fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Komentár Jany Teleki: Dostálove argumenty a Kaliňákova účelová právna akrobacia v prospech Fica

tasr

V súvislosti s voľbou sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky sme svedkami vzniknutých situácií, ktoré by nás mali varovať pred vývojom situácie na Ústavnom súde SR v prípade, ak by sa stal ústavným sudcom JUDr. Róbert Fico.

Prekrúcanie ustanovení a faktov, ale aj jednoduchej matematiky, s cieľom obísť zákonné normy patriace neodmysliteľne k výbave člena strany Smer, ktoré obnažila aj posledná konfrontácia v relácii Téma na TA3 medzi prítomným poslancom Ondrejom Dostálom a telemostom spojeným Róbertom Kaliňákom, patrilo by nepochybne k základným princípom práce ústavného sudcu Fica.

Moderátor Peter Bielik profesionálne a bez zasahovania nechal odznieť poslancom Dostálom predkladané fakty, ale aj Kaliňákovu akrobatickú a účelovú argumentáciu. Pri Kaliňákovi sme zvyknutí na vysokú kadenciu slov a nezmyselných argumentov, takže ani v tomto prípade neprekvapil, keď rozrušeným a trasľavým hlasom sa pokúšal vysvetliť prečo je Ficova právna prax nespochybniteľná. Dostálove nepriestrelné argumenty sa Kaliňákovi nepodarilo vyvrátiť.

Krajniak: Kandidát na prezidenta Ján Molnár sfalšoval petičnú listinu pre poslancov

Ondrej Dostál sa striktne držal dikcie zákona a úplne zrozumiteľne vysvetlil, že holé právnické vzdelanie a právnická prax, či členstvo v komore advokátov nie je splnením podmienky, ktorú vyžaduje zákon pre splnenie podmienky na post ústavného sudcu. Jasne definoval a deklaroval, že pre takúto podmienku sa vyžaduje, aby právna odborná prax bola vykonávaná v právnej profesii v  prípadoch, kde zákon vyžaduje pre vykonávanie úkonov právne vzdelanie. O advokácii ani nehovoril, lebo to zákon nestanovuje.

Kaliňákove repliky o aktívnom a pozastavenom členstve v advokácii nemajú s touto podmienkou nič spoločné. Ondrej Dostál jasne citoval a upozornil na metodický a právny výklad podmienky presným uznesením ústavnoprávneho výboru, ktoré bolo schválené aj uznesením Národnej rady SR v roku 2016. Nie je pochybnosť o tom, čím sa má ústavnoprávny výbor riadiť pri kvalifikovaní tejto podmienky a na základe nej na spočítaní rokov, v ktorých je táto podmienka splnená. Kaliňák preto vecne a argumentačne mlátil prázdnu slamu, ale Fico je Fico. V konečnom dôsledku kto iný ako Kaliňak, by sa za Fica pobil?

Komentár Petra Králika: Nemecko a Holandsko Šefčoviča vysmiali s jeho revíziou smernice o plyne

Naše zákony po rôznych úpravách výrazne upravili zastupovanie osôb na základe platných predpisov Európskej únie. Začína to Ústavou SR, ktorá garantuje každému, aby sa mohol dať zastupovať, pokračuje to Občianskym zákonníkom, Civilným sporovým poriadkom, Správnym poriadkom, dokonca Trestným poriadkom. V zmysle Ústavy SR však štát má vo svojich zákonných predpisoch vymedziť podľa povahy a kvalifikácie veci samotné zastupovanie účastníka s určením kvalifikačnej podmienky pre jeho zástupcu, alebo právneho zástupcu. Vo všetkých konaniach môže byť ktokoľvek zastúpený inou právnickou alebo fyzickou osobou bez toho, že by sa od zástupcu vyžadovalo právnické vzdelanie. Platí to na súdne konania a správne konania prvého stupňa a odvolacieho konania. Pre zastúpenie v mimoriadnych dovolacích konaniach platí nutná podmienka, že zástupcom musí byť osoba s právnickým vzdelaním. Vo vymedzených paragrafoch sa dokonca vyžaduje kvalifikácia advokáta a nikto nesmie mariť takéto zastupovanie.

Pre Fica z toho vyplýva, že iba zastúpenia pre Najvyšším súdom SR vo veciach dovolania by sa mohli kvalifikovať ako doba, keď splnil podmienku nutnej právnej podmienky kvalifikácie. Jednoznačnejšie je to v trestných konaniach, kde je striktne dané, že účastníka konania v procesnom postavení obvineného a neskôr v súdnom konaní obžalovaného môže zastupovať výhradne advokát zapísaný v advokátskej komore.

Európska judikatúra si vyžiadala aj zmenu našich právnych kódexov a od roku 2015 môže poškodených zastupovať aj osoba, ktorá nie je advokátom ani právnikom, len občanom SR. Najmä v oblasti porušovania ľudských práv dôverujú poškodení oveľa častejšie odborníkom, príbuzensky prepojeným osobám alebo zástupcom rôznych občianskych združení, čo je logické, pretože z poškodeného v trestnom konaní sa stáva z hľadiska jeho záujmov nezastúpená osoba. Podľa poznatkov z našej praxe nemožno očakávať, že polícia alebo dokonca prokuratúra bude iniciatívna alebo solidárna s poškodeným, čo sa zdôvodňuje pozornosťou na usvedčenie a odsúdenie páchateľa. Poškodený a jeho záujmy sa strácajú vo víre procesných úkonov a potrebujú dôverného zástupcu.

Pokútnici

Ondrej Dostál poukázal na správnosť spoločenského vývoja v súvislosti so zastupovaním poškodených splnomocnencami bez právnického vzdelania. Osoby zastupujúce občianske združenia na ochranu práv poškodených, poradcovia, odborníci z rôznych oblastí, mnohokrát kvalifikovanejšie vedia v občianskych sporoch zastúpiť účastníka ako právnici, ktorí pre svoju zaneprázdnenosť sa často nedostávajú k dôkazom, ktoré zástupcovia vedia zaobstarať, ale aj obhájiť. V právnom žargóne sa zástupcovia poškodených bez právnického vzdelania nazývajú pokútnikmi. V súčasnosti je množstvo prípadov, kde práve odborníci zachraňujú záujmy ľudí, ktorých právne zastupovanie advokátom bolo finančne nákladné s neveľmi úspešným výsledkom. Zastupovanie splnomocnencom sa stáva bežnou rutinou. Polícia kvituje, že nemusí komunikovať s rozrušeným poškodeným, ale racionálnym a odborne zainteresovaným zástupcom, súdy si zvykli na to, že týchto splnomocnencov nie je potrebné poučovať o procesných postupoch a povinnostiach. Jediným handicapom splnomocnencov je fakt, že nie všetky súdy uznávajú ich trovy v súdnom konaní, pretože nie sú v kategórii zástupcov, pre ktorých sú tarify a odmeny určené.

Právnici

Nie každý právnik je advokát. V spoločnosti je mnoho profesií počnúc notármi, exekútormi, končiac komerčnými právnikmi, ktorí môžu vykonávať právnu prax prakticky neobmedzene všade tam, kde už splnomocnenec nemá oprávnenie zastupovať, vo vymedzených žalobách, kde sa vyžaduje právne vzdelanie zástupcu, ale nemôžu zastupovať obvinených ani obžalovaných v trestných konaniach. Vykonávanie tohto druhu právnej praxe je možné započítať. Do obdobia právnej praxe pre účely kandidatúry na sudcu Ústavného súdu SR musia právnici preukázať obdobie trvania právneho zastupovania pred orgánmi patričného stupňa, čiže nestačí zastupovanie na prvostupňovom a odvolacom súde, kde to môže zastupovanie vykonávať aj osoba bez právnej kvalifikácie.

Advokáti

Advokátom sa môže stať iba právnik, ktorý absolvoval predpísanú koncipientsku prax , zložil advokátske skúšky a bol prijatý za člena advokátskej komory, čo znamená, že splnil niekoľko podmienok nielen z hľadiska bezúhonnosti a kvalifikácie, ale aj z hľadiska etického kódexu. Musí hradiť členské poplatky v komore, ako aj zabezpečiť si poistenie proti škodám, ktoré by pri zastupovaní klientovi spôsobil. Advokáti majú svoje záruky od štátu a  sporových strán z hľadiska svojich nákladov a trov konania, ale aj svoje povinnosti, keď ktorýkoľvek súd môže kedykoľvek poveriť zastupovaním obvineného ktoréhokoľvek advokáta zapísaného v zozname advokátov komory. Zápis do komory a členstvo zahŕňa povinnosť v prípade zvolenia za poslanca NR SR pozastaviť výkon členstva, aby sa predišlo práve pochybnosti o tom, či jeho právna prax je aktívna, aby sa nestalo, že by súd zveril obhajobu Ex Offo Kaliňákovi alebo Ficovi, ktorí by boli v konflikte záujmov.

Komentár Jany TELEKI: Danko dáva Matovičovi zámienku ťahať svoj mandát po ústavnom súde

Z tohto vyplýva, že akékoľvek advokátske úkony sú zo započítania doby praxe pre Fica vylúčené a že takisto sú vylúčené aj také právne úkony, ktoré robil ako občan právnickým vzdelaním, ale bez nutnosti právnej kvalifikácie pre zastúpenie.. Zostávajú mu teda iba na zápočet také aktivity, ktoré sa týkajú výlučne občianskych konaní, kde by zastupoval účastníka v dovolacom konaní na Najvyššom súde SR alebo v exaktne vymedzených konaniach, kde civilný sporový poriadok vyžaduje zastúpenie účastníka právnikom. Pán Docent JUDr.Fico, ktorý by mal toto poznať rovnako ako pán JUDr. Kaliňák, mal by predložiť čísla konaní a plné moci od kedy do kedy právne odbornú pomoc vykonával a bolo by zametené.

Dostávame sa k podstate, ktorú Kaliňák ako Ficov obhajca chce prekrúcať, dezinterpretovať fabuláciami a absolútne nekoherentnými dedukciami so závermi, ako sa má práve Ficova právna prax počítať, čo je a čo nie je jednoznačné rozhodnutie výboru o Ficovi. Kaliňák pozná význam inštitútu „zdržať sa hlasovania“ ako aj skutočnosť, že takýto hlas nie je možné pripočítať na žiadnu stranu. Zbytočne navodzuje atmosféru princípov poroty v americkej justícii, kde sa hlasuje, kým verdikt nie je jednoznačný.

V rokovacom priadku NR SR, ktorý platí aj pre výbory, je zakotvená zásada, že návrh je schválený, ak je prijatý nadpolovičnou väčšinou. Ficova kandidatúra nebola schválená podľa tohto princípu a opätovné hlasovanie by bolo nedemokratické, protiústavné a porušovalo by práva ostatných kandidátov.

Fico nemal dôkazy a argumenty postačujúce na jeho schválenie, hoci mal rovnaké podmienky, podobne ako 39 ďalších záujemcov o post ústavného sudcu. Ak ich získa, môže sa o dvanásť rokov prihlásiť.

Členovia výboru, ktorí za Ficovu kandidatúru hlasovali majú dva problémy. Nepoznajú elementárne počty, prípadne nevedia rozlíšiť ani právnu prax s potrebnou právnou kvalifikáciou od bežnej právnej praxe. Potom nemajú miesto ani vo výbore, ale možno ani v parlamente.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info