ rastie. Analýza dopytu vychádza z počtu žiadostí, ktoré ústav registroval v prechádzajúcich rokoch. Na základe historických dát od roku 2011 presahuje medziročný nárast počtu žiadostí na hospitalizáciu 6 %. Napriek zlepšovaniu vnútornej efektivity fungovania ústavu nie je z dlhodobého hľadiska v súčasných priestoroch možné uspokojiť dopyt a je potrebné rozšíriť existujúce kapacity NEDÚ, " uviedol Ivan Lukáčik.

Rozdelenie predmetu zákazky by podľa národného ústavu predstavovalo nadmerne technicky obtiažne a nákladovo neefektívne riešenie, ktoré by zároveň znamenalo vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Z hľadiska lôžkovej časti sa predpokladá navýšenie existujúcej kapacity približne o 150 lôžok. Pavilón by mal zohľadniť tieto kapacitné predpoklady a prípadne aj zázemie pre poskytovanie služieb v rámci budovy, ktoré úzko súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako hlavnou činnosťou národného ústavu.

NEDÚ zamýšľa zabezpečiť pavilón čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie, aktuálne však nevie dostatočne presne určiť, akým spôsobom bude projekt uskutočnený. Realizáciou sa dosiahne potrebné navýšenie kapacít oddelení, čím NEDÚ poskytne zdravotnú starostlivosť viacerým pacientom ročne ako v súčasnosti a celkovo sa zvýši komfort poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ako uviedol národný ústav, zákazku nemožno zadať bez uskutočnenia súťažného dialógu z dôvodu potreby nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb národného ústavu. Ústav požaduje zábezpeku ponuky vo výške 300-tisíc eur. Otváranie žiadostí o účasť sa uskutoční 18. decembra 2019. Ponuky sa budú podávať až po ukončení súťažného dialógu. Súťažný dialóg má podľa predpokladov trvať niekoľko mesiacov, možno až rok. Zákazka má trvať 20 rokov.