fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Peter Králik: EÚ cez nový spoločný systém vyberania DPH vykráda národné štáty

Nový návrh spoločného systému zdaňovania DPH v členských štátoch súčasný stav nezlepšuje, ale len zhoršuje. Zavádza dočasné rôzne odlišné a súbežné modely výberu a zdanenie a zároveň zásadnou zmenou je návrh na zrušenie možností členských štátov používať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na kupujúceho pri určitých tovaroch a službách.

Zarážajúce je že tento návrh prichádza bez povšimnutiu NR SR, bez politickej verejnej diskusie bez toho, aby vôbec niekto tušil, že sa opäť vzdávame suverenity v oblasti, ktorá definuje Slovensko ako subjekt medzinárodného práva.

Pri zavedení spoločného systému zdaňovania DPH v členských štátoch sa stanovil cieľ zavedenia konečného systému DPH v celej Únii, ktorý bude založený na rovnakom princípe, ako sa uplatňuje v tuzemsku (t.j. zdanenie u dodávateľa a odpočítanie u odberateľa), pri rešpektovaní princípu zdanenia podľa pôvodu. Avšak následne, pri zavedení jednotného trhu v roku 1993 a odstránení hraníc medzi členskými štátmi, tento cieľ bol v tom čase nedosiahnuteľný, a preto sa zaviedol dočasný režim pre cezhraničné dodávky tovaru medzi členskými štátmi EÚ, ktorý jednu transakciu umelo rozdelil na dve (intrakomunitráne dodanie a intrakomunitárne nadobudnutie tovaru). Pri intrakomunitránom dodaní tovaru je toto dodanie oslobodené od dane u dodávateľa a pri intrakomunitárnom nadobudnutí tovaru dochádza k jeho zdaneniu na strane kupujúceho v členskom štáte, do ktorého sa tovar dodáva.

„Tento prechodný režim trvá už viac ako 25 rokov a predstavuje slabinu systému DPH, pretože nákup tovaru, ktorý je v členskom štáte odoslania oslobodený od DPH predstavuje príležitosť pre vznik cezhraničných podvodov. Pretože je tu táto slabina, daňové správy členských štátov vyžadujú mnoho dôkazov o prepravu tovaru do iného členského štátu, a toto spôsobuje, že cezhraničné obchodovanie je zaťažené zvýšeným administratívnym bremenom, ktoré predstavuje najmä pre malé a stredné podniky bariéru pre obchodovanie na vnútornom trhu.“, tvrdí Európska komisia  v návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi

Po rozsiahlej konzultácii Komisia prijala svoj akčný plán v oblasti DPH – k jednotnému priestoru EÚ. Komisia okrem iného oznámila svoj zámer prijať konečný systém DPH pre cezhraničné obchodovanie v rámci Únie založený na zásade zdaňovania v členskom štáte určenia, aby sa vytvoril spoľahlivý jednotný európsky priestor v oblasti DPH.

Komisia následne prijala oznámenie o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas konať, v ktorom rozpísala postupné kroky, ktoré sa majú podniknúť pri postupe smerom k jednotnému európskemu priestoru v oblasti DPH.

Pokiaľ ide o zmenu smerom ku konečnému systému DPH na základe zásady zdaňovania v členskom štáte určenia, bol oznámený postupný, dvojfázový prístup: prvá fáza je vyriešenie dodaní tovaru medzi podnikmi v rámci Únie a druhá fáza sa týka poskytovania služieb.

Prvá fáza bola ďalej rozdelená na dva čiastkové kroky. Prvým čiastkovým krokom, ktorý bol predložený zároveň s uvedeným oznámením, bol legislatívny návrh obsahujúci základné prvky pre jednoduchší konečný systém DPH pre obchodovanie v rámci Únie, ktorý bude odolný voči podvodom, ktorý zároveň obsahoval aj vylepšenie existujúcich pravidiel pri cezhraničnom obchodovaní, tzv. „DPH Quick Fixy“. Tento posledne zmienený legislatívny návrh bol schválený na zasadnutí ministrov Ecofin v októbri 2018.

Tento návrh predstavuje druhý čiastkový krok. Obsahuje podrobné opatrenia na zavedenie týchto základných prvkov pre dodania tovaru medzi podnikmi v rámci Únie.

K zásadnej zmene má dôjsť v spôsobe zdanenia dodania tovaru v rámci Únie, resp. v určení osoby povinnej platiť daň. Podľa doterajších pravidiel príslušnú DPH v členskom štáte ukončenia prepravy tovaru odvádza odberateľ z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu.

Podľa novo navrhovaného systému sa spôsob odvodu DPH bude líšiť v závislosti od toho, či je odberateľ certifikovanou zdaniteľnou osobou, v tom prípade bude on osobou povinnou platiť daň. V ostatných prípadoch bude osobou povinnou platiť daň dodávateľ.

Komisia navrhuje tieto dva odlišné modely výberu DPH pri dodaní tovaru v rámci Únie len na prechodnú dobu v rámci prvého kroku. V druhom kroku sa prejde na systém plného zdanenia tovaru a služieb bez certifikovaných zdaniteľných osôb.

Ak bude pri dodaní tovaru v rámci Únie osobou povinnou platiť daň dodávateľ, usadený v inom členskom štáte, ako je členský štát dodania tovaru, bude môcť ako zjednodušenie využiť na priznanie a zaplatenie dane systém jedného kontaktného miest, tzv. One-Stop-Shop mechanizmus (OSS). V rámci OSS sa DPH do iných členských štátov (členské štáty zdanenia) odvádza prostredníctvom portálu v členskom štáte dodávateľa (členský štát identifikácie), ktorý informácie z daňových priznaní a platby príslušnej DPH zasiela do členských štátov spotreby.

V súčasnosti sa systém OSS výhradne používa pre určité transakcie voči nezdaniteľným osobám (dodanie digitálnych služieb pre odberateľa usadeného v inom členskom štáte, ako je dodávateľ služby), t.j. tzv. B2C transakcie, kedy dochádza k zdaneniu konečnej spotreby a neuplatňuje sa odpočítanie dane z dodanej služby.

Návrh preberá bezo zmien tento koncept, ktorý bol pôvodne včlenený do prvého návrhu právnych aktov ku konečnému režimu, kde sa okrem základných prvkov konečného režimu navrhovali aj rýchle zlepšenia vybraných oblastí súčasných pravidiel pre cezhraničné obchodovanie v EÚ (DPH Quick Fixes). Nakoniec sa z oblasti DPH Quick Fixes presunul koncept CTP do tohto nového návrhu, ktorý rieši komplexne nastavenie DR s technickými detailmi.

Návrh obsahuje okrem premietnutia určitých zmien v pojmoch aj niektoré vecné zmeny, ktoré priamo nesúvisia s novými pravidlami.

Zásadnou zmenou je návrh na zrušenie možností členských štátov používať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na kupujúceho pri určitých tovaroch a službách. Ide o tovary, akými sú napr. mobilné telefóny, obilniny, kovy a kovové výrobky a podobne.

Ministerstvo financií SR súhlasí s celkovým cieľom, ktorý Komisia vytýčila pri definitívnom režime DPH, t.j. aby bol systém DPH pre cezhraničné EÚ obchodovanie jednoduchý, robustný a odolný voči podvodom. V tomto duchu je otvorené diskusii o uvedenom návrhu.

Keďže predkladaný návrh je tak z technickej stránky ako aj z politickej veľmi citlivý, z pohľadu Slovenskej republiky je potrebné, aj vzhľadom na komplexnosť tejto témy venovať diskusiám náležitú a dlhodobú pozornosť. Pre SR je prioritou, ktorú dlhodobo deklaruje na všetkých fórach, aby bolo pri DPH systéme zabezpečené, že zavedením nového systému DPH sa nezvýši medzera DPH z titulu nových typov podvodov a právnej neistoty, ako aj to, že príjmy DPH plynúce zo zmenených pravidiel neprevýšia náklady potrebné na úpravu existujúcich a zavedenie nových pravidiel, píše sa v oficiálnej pozícii Slovenska k predbežnému  stanovisku k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica o DPH, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi

Pár pojmov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty na vysvetlenie:

  • Zdaniteľná osoba – osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť alebo podnikanie. Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dá dosiahnuť príjem vrátane činnosti obchodníkov, výrobcov, poľnohospodárska činnosť, činnosť slobodných povolení, tvorivá alebo duševná činnosť, a tiež prenájom.
  • Obrat na daň z pridanej hodnoty – každá zdaniteľná osoba si musí sledovať svoj obrat, aj kvôli tomu, že v prípade, ak prekročí jej obrat 49 790 eur za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je povinná sa registrovať za platiteľa DPH. Zaregistrovať sa musí do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí tohto obratu.

V roku 2019 sa navrhuje úprava definície obratu pre účely povinnej registrácie pre daň z pridanej hodnoty. V platnej definícii obratu sú použité pojmy „príjmy“ a „výnosy“, čo spôsobuje nerovnaké podmienky pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo. Z tohto dôvodu sa tieto pojmy nahrádzajú pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb“, čo znamená, že do obratu sa zahrnie reálna hodnota dodaných tovarov a služieb, ktorá v podstate predstavuje protihodnotu v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH v čase ich dodania. Do obratu sa tak nezahrnie fiktívna protihodnota bezodplatne dodaných tovarov ani trhová hodnota v zmysle § 22 ods. 8 zákona o DPH. Na základe novej definície sa do obratu nezahrnú platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby. Tieto prijaté „preddavkové platby“ predstavujú súčasť hodnoty tovaru alebo služby a zahrnú sa do obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.

  • Daň na vstupe (odpočítanie dane) – daň, s ktorou sa stretáva zdaniteľná osoba pri nákupe tovarov a služieb od dodávateľov, ktorí sú platcovia DPH a premietajú ju do svojich cien. V prípade, že je zdaniteľná osoba už zaregistrovaná ako platiteľ DPH, môže si túto daň z daňového dokladu dodávateľa „odpočítať“, to znamená akoby si ju pripísala na jednu stranu zoznamu DPH, oproti ktorému bude na druhej strane zapisovať DPH, ktorú ona vyfakturuje svojim odberateľom.
  • Daň na výstupe (zdaniteľné plnenie) – daň, ktorú zdaniteľná osoba, v prípade, že už je platiteľom DPH premieta do ceny svojich tovarov a služieb, a teda fakturuje svojim odberateľom, a ktorú musí odviesť štátu. Neodvádza ju však celú, poníži si ju o daň, ktorú registruje ako daň na vstupe na odpočítanie.
  • Sadzba dane – 20 % vyššia a 10 % nižšia sadzba, ktorá sa vzťahuje na vybrané tovary.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info