HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Martin Ondráš: Prebehol audit EÚ zameraný na výkon štátnej kontroly bezpečnosti potravín – výsledok ?

Od 5. do 9. marca 2018 bol vykonaný audit národného systému kontroly bezpečnosti kvality. Je skutočne zaujímave, prečo sa výsledkom auditu nepochválila ministerka Matečná.

V tejto správe sa opisuje výsledok auditu, ktorý vykonalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín od 5. do 9. marca 2018 na Slovensku. Cieľom auditu bolo posúdiť systém a zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

Zameriam sa na najzávažnejšie zistenia: V súčasnosti ani jeden výbor vykonávajúci nezávislé preskúmanie nepozostáva z členov, ktorí by boli skutočne nezávislí od príslušných orgánov alebo ktorí by mali dostatočné audítorské skúsenosti na posúdenie procesov auditu.

Aj keď nie je nutné túto vetu prekladať, skúsim. Nie je zavedený a neexistuje žiaden transparentný a dostatočne odborný proces, ktorý by odborne a nezávisle od politickej moci preskúmal, či spôsob výkonu štátnych kontrol prebieha v súlade s analýzou rizika.

V čase vykonávania tohto auditu v SR mala táto vypracované tieto referenčné dokumenty siete:

 • Plánovanie na základe rizika v prípade auditov systémov úradných kontrol,február 2014, verzia 1,
 • Nezávislosť a nezávislé posúdenie, február 2014, verzia 1,
 • Účinnosť auditov systémov úradných kontrol, február 2014, verzia 1,
 • Audítorské dôkazy, október 2015, verzia 1,
 • Analýza základných príčin, november 2016, verzia 1.

V preklade zistenie EÚ znamená, že sa celá činnosť štátnych kontrolných orgánov posudzuje podľa dokumentov, ktorých väčšina pochádza z roku 2014. Žiadna aktualizácia, nič nové. Prečo to vidím ako problém ?

Dvakrát ročne má zasadnúť komisia, ktoré nezávisle a odborne zhodnotí, či proces plánovania a výkonu štátnych kontrol prebieha v súlade s analýzami rizika, či sa systém kontrol mení a dopĺňa na základe zistení. Záznamy z rokovaní síce sú, presne podľa plánu, ale ich obsah hodnotila EÚ takto : Všetky záznamy okrem jedného (z marca 2017) sú obsahovo pomerne súhrnné. V záznamoch sa vo všeobecnosti uvádzajú len body z programu rokovania, pričom sa neuvádzajú žiadne výsledky diskusií; žiadne dôkazy o tom, že sa vykonali hodnotenia/posúdenia/preskúmania, ktoré sa vyžadujú v štatúte, a/alebo či sa vzťahovali na celý proces auditu žiadne informácie o rozsahu, v ktorom prispeli k zlepšeniu procesu/útvaru auditu.

Čiže v preklade, na základe smernice EÚ sa síce pro forma zdokumentuje, že sa previedla analýza ale analýza nič nepreukázala, lebo neexistuje diskusia, lebo nie je jasné, čo sa vlastne skúmalo a tiež bohužiaľ nie je jasné, ako to, čo sa vyskúmalo, prispeje k zlepšeniu procesov.

Audítorský tím EÚ preskúmal záznamy z rokovaní komisie a konštatoval, že v žiadnom zázname neboli uvedené dôkazy:

 • a) že komisia overila, či sa prostredníctvom procesov auditu podarilo dosiahnuť príslušné ciele, a/alebo
 • b) akým spôsobom a do akej miery komisia prispela k trvalému zlepšovaniu procesov
 • Audítorský tím EÚ konštatoval, že členovia komisie majú dostatočné právomoci, ale nedostatočné odborné znalosti na posúdenie procesu auditu a na to, aby prispeli k jeho zlepšeniu.

V prvom bode komisia EÚ konštatuje skutočnosť, že komisia vytvorená s cieľom zlepšovať procesy v štátnom dozore síce existuje, ale hneď v druhom vysvetľuje prečo sa nič nedeje. Na hruškách nás nachytali o pár sekúnd neskôr, keď sme sa im snažili ako SR tvrdiť, že si svoje štátne správy auditujeme tak, ako to vyžaduje EÚ:

 • Poradný zbor dospel k záveru, že audity boli vykonané v súlade s audítorským postupom. Počas obdobia, na ktoré sa zameriavalo preskúmanie (roky 2015 – 2017), však tento postup nebol formálne zavedený, pretože bol prijatý až v novembri 2017.

Toto sme my, Slovensko. Tvrdíme, že sa kontrolujeme presne ako celý zbytok EÚ, predložíme správy z audítov, ale pritom formálny postup ako sa má audit vykonávať vypracujeme 2 roky potom ako sa audítujeme. Predpokladám, že ďalší komentár tento bod nepotrebuje.

V inom svojom článku som tvrdil, že štátna kontrola v oblasti bezpečnosti potravín je spolitizovaná a pôsobí ako riadená šikana. Stretol som sa s kritikou svojich tvrdení v diskusii pod článkom a bolo mi vyčítané, že spochybňujem model kontroly, aj napriek tomu, že je v najvyššom EÚ štandarde:

 • Príslušné orgány však využívajú rôzne prístupy, prostredníctvom ktorých na základe rizika stanovujú prioritné oblasti výkonu auditov, pričom tieto prístupy nie sú systematicky zdokumentované a v tejto oblasti nie je vypracovaná ani jasná metodika. V dôsledku toho žiadny orgán nemohol preukázať, že jeho program je založený na riziku alebo že primerane pokrýva príslušné činnosti výkonu úradných kontrol.
 • Procesy auditu v ŠVPS a ÚVZ sa nevzťahujú na ústredné úrovne hierarchie príslušných orgánov, ktoré sú takisto zapojené do plánovania, koordinácie a tvorby postupov/pokynov na výkon úradných kontrol. Preto môže proces auditu v týchto oblastiach len v obmedzenej miere odhaliť možné nedostatky.

Takže EÚ komisia v plnom rozsahu potvrdila to, čo som si tak nemiestne dovolil tvrdiť v mojom článku.

 • Napriek niekoľkým pokusom ŠVPS ani v jednom orgáne zatiaľ nie sú zavedené primerané opatrenia na overovanie dodržiavania plánovaných opatrení a na posúdenie toho, či sú plánované opatrenia vhodné na dosiahnutie cieľov

Bez nutnosti komentovať. Ak však orgán šikanuje účastníkov potravinovej vertikály a udelené pokuty a opatrenia zdôvodňuje porušením nejakého nariadenia ES a lokálnych zákonov, mal by ísť príkladom. Príklad je ten, že od roku 2004 odmietol akúkoľvek objektívnu kontrolu, či odborné posúdenie svojej práce. A prečo ? Na to nech si odpovie čitateľ sám.

 • Vo všetkých príslušných orgánoch existujú možnosti na sledovanie, zhromažďovanie a šírenie osvedčených postupov zistených v priebehu auditov aj určité postupy na preskúmanie záverov auditov. Napriek tomu postupy vzťahujúce sa na tieto otázky nie sú zdokumentované. V dôsledku toho ani jeden orgán zatiaľ nemohol preukázať, ako tieto procesy prispievajú k zlepšeniu kvality úradných kontrol.

Komisia EÚ má pravdu, ani jeden kontrolný orgán nemohol preukázať, že existuje akýkoľvek dostatočne odborný, nezávislý a systematický tlak na zlepšenie kvality výkonu úradných kontrol. On neexistuje, lebo nemôže existovať. Ak by totiž existoval, nemohlo by 10 rokov pokračovať eldorádo v štátnej šikane a tlaku na neposlušných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. A hádam si tu na „našom“ Slovensku nenecháme kecať do toho ako realizujeme štátny dozor nejakým nezávislým a nedajbože odborne zdatným človekom.

Posledná citácia z rozsiahlej audítnej správy je už len na plač:

 • Útvary auditu informujú vrcholové riadenie o nezrealizovaných odporúčaniach buď mesačne, alebo ročne, ale spôsob informovania nie je formalizovaný a zvyčajne sa nezaznamenáva. V útvaroch auditu navyše nie je zavedený formálny postup na riešenie prípadov, v rámci ktorých trvá stav, že auditovaná organizácia nerieši nesúlad

Už keď sa aj nájde blázon, ktorý sa snaží poukázať na nejaký nezmysel a prežije to, že to uvedie aj do nejakého oficiálneho dokumentu, nič sa nedeje. Dokument sa stratí a keď sa nestratí, nemá záväzný charakter. No a naše vrcholové vedenie orgánov štátneho dozoru tento dokument jednoducho hodia do koša.

Je pre mňa viac ako zvláštne, že ministerka, ktorá poúča celú Európu o dvojakej kvalite potravín a šíri osvetu o tom, ako má vyzerať potravinová legislatíva v praxi, nedokáže najskôr upratať pred vlastným prahom. Je pre mňa viac ako zvláštne, že existuje predseda NR SR ktorý bojuje proti akejkoľvek forme bezprávia na území SR, ale jeho vlastné ministerstvá a ich podriadené orgány vysoko pravdepodobne porušia nejaký zákon vždy, keď vyprodukujú akýkoľvek dokument.

Je pre mňa viac ako zvláštne, prečo je toto všetko nutné a prečo si musíme vyrobiť hanbu všade, kde prídeme.

A je pre mňa viac ako zvláštne, prečo akýkoľvek štátny úradník, ktorý odmieta odbornú a nezávislú kontrolu svojej práce má vôbec odvahu niekoho kritizovať, poúčať a dokonca pokutovať…..

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info