Rozhodnutie o spornom násype na rozostavanej D4 pri Jarovciach môže padnúť na prelome rokov 2019 a 2020
21 | 11 | 2019 I SITA

Rozhodnutie o násype so sporným materiálom, vrátane azbestu, na časti rozostavanej diaľnice D4 pri Jarovciach by malo padnúť na prelome tohto a budúceho roku. Zhotoviteľ stavby úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy, spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., má na základe pripraveného sanačného plánu do 6. decembra predložiť štátnemu stavebnému dohľadu nový statický prepočet násypu. Informoval o tom vo štvrtok médiá štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Peter Ďurček.


"Na základe toho by mal štátny stavebný dohľad určiť, či a v akom rozsahu bude potrebné rekonštruovať teleso násypu. Rozhodnutie štátneho stavebného dohľadu očakávame na prelome decembra a januára. Zatiaľ musíme čakať na statický prepočet. Predpokladáme, že k nejakým rekonštrukčným prácam v dôsledku použitia nevhodných materiálov príde," povedal Ďurček médiám. O aktuálnej situácii na stavbe D4 a R7 prišiel oboznámiť členov parlamentného hospodárskeho výboru, no ten nebol uznášaniaschopný.

Súčasťou dohody a sanačného plánu je podľa rezortného štátneho tajomníka aj to, že pokiaľ sa statickým posudkom a prepočtom preukáže, že je možné zachovať teleso násypu aj s materiálmi, ktoré tam sú, tak by sa pristúpilo iba k rekonštrukčným prácam. "Podľa testov to vychádza tak, že v nejakom rozsahu sa bude musieť rekonštruovať násyp. Rekonštrukcia môže spočívať vo väčšom či menšom rozsahu aj v odstránení niektorých nevhodných materiálov, čo by znamenalo, že by sa musela nejaká časť rozobrať a nanovo urobiť," uviedol Ďurček.

Statický prepočet robí externá firma, ktorú navrhol dodávateľ a ministerstvo dopravy ju odsúhlasilo. "Nevidím dôvod, aby sme spochybňovali renomovanú externú firmu, ktorá zabezpečí vyhotovenie statického posudku, aj keď ju navrhol dodávateľ," podotkol s tým, že to nie je problém.

Štátny stavebný dohľad o dodržiavaní zákonných postupov pri výstavbe D4 a R7 zatiaľ nie je ukončený. Ministerstvo dopravy a výstavby o tom písomne informovalo hospodársky výbor, ktorý mal prerokovať aj informáciu rezortu o vyhodnotení štátneho stavebného dohľadu po jeho ukončení, ako aj o detailnom postupe výstavby križovatky D4/D1 a platbách za dostupnosť pri čiastočnom dokončení úsekov D4 a R7.

Platba za dostupnosť úsekov D4 a R7 po ich dokončení je podľa ministerstva podmienená kilometrami cestnej komunikácie odovzdanej do užívania verejnosti, ako aj dostupnosťou úsekov v užívaní, teda počtom pruhov nepretržite k dispozícii pre premávku bez obmedzení. Ďalšími faktormi je fáza projektu z hľadiska právoplatnosti povolení na predčasné užívanie a kolaudačných rozhodnutí pre jednotlivé úseky a tiež kvalita služieb prevádzky a údržby poskytovaných koncesionárom.

Ministerstvo dopravy ako verejný obstarávateľ PPP projektu pre D4 a R7 bude dostupnosť úsekov po ich otvorení monitorovať, ako v prípade sprevádzkovaného úseku R1 Nitra - Tekovské Nemce a severného obchvatu Banskej Bystrice v rámci PPPprojektu.

"Tento monitoring bude podkladom na výpočet platby za dostupnosť uhrádzanej zo strany verejného obstarávateľa koncesionárovi. Koncesionárovi vznikne nárok na platbu za dostupnosť za prvý otvorený samostatný úsek, alebo viac samostatných úsekov, dňom začatia koncesnej lehoty. Teda prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, keď povolenie na predčasné užívanie pre prvý samostatný úsek nadobudne právoplatnosť a koncesionár sprístupní takýto samostatný úsek motoristickej verejnosti," priblížil rezort dopravy.

Napríklad, ak povolenie na predčasné užívanie pre úseky R7 Šamorín - Holice, R7 Dunajská Lužná - Šamorín, R7 Ketelec - Dunajská Lužná a D4 Ketelec - Rovinka (predstavujú 45,3 % z celkovej dĺžky D4 a R7 59 kilometrov) nadobudne právoplatnosť 11. apríla 2020 a koncesionár ich sprevádzkuje, vznikne mu nárok na platbu za dostupnosť za tieto úseky od 1. mája 2020. "Od tohto dňa sa tiež začne počítať plynutie 30-ročnej koncesnej lehoty," podotklo ministerstvo.

Do okamihu, keď budú v užívaní všetky samostatné úseky D4 a R7, sa uplatní tzv. faktor fázovania, čo znamená, že koncesionár bude mať nárok iba na 80 % celkovej platby za predmetné úseky. "Nárok na platbu za každý ďalší samostatný úsek vzniká od momentu jeho otvorenia. Po sprístupnení všetkých samostatných úsekov projektovej cestnej komunikácie verejnosti nastane fáza projektu, keď bude mať koncesionár nárok na 95 % platby za dostupnosť," dodal rezort dopravy. Momentom skolaudovania všetkých úsekov potom vznikne koncesionárovi nárok na 100 % platby za dostupnosť.