HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v podpore inteligentných inovácií v priemysle

Pixabay

Bratislava 23. decembra (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na výzvu je vyčlenených 35 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať na jeden projekt príspevok maximálne do výšky 3 miliónov eur, minimálna výška je 100.000 eur. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle opvai.

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj inteligentných inovácií v podnikoch všetkých veľkostí. Prostriedky je možné získať na projekty v rámci celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Podniky môžu v rámci výzvy získať príspevok na nákup dlhodobého majetku na zavedenie kombinácie viacerých prvkov inteligentných riešení v produkčnej prevádzke podniku. Prvky inteligentných riešení sú rozdelené podľa miery komplexnosti a intenzity využitia do troch kategórií, ktoré sú uvedené priamo v dokumente výzvy.

Žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých dvoch kôl sú naplánované na 29. marca a 28. júna 2019. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda k jej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je aj táto výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky a zjednodušené je aj predkladanie jednotlivých príloh. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, t. j. preukazovať splnenie podmienok, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.
Výzva svojím zameraním na podporu inteligentných inovácií v priemysle prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Výskum a inovácie 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, prostredníctvom ktorého sa má, okrem iného, dosiahnuť aj podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií.

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti MH SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info