„Zá­kaz­níci stra­vo­va­cích za­ria­dení, ale aj ich pre­vádz­ko­va­te­lia po­va­žujú uve­dený zá­kaz za ne­odô­vod­nený a zby­točne ob­me­dzu­júci. V an­kete By­rok­ra­tický ne­zmy­sel roka, ktorú kaž­do­ročne or­ga­ni­zuje Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska, sa zá­kaz vstupu zvie­rat do ka­viarní za rok 2018 umiest­nil na pr­vom mieste,” píše sa v dô­vo­do­vej správa NRSR.