RAŠI: Digitálna inklúzia pomôže začleniť ľudí zo znevýhodnených skupín do digitálneho prostredia
23 | 09 | 2019 I SITA

 S cieľom výraznejšie začleniť ľudí zo znevýhodnených skupín do digitálneho prostredia dnes Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu „Digitálna inklúzia“.


Otvorená dopytovo-orientovaná výzva je určená inštitúciám verejnej správy na projekty zamerané pre ľudí so zdravotným postihnutím a občanov vo veku od 55 do 74 rokov. Na tieto účely je vyčlenených celkovo 15 miliónov eur. Agentúru SITA o tom informovalo Oddelenie komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Projekty môžu byť zamerané na rozvoj digitálnych zručností, zjednodušenie prístupu k internetu, k informáciám a službám verejnej správy či na rozvoj participácie na digitálnom trhu.

„Projekty s týmto zameraním majú pre zdravotne znevýhodnených občanov zabezpečiť lepšiu dostupnosť digitálneho obsahu, zlepšiť ich digitálne zručnosti alebo vytvoriť podmienky na využívanie digitálnych služieb. Rovnako však ide aj o projekty so zameraním na vzdelávanie starších ľudí, aby vedeli čerpať výhody, ktoré im internet a digitálny trh vedia priniesť ako využívanie e-služieb štátu, internetbankingu a mnohé iné,“ priblížil vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Druhou skupinou aktivít je podpora asistovaného života a telemedicíny pre ľudí so zdravotným postihnutím. „Ide o projekty napríklad na jednoduchšie privolenie pomoci ošetrovateľa doma a v zariadeniach sociálnych služieb pomocou signálu, kamery alebo hlasu. Alebo o aplikácie, ktoré poskytnú lekárom na diaľku údaje o klientovi ako krvný tlak, liečenú diagnózu či alergie v prípade zmeny zdravotného stavu,“ doplnil Raši.

Organizácie štátnej správy, ostatné subjekty verejnej správy, vyššie územné celky, obce a mestá a nimi zriadené právnické osoby, s výnimkou Bratislavského kraja, sa tak môžu uchádzať o podporu projektu v minimálnej výške 200-tisíc eur a maximálnej výške päť miliónov eur. V prípade zamerania projektov na rozvoj digitálnych zručností je miestom realizácie celé územie Slovenska. výzva bude uzatvorená po vyčerpaní alokácie alebo z dôvodu nedostatočného záujmu žiadateľov.

Výzvu vyhlasuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Poskytovanie príspevkov podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného príspevku zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Viac informácií o výzve je na www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 25. novembra.