fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER KOMENTÁRE

AKTUALIZOVANÉ O REAKCIU Zboru väzenskej a justičnej stráže: Šikanovanie Kočnera vo väzbe nie je blud

Marián Kočner / TASR

Jedným z hesiel Novembra 89 bolo „Nie sme ako oni!“, druhým bola požiadavka právneho štátu. Politicky motivované procesy mali byť po Novembri 89 minulosťou. Nie, Marián Kočner nie je žiadne neviniatko. No spôsob akým prebieha na Slovensku „Kočneriáda“ sa dávno vymykol z medzí právneho štátu. Prinášame vám uniknutý dokument, ktorý potvrdzuje šikanu Kočnera vo výkone väzby! „Nie sme ako oni“, v tomto momente zrejme prestalo platiť!

Týranie väzňov, folklór ktorého sa slovenské OČTK nevedia vzdať napriek  medzinárodným zmluvám

O porušovaní práv obvinených, prípadne väzobne stíhaných sa spravidla nehovorí. Vedenie policajného zboru v prípade prevalenia akéhokoľvek škandálu prezentuje porušovanie základných ľudských práv, v krajnom prípade ako zlyhanie jednotlivca. Nehovorí sa ani o vážnych následkoch súvisiacich so šikanovaním odsúdených, nakoľko najmä odopieranie spánku je v civilizovanom svete považované za zločin proti ľudskosti  a v medicínskej terminológii považované za týranie.

Spánok patrí medzi základné fyziologické potreby organizmu, podobne ako príjem potravy, tekutín, vyprázdňovania sa, tepelného komfortu či komunikácie s okolím. Sú to všetko esenciálne potreby pre zdravie jedinca. Spánok zabezpečuje regeneráciu organizmu a jeho nedostatok môže spôsobiť celý rad zdravotných komplikácií. Odopieranie spánku môže skončiť závažnými zdravotnými problémami a v niektorých prípadoch až smrťou. V samotnej podstate úmyselné odopieranie spánku, resp. úmyselné a cielené prerušovanie spánku danej osobe znamená týranie.

Odopieranie spánku

Osoby, u ktorých nastane odopieranie spánku, alebo ktoré nemôžu užívať spánok nastanú závažné poruchy vnímania a dlhodobé násilné budenie vedie ku permanentnému bdelému stavu, pričom postihnutý prestane byť schopný komunikovať s okolím, neadekvátne vyhodnocuje  a reaguje na bežné situácie, vypovedá mu poslušnosť vlastná motorika, zmysly a stav je možné prirovnať ku bdelej kóme.  Pochopiteľne, že hranice ľudských možností sú individuálne. Aj frakcionované prerušovanie spánku môže viesť k nežiaducim zdravotným následkom. Zdravý spánok pre priemer ľudskej populácie trvá 8 hodín. WHO dokázala, že nedostatok spánku môže viesť ku vzniku cukrovky, poruchám učenia, neadekvátnemu spracovaniu emócií, vzniku depresií, obezity, bolestiam hlavy, podráždenosti, závratom, halucináciám a pod.

Budenie obvineného v tridsaťminútových intervaloch

Pred niekoľkými dňami, po výsluchu Mariána Kočnera vo veci obvinenia z objednávky vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka, informoval JUDr. Marek Para, advokát obvineného Kočnera o odopieraní spánku ako aj neprimeranom šikanovaní a monitorovaní jeho mandanta vo väzbe, čo má dokazovať nariadenie, podľa ktorého má byť budený každých 30 minút.

Na informáciu bezprostredne reagovala riaditeľka odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ZVJS Katarína Nováková.

„Boli prijaté opatrenia vo vzťahu k zabezpečovaniu výkonu väzby uvádzanej osoby. Tento postup, respektíve prijímanie opatrení tohto typu, nie je bežnou praxou pri každom obvinenom, avšak je bežnou praxou preventívno-bezpečnostného charakteru hlavne pri zabezpečovaní výkonu väzby obvinených zo spáchania závažnejších trestných činov, ktoré majú povahu organizovanej trestnej činnosti, a to z dôvodu aby sa zabránilo mareniu účelu výkonu väzby, ako aj z dôvodu zníženia rizika ohrozenia bezpečnosti obvinenej osoby.“

Riaditeľka Nováková plytko klamala

Mariánovi Kočnerovi je upieraný spánok od 21.1.2019, kedy mjr. Mgr. Peter Timoracký – vedúci výkonu väzby vydal listinu s názvom NARIADENIE – OPATRENIA, podľa ktorej majú príslušníci väzenskej a justičnej správy pristupovať k obvinenému Kočnerovi, respektíve akým spôsobom má šikanovanie prebiehať.

Timorackého pokyn je potrebné čítať s vedomím a poznatkom, že úradný právny jazyk a výrazy nadväzujú na niektoré inštitúty väzenstva, právomocí príslušníkov a väzeň nemá žiadne možnosti opravného prostriedku, alebo sťažnosti. Pri pozornom prečítaní nariadenia, aj laik dokáže vyvodiť niekoľko záverov o tom, ako myslí človek ktorý opatrenie vydal a aký je jeho pohľad na obvineného:

Jedná sa o sprísnenie stráženia voči zločincovi kalibru „Hannibala Lectera“, ktorý by mohol zaživa zožrať niekoľko strážnikov. Prípadne sa jedná o narušeného psychopata, ktorý sa snaží systematicky ukončiť svoj život a preto ho treba chrániť pred sebou samým. Alebo dokáže mentálne alebo intergalakticky komunikovať s mimozemšťanmi a inými entitami, riadiť cez nich svet, preto každé jeho slovo, pohyb, pokus o kontakt treba okamžite evidovať.

Myslím že mjr. Timoracký nie je ani špecialistom na kanibalizmus, ani na depresívne stavy končiace samovraždou, dokonca nie je ani ufológom a znalcom telepatickej komunikácie. Dokonca sa myslím, že tieto opatrenia nevymyslel on sám…

Strach,  proti zdravému úsudku

Kočner je v kolúznej väzbe a podmienky jeho väznenia sa musia riadiť nielen zákonmi, ale aj jeho ľudskými právami. O procesných právach ani nehovoríme, ani neriešime príčinu jeho väznenia za zmenkové spory.  Médiami vyburcovaný dav potrebuje vidieť svoju obeť a zažiť  pocit satisfakcie. Skúsme sa na moment zastaviť. Účelom väzby Mariána Kočnera je to, aby neušiel a neovplyvňoval svedkov vo veci tzv. televíznych zmeniek.

Prakticky povedané, ak by Kočner vypovedal a bolo by ukončené dokazovanie bez vyhlásenia rozsudku, musí byť prepustený na slobodu. Samozrejme k tomu nedôjde, lebo vo veci vraždy novinára nie sú k dispozícii dôkazy o jeho vine a za toto by ho nemohli držať vo väzbe.

Či to vedúci Timoracký vie alebo nie, je zodpovedný za to, aby počas kolúznej väzby boli zachované všetky práva väzňa, aby väzeň dodržiaval všeobecný organizačný a denný režim väznice a aby neušiel. Nesmie však zasahovať do vzťahu klient – advokát pri osobnom a ani pri telefonickom kontakte. Nesmie privodiť väzňovi stav, ktorým by mu mohla vzniknúť ujma. Ani jeho izoláciou, zásahom do jeho integrity, vystavovaním aktivitám bez súvislého spánku, ani odopieraniu spánku v akejkoľvek forme.

Dlhodobé sledovanie a odopieranie spánku touto formou u väzňa aj pri silných povahách vyvolá určité dopady, pričom práve toto dlhodobé pôsobenie má zlomiť integritu a slobodné myslenie väzňa. Priznal aj Loebl v 50-ich rokoch ako aj ďalší vlastizradcovia a priznali sa Nitrania obvinení za vraždu Ľudmily Cervanovej aj keď sa ukázalo, že tieto výpovede a dôkazy boli nezákonné.

Verejná mienka je manipulovaná a hnaná k nenávisti voči Mariánovi Kočnerovi plytkým a nezákonným spôsobom. Už nejde o Kočnera, ale o základné práva, ktoré nám garantuje Ústava, Trestný poriadok a nami ratifikované zmluvy o dodržiavaní ľudských práv.

Čo nás bude rozlišovať od Chille 70-ich rokov, Od Kuby, Severenej Kórei alebo Somálska ak štát nebude zárukou dodržiavania týchto práv a sám ich bude porušovať?

Aj Marián Kočner má právo sa brániť a uplatniť svoje práva. Ten kto sa ho snaží dezintegrovať a rozložiť jeho osobnosť práve takýmito stredovekými a totalistickými metódami nemá, čo hľadať vo väzenskom systéme, pretože jeho konanie s disciplínou a riadnym výkonom väzby nemá nič spoločné.

Bežná prax preventívno-bezpečnostného charakteru

Podľa riaditeľky odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ZVJS Kataríny Novákovej, na Slovensku je týranie väzňov upieraním spánku bežnou praxou preventívno – bezpečnostného charakteru. Otázkou zostáva, kto dal právo pracovníkom vedome poškodzovať zdravie väznených osôb.

Prečo sa pred novinárov hrdo nepostavil Mgr. Peter Timoracký?

Vedúci oddelenia výkonu väzby Mgr. Peter Timoracký pozná

Základné zásady výkonu väzby
(1)   Obvineného možno počas výkonu väzby obmedzovať len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na dôvod väzby, zaistenie bezpečnosti osôb a zabezpečenie ochrany majetku a poriadku v miestach, kde sa vykonáva väzba, nemôžu uplatniť alebo ich výkon by mohol viesť k zmareniu väzby.
(2)   Vo výkone väzby sa rešpektuje ľudská dôstojnosť obvineného a nesmú byť použité  kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestania.

Nepochybne vie aj to, že obvinenému nemôže byť upieraný spánok a jeho „Nariadenie“ je v príkrom rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, ale aj legislatívou sú visiacou s výkonom väzby.

 

REAKCIA Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže:

V súvislosti s publikovaním komentára pani Jany Teleki na vašej internetovej stránke, sme sa rozhodli reagovať na zavádzajúce tvrdenia, ktoré autorka v komentári s názvom „Jana Teleki: Šikanovanie Kočnera vo väzbe nie je blud. Máme unikátny dokument, ktorý to nariaďuje!“ uvádza.

V prvom rade musíme podotknúť, že nás uvedený článok prekvapil, nakoľko Zbor väzenskej a justičnej stráže má odbor podpory centrálneho riadenia a komunikácie, ktorý je plne súčinný v akýchkoľvek novinárskych dopytoch a prípadných doplňujúcich otázok od novinárov. Od pani Teleki, respektíve od vašej redakcie sme nedostali žiadne novinárske otázky, ktoré ste nám mohli zaslať rovnako, ako to urobili ostatné média. Hoci uviedla stanovisko, ktoré sme zasielali agentúram a predpokladáme, že čerpala práve z tohto agentúrneho stanoviska, jej zavádzajúci komentár obsahuje účelové spojenia a nepresnosti a značné medzery v znalostiach z trestného práva.

Autorka pomenovala medzititulok „Týranie väzňov, folklór, ktorého sa slovenské OČTK nevedia vzdať napriek medzinárodným zmluvám“. Je potrebné uviesť, že dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody vykonáva prokurátor a ústavy pravidelne navštevujú Verejná ochrankyňa práv, Úrad komisára pre deti, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo napríklad CPT (Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu).

 Medzi OČTK, teda orgány činné v trestnom konaní, patria podľa § 10 Trestného poriadku (301/2005 Z.z.) policajt a prokurátor. Z uvedeného vyplýva, že údajné „týranie väzňov“ praktizujú podľa autorky policajti a prokurátori, čo poukazuje na neznalosť problematiky.

Citácia uvedená v komentári v odstavci pod medzititulkom „Budenie obvineného v tridsaťminútových intervaloch“  nereflektuje so stanoviskom, ktoré sme poskytli viacerým médiám: „V nadväznosti na jeho kontrolu a neustále budenie obvineného uvádzame, že je vykonávaná zvýšená kontrolná činnosť výlučne nahliadnutím cez priezor, nie budením obvineného. Menovaný obvinený má tak, ako všetci ostatní obvinení, zabezpečovaný v súlade so zákonom o výkone väzby nepretržitý osemhodinový spánok. Na doplnenie uvádzame, že uvedená kontrolná činnosť sa uplatňuje bežne u viacerých väznených osôb“. Autorka toto naše stanovisko v celom svojom komentári ani náznakom nespomenula.

Naopak, aj v závere svojho komentáru „Podľa riaditeľky odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ZVJS Kataríny Novákovej, na Slovensku je týranie väzňov upieraním spánku bežnou praxou preventívno – bezpečnostného charakteru. Otázkou zostáva, kto dal právo pracovníkom vedome poškodzovať zdravie väznených osôb“  účelovo odkazovala na citáciu, ktorá vysvetľovala prijatie bezpečnostných opatrení ako celku, nie ňou uvádzané konkrétne „budenie obvineného“.

Na základe uvedeného hrubého klamstva o prerušenom spánku obvineného, autorka „poučuje“ o jeho negatívnych dopadoch na ľudský organizmus.

Obdobne sa dôsledne ohradzujeme voči zavádzajúcim tvrdeniam o šikanovaní a monitorovaní obvineného vo väzbe, ktoré už boli vysvetlené a dementované médiám, ktoré sa na zbor obrátili. Ústav Leopoldov a Generálne riaditeľstvo sa ohradzujú voči tvrdeniam, ktoré hraničia s osočovaním menovaných príslušníkov v článku a v predmetnej veci zvážime ďalší právny postup.

Súčasne vás upozorňujeme, že poskytnutie interného nariadenia nepovolenej osobe, čo potvrdzuje jeho zverejnenie v článku autorky Jany Teleki, je predmetom podania ústavu Leopoldov na Ministerstvo vnútra SR Úradu inšpekčnej služby s podozrením z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa neznámym príslušníkom podľa § 326 trestného zákona č. 300/2005 Z.z.

Zverejnenie interného nariadenia na vašej internetovej stránke bude tomuto úradu postúpené  ako podporný dôkazový materiál.

kpt. Ing. Katarína Nováková

riaditeľka

odbor podpory centrálneho riadenia a komunikácie

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Korešpondenčná adresa: Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava

Adresa sídla: Šagátova 1, 821 08 Bratislava

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info