HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Mnohé ťažkosti zdravotne znevýhodnených súvisia s neporozumením okolia

Osoby so zdravotným postihnutím v rôznych oblastiach života musia denne zápasiť s množstvom ťažkostí. Mnohé z nich stoja na ochote porozumieť, pomôcť a vcítiť sa do pozície človeka odkázaného na pomoc iných. Pre TASR to povedala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

V spolupráci s ďalšími zamestnancami Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) preveruje podnety týkajúce sa ľudí, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.

„Bariéry vytvárame my ľudia – fyzické, teda prekážky ako sú schody, stupienky, nerovnosti na cestách, úzke dvere, cez ktoré sa človek odkázaný na invalidný vozík nedostane alebo iné, ale aj bariéry v komunikácii, vytváranie predpojatosti a nevôle voči ľuďom, ktorí sú iní,“ hovorí Stavrovská o prekážkach, s ktorými sa zdravotne postihnutí stretávajú v každodennom živote. Podnety ju upozorňujú napríklad na viacnásobné nesúrodé posudzovanie zdravotného stavu. Posudkový lekár podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia posudzuje zdravotný stav človeka z hľadiska takzvanej miery funkčnej poruchy. Ďalší posudkový lekár skúma, na koľko percent je človek schopný pracovať v porovnaní so zdravou osobou a iný posudkový lekár hodnotí zdravotný stav z pohľadu odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. „V každom postupe sú iné percentá, iné hľadiská a iné diagnózy, ale človek je stále ten istý, so svojimi dlhodobými zdravotnými obmedzeniami,“ pripomína komisárka.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má agendu rozdelenú na osem referátov. „Najviac podnetov zaznamenávame v oblasti služieb zamestnanosti, teda podnety týkajúce sa zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, nevhodných pracovných podmienok, prepúšťania zo zamestnania, ochrany týchto zamestnancov v súdnom konaní, všetkých oblastí peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ale napríklad aj hmotnej núdze,“ tvrdí komisárka.

KATASTROFA: Dvaja mŕtvi a desiatky zranených, nešťastie v Indickom zábavnom parku (VIDEO)

Ďalší referát sa venuje občianskoprávnej a rodinnej agende, teda podnetom týkajúcim sa napríklad vyživovacej povinnosti a úpravy styku či konaniam o spôsobilosti na právne úkony. Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia posudzuje podnety týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, poplatkov u lekára, neposkytnutia zdravotníckej pomôcky, alebo neschválenia kúpeľnej liečby. V oblasti sociálneho zabezpečenia sa podľa Stavrovskej najviac podnetov týka invalidných dôchodkov. Referát bezbariérovej prístupnosti rieši podnety o architektonických aj komunikačných bariérach v živote ľudí so zdravotným postihnutím. Ďalšie oblasti sa týkajú parkovacej politiky, sociálnych služieb, opatrovateľských služieb a vzdelávania.

Z 315 podnetov na preskúmanie ukončených v roku 2018 zamestnanci ÚKOZP v 121, teda 38,4 percentách prípadov, konštatovali porušenie alebo ohrozenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Pre dosiahnutie zmeny komisárka ukladá jednotlivým orgánom verejnej správy opatrenia pozostávajúce z čiastkových úloh, ktorých plnenie sleduje a vyhodnocuje.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info