Komentár Viktora Burbakia: "Nová stratégia" USA voči Rusku
29 | 08 | 2019 I Imrich Kovačič

Viktor Burbaki (Fond strategickej kultúry)


Smerom k „preventívnej vojne“


Nová stratégia oslabenia, alebo vyčerpania Ruska prostredníctvom metodického obmedzenia jeho hospodárskych a sociálnych síl, je opísaná v troch posledných správach spoločnosti RAND Corporation: „Rusko je agresívne, ale nie je hlavným hráčom, Čína je hlavným hráčom, ale nie agresívna. Rôzne výzvy a rôzne odpovede “ (Russia Is a Rogue, Not a Peer; China Is a Peer, Not a Rogue Different Challenges, Different Responses);  ďalšou je "Príliš veľké a nevyvážené Rusko. Posúdenie vplyvu možností a nákladov(Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options) a napokon aj „Oslabenie Ruska. Konfrontácia za najlepších podmienok“(Extending Russia. Competing from Advantageous Ground).

Tento vývoj je aktualizovanou verziou tých istých stratégií, ktoré boli kedysi použité na rozpad Sovietskeho zväzu. Hovoríme o stratégiách reflexného riadenia a využívania nástrojov „hybridnej vojny“ a „kontrolovaného chaosu“ rojom ovplyvňovania „zraniteľných miest“ Ruska. Spoločným menovateľom týchto stratégií je to, že umožňujú dosiahnuť výsledok (t.j. zničiť makroekonomickú a vnútornú politickú stabilitu ruského štátu) bez priameho použitia vojenských síl, pričom vojenské sily a prostriedky NATO sa približujú k Moskve v tesnej  vzdialenosti na „dostrel pištole“ s natiahnutou spúšťou.

Súčasné objavenie sa týchto troch správ, naznačujúcich súbor opatrení na „oslabenie“ Ruska sú reakciou vojensko-politickej a finančnej elity USA na nezávislé reakcie Ruska počas vlády V. Putin, keď naša krajina výrazne zvýšila svoj geopolitický vplyv. Takýto synchronizovaný „výbuch“ analytiky je zároveň spôsobom reflexného riadenia situácie, s cieľom povzbudiť Rusko, aby podniklo „reaktívne“ kroky v presne tých oblastiach, ktoré sú predmetom týchto správ.

Pokiaľ by sme posudzovali správu „Oslabenie Ruska. Konfrontácia za najlepších podmienok“, dospeli by sme k záveru, že administratíva Bieleho domu v súčasnosti zvažuje možnosť prechodu z aktívnej „demonštračnej“ fázy konfrontácie medzi USA a Ruskom, do nového typu vojenskej fázy („hybridnej vojny“). Prežitie súpera v konflikte (t.j.Ruska) už ďalej nie je obmedzujúcou podmienkou pri určovaní rozsahu a typu technológie na jeho ovplyvňovanie.

Rozšíreným spôsobom vedenia „hybridných vojen“ je destabilizácia spoločnosti, pomocou širokej škály technológií (od vtiahnutia do masívneho zbrojenia a tým aj ekonomického vyčerpania, až po „kontrolovaný chaos“ a „farebné revolúcie“). Správy RAND naznačujú, že USA začali systematicky pracovať na podkopávaní ruského hospodárstva a politického systému s cieľom uviesť ho do krízového stavu s následným samovoľným rozpadom (ako sa stalo so ZSSR) a to všetko pri minimálnych nákladoch.

V oblasti vonkajšieho vplyvu sa USA snažia útočiť najmä na individuálne, skupinové a masové vedomie v celom Rusku. Dochádza tak k prechodu na komplexné viackanálové  využívanie informačno-psychologických vplyvových technológií (prostredníctvom ruských „zraniteľných miest“) a ďalších „nevojenských“ metód, z ktorých hlavnými je vylúčenie Ruskej federácie z trhu s energiou a jej zapojenie sa do nového závodu v zbrojení. Zvažujú sa aj možnosti diplomatickej a hospodárskej izolácie Ruskej federácie.
V správach RAND sa nezdôraznila „univerzálna“ metóda expozície. Zdá sa, že ďalšie kroky administratívy USA budú determinované odvetnými opatreniami Ruskej federácie. Časť aktivít americkej strany tak bude zrejme vytvárať dojem, že ich snaha je stimulovaná aktivitou Ruska.

Dá sa samozrejme vychádzať zo skutočnosti, že blok správ RAND je iba súkromným názorom skupiny amerických analytikov. Na podporu závažnosti hrozieb spojených s týmito správami by sa však malo uviesť aj nasledujúce.

Po prvé:
Webová stránka USAID zverejnila 27. júna 2019 správu s "Rámcom boja proti malígnemu vývoju Kremľa." Opatrenia navrhnuté v správe na „zabarikádovanie“ Ruskej federácie, sú do veľkej miery v súlade so zverejnenými správami RAND. Navrhuje sa v nich najmä: identifikovať a potlačiť pokusy Ruskej federácie ovplyvniť voľby v iných krajinách; Identifikovať a potlačiť pokusy Ruska šíriť „dezinformácie“ do zahraničných médií; Vyradenie Ruska z trhu s energiou a Ekonomická izolácia Ruska ako celku.

Po druhé:
Obsah správ od RAND, priamo zodpovedá najnovším strategickým dokumentom americkej armády a zdôvodňuje ich.

V októbri 2014 bol zverejnený nový operačný koncept armády Spojených štátov s názvom "Víťazstvo v zložitom svete 2020-2040". Tu sa prvýkrát na úrovni oficiálneho dokumentu formuluje  "zásadne nová vízia vojny  Spojených štátov"Tento dokument je posledným z tých, ktorý definuje stratégiu „preventívnej vojny“ alebo použitia takejto "vojny", ako prostriedku na zničenie potenciálneho konkurenta ešte skôr, ako nadobudne silu, ktorá by mohla ohroziť a zablokovať americké dominantné postavenie vo svete.

Preventívnavojna“ znamená zničenie potenciálnej hrozby v čase, kedy nie je "vojenský útok ešte nevyhnutný alebo nie je vôbec naplánovaný".

Táto strategická koncepcia má nasledujúce vlastnosti:

1. Predpokladá sa, že neexistuje jasný rozdiel medzi vojnou a mierom. Nová proaktívna stratégia bude účinná nielen v priebehu tradičných vojenských konfliktov, ale aj v rámci tvrdých globálnych konfrontácií. Vznikne tak stav „mierovej vojny“ alebo „vojnového mieru“, ktorý je dostatočný na vykonávanie aktívnych krokov;

2. Na základe skutočnosti, že prostredie a účastníci budúcich konfliktov nie sú definitívne známe, pripravuje sa americká armáda na použitie stratégie „preventívnej vojny“ proti akémukoľvek štátu , čo znemožňuje účinnú reakciu nepriateľa;

3. Predpokladá sa, že „proaktívne“ akcie sú založené na využití celého politického a hospodárskeho potenciálu Spojených štátov;

4. Oblasti konfrontácie v ktorých je možné uplatniť „proaktívnu stratégiu“, sa výrazne rozširujú. Prvýkrát sa oficiálne uznávajú za vojnové oblasti:
- diplomatická konfrontácia;
- domáce politické občianske konflikty;
- informačné vojny;
- finančné a hospodárske vojny;
- tvrdá technologická konfrontácia

Novým faktorom vo vojenskej stratégii USA sú mimoriadne cynicky stanovené ciele "vymazania nepriateľa z celej civilizácie" na základe konceptu bezpodmienečného víťazstva vo vojne.

Všetky uvedené skutočnosti si vyžadujú, aby sa tieto správy brali vážne. Nepriateľ už vedie nový druh informačnej vojny proti Rusku s prvkami hybridného vplyvu a Rusko nie je ani zďaleka jediným teritóriom v tomto novodobom "vojnovom mieri".