HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER NÁZORY

V pripomienkovom konaní je cvičenie krízového riadenia NATO CMX 2019. Poznáme celý jeho obsah

„V nadväznosti na zmeny v medzinárodnom bezpečnostnom prostredí v poslednom období prijala Organizácia Severoatlantickej zmluvy viacero opatrení zameraných na zvýšenie akcieschopnosti NATO a členských krajín NATO. Jednou z kľúčových oblastí je zintenzívnenie vykonávania spoločných cvičení, ktoré sú zamerané na preverenie a posilnenie mechanizmov krízového riadenia a kolektívnej obrany NATO.“, píše sa v materiáli, ktorý sa dostal do legislatívneho pripomienkového konania.

Cvičenia krízového riadenia NATO s označením CMX sú cvičenia na najvyššej strategickej úrovni zamerané na skvalitnenie procesov politických konzultácií a prijímania rozhodnutí. Umožňujú precvičiť platné a pripravované opatrenia a postupy krízového riadenia NATO, civilného núdzového plánovania, plánovania použitia ozbrojených síl a činnosti veliteľstiev, štábov a pracovísk členských krajín NATO pri reakcii na krízové situácie.

Cvičenie krízového riadenia NATO CMX 2019 je najkomplexnejšie politicko-vojenské cvičenie strategickej úrovne vychádzajúce z fiktívneho, ale realistického scenára. Prebiehať bude v dvoch fázach reflektujúcich vývoj a eskaláciu krízovej situácie:

 1. I. fáza- rozohra scenára (9. apríl – 8. máj 2019);

 2. II. fáza- vykonanie cvičenia (9. – 15. máj 2019).

Cvičenie CMX 2019 bude riadené Severoatlantickou radou pod vedením generálneho tajomníka NATO. Zúčastnia sa ho orgány krízového riadenia členských krajín NATO, príslušné civilné a vojenské štruktúry a výbory v sídle NATO a strategické veliteľstvá NATO s priamo podriadenými veliteľstvami, ako aj zástupcovia partnerských krajín, pozorovatelia a Európska únia.

Úlohy cvičenia CMX 2019 sú:

 1. demonštrovať aliančnú pripravenosť a schopnosť reagovať podľa článku 4 a 5 Severoatlantickej zmluvy,

 2. precvičiť použitie Síl reakcie NATO – NATO Response Force bez ich reálneho vyslania,

 3. precvičiť spravodajskú podporu, vrátane použitia systému spravodajského varovania NATO,

 4. precvičiť civilno-vojenskú spoluprácu pri riešení krízovej situácie, zahŕňajúcu civilnú podporu vojenských operácií a riadenie následkov (komplexný prístup),

 5. precvičiť schopnosť Slovenskej republiky aktívne pôsobiť pri riešení krízovej situácie vo svete,

 6. precvičiť postupy a realizáciu opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie v nadväznosti na vyhlásenie opatrení systému reakcie NATO na krízové situácie- NATO Crisis Response System,

 7. precvičiť komunikáciu na príslušných komunikačných informačných systémoch určených ústredných orgánov štátnej správy, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a Slovenskej informačnej služby, ako aj schopnosť prijímať utajované skutočnosti z NATO priamo alebo prostredníctvom Stálej delegácie SR pri NATO,

 8. precvičiť spoluprácu s Európskou úniou v súlade s implementáciou konceptu vykonávania paralelných a koordinovaných cvičení (Parallel and Coordinated Exercises – PACE).

Príprava cvičenia CMX 2019

V rámci prípravy prebieha v NATO cyklus plánovacích konferencií, ktorých cieľom je stanoviť rámec cvičenia CMX 2019 a vypracovať jeho kompletnú dokumentáciu. Na konferenciách sa pracuje v odborných syndikátoch, tak aby boli zastúpené všetky oblasti cvičenia CMX 2019 (politický, spravodajský, vojenský – zameraný na operačné plánovanie, strategickej komunikácie, pre civilné núdzové plánovanie, kybernetickej bezpečnosti).

Plánovacích konferencií sa zúčastňujú národné delegácie členských krajín NATO.

Doteraz boli vykonané:

 1. úvodná plánovacia konferencia – Bydgoszcz, Poľsko (apríl 2018),

 2. hlavná plánovacia konferencia – Norfolk, USA (máj 2018),

 3. koordinačná konferencia – Halifax, Kanada (september 2018),

Záverečná plánovacia konferencia je naplánovaná na január 2019 (Stavanger, Nórsko).

Účasť SR na cvičení CMX 2019 vrátane jeho prípravy, vykonania a vyhodnotenia v rámci SR koordinuje minister obrany SR. Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich cvičení sa na príprave, spracovaní potrebnej dokumentácie, vykonaní a vyhodnotení cvičenia podieľajú najmä Ministerstvo obrany SR , Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR , Úrad vlády SR  Národný bezpečnostný úrad  a SIS.

MO SR koordinuje zabezpečenie organizačných, personálnych a materiálnych podmienok na prípravu cvičenia v SR, poskytuje potrebnú infraštruktúru a vytvára technicko-organizačné podmienky pre činnosť národného riadiaceho štábu cvičenia. Cvičiace ústredné orgány štátnej moci a SIS zabezpečia organizačné, personálne a materiálne podmienky na prípravu cvičenia, pripravia pracoviská pre cvičiacich a preveria komunikáciu na príslušných komunikačných a informačných systémoch s MO SR.

V záujme efektívnej a včasnej komunikácie a prijímania rozhodnutí pri riešení krízovej situácie je potrebné zabezpečiť manipuláciu s utajovanými informáciami NATO na prostriedku NATO Secret Wide Area Network na Ministerstve hospodárstva SR, Ministerstve financií SR, Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstve vnútra SR, Ministerstve životného prostredia SR, Ministerstve zdravotníctva SR a na Úrade vlády SR.

Vykonanie cvičenia CMX 2019

Na zabezpečenie priebežného plnenia úloh, riadenia cvičenia CMX 2019 a jeho vyhodnotenia sa v SR vytvára národný riadiaci štáb, ktorý ako kolektívny orgán v čase cvičenia CMX 2019 riadi, koordinuje a kontroluje jeho priebeh, aby boli dosiahnuté ciele cvičenia. Národný riadiaci štáb sa bude riadiť pokynmi riadiaceho štábu NATO a dokumentáciou cvičenia CMX 2019. Pokyny vydané národným riadiacim štábom sú pre cvičiace ÚOŠS, OÚOŠS a SIS záväzné.

Národný riadiaci štáb je zložený zo zástupcov MO SR, MV SR, MZVaEZ SR, ÚV SR, NBÚ a SIS, ktorí sa zúčastňujú plánovacích konferencií cvičenia a majú platný bezpečnostný certifikát na oboznamovanie sa s NATO SECRET informáciami. Zasadania národného riadiaceho štábu prebiehajú na MO SR podľa vývoja situácie a riadi ich zástupca MO SR ako predsedajúci. Národný riadiaci štáb si môže podľa potreby prizvať na rokovania ďalších expertov z ÚOŠS a OÚOŠS. Národný riadiaci štáb prijíma rozhodnutia na základe konsenzu.

Vyhodnotenie cvičenia CMX 2019

Po ukončení cvičenia CMX 2019, zúčastnení cvičiaci vyhodnotia jeho priebeh vo svojej pôsobnosti a zašlú ho národnému riadiacemu štábu. Na základe týchto podkladov národný riadiaci štáb vypracuje a zašle do NATO prvú hodnotiacu správu o cvičení CMX 2019 za SR.

Minister obrany SR, ako koordinátor cvičenia, predloží na rokovanie vlády SR informáciu o vykonaní cvičenia CMX 2019 do 31. októbra 2019.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info