Národný ústav detských chorôb chce vybudovať Chirurgicko-intenzivistický pavilón
30 | 11 | 2019 I SITA

 Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) chce vybudovať Chirurgicko-intenzivistický pavilón. "Vybudovaním pavilónu chceme vytvoriť také podmienky pre detských pacientov s úrazmi a potrebou chirurgickej a intenzívnej zdravotnej starostlivosti, ktoré nám umožnia zachrániť viac životov a prinavrátiť zdravie viacerým pacientom, lebo od včasne a správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti sa ďalej odvíja celý život týchto detí. Na Slovensku v súčasnosti chýbajú lôžka pre dlhodobo ventilovaných pacientov," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.


Národný ústav vyhlásil verejnú súťaž na inžinierske projektovanie. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je predpokladaná hodnota zákazky takmer 1,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ako Kamenická vysvetlila, od postavenia budovy vtedajšej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou fungujú jednotlivé pracoviská v rovnakých priestoroch bez výraznejšej modernizácie. Pre viaceré odbory, ale aj vzhľadom na náročnosť a závažnosť diagnóz, spektrum pacientov a špecifiká pracovísk už nie sú vyhovujúce. Súčasné priestorové možnosti NÚDCH neumožňujú zabezpečiť tieto požiadavky a úlohy len prestavbou.

"Preto potrebujeme vybudovať v plánovanom pavilóne nové operačné sály pre traumatologické, neurochirurgické, spondylochirurgické, endoprotetické, artroskopické, endoskopické, cievne, očné, mikrochirurgické, urologické operácie a transplantácie a väčšiu Detskú kliniku intenzívnej medicíny (DKAIM) s rozšírenými lôžkami pre dlhodobo ventilovaných pacientov a jednotku intenzívnej starostlivosti pre celú nemocnicu s plávajúcimi lôžkami využívanými podľa aktuálnej potreby.

To všetko potrebujeme mať takpovediac pod jednou strechou, aby sme minimalizovali transporty detí v rámci nemocnice," informovala hovorkyňa NÚDCH. V národnom ústave sa podľa Kamenickej zvyšuje trend operácií v dôsledku úrazov a tiež počet pacientov s najzávažnejším zdravotným stavom z celého Slovenska. "Chceme tak pomocou plánovaného pavilónu vytvoriť podmienky na špičkovú zdravotnú starostlivosť pre každé dieťa," dodala.

Ako Kamenická konštatovala, tiež je potrebné vybudovanie nového moderného pracoviska DKAIM s dostatočným lôžkovým fondom na resuscitačnú, intenzívnu a intermediárnu starostlivosť s boxovým systémom, možnosťou dlhodobej chronickej umelej ventilácie pľúc a nových operačných sál dostupných pre všetkých kriticky chorých detských pacientov NÚDCH, regiónu a zároveň celého Slovenska. "Táto modernizácia je nevyhnutná aj na zabezpečenie ďalšieho rozvoja detských operačných odborov s následnou komplexnou pooperačnou intenzívnou starostlivosťou na pracovisku s adekvátnym priestorovým členením, najvyšším hygienicko – epidemiologickým štandardom, najmodernejším prístrojovým vybavením a adekvátnym personálnym zabezpečením," uviedla hovorkyňa národného ústavu.

Súčasťou zákazky je spracovanie štúdie, projektové práce a ďalšie súvisiace činnosti, pozostávajúce z vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného konania a vydania územného rozhodnutia, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania a vydania stavebného povolenia, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie stavby, výkon autorského dozoru po dobu realizácie stavby a technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby. Súčasťou predmetu zákazky je tiež výkon inžinierskej činnosti spočívajúci v zabezpečení právoplatného územného rozhodnutia na stavbu, právoplatného stavebného povolenia na stavbu a informačný 3D model budovy.

"Zákazka sa nedelí na časti, keďže ide o kompaktný súbor činností vzájomne vecne prepojených a zahŕňajúcich i autorské práva k zhotovovanej projektovej dokumentácii vo všetkých jej štádiách, pričom jednotlivé čiastkové činnosti na seba vzájomne neoddeliteľne nadväzujú," uvádza sa v súťažných podkladoch. NÚDCH požaduje zábezpeku ponuky vo výške 50-tisíc eur. Zákazka má trvať 12 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 16. decembra tohto roka.