HLAVNÝ DENNÍK
KOMENTÁRE

Rozhovor s obhajcom Kočnera JUDr. Mandzákom o manipulácii s kolúznou väzbou

Hoci v štandardných demokraciách sa v súvislosti s výkonom advokácie prezentuje postavenie advokáta skôr ako strážcu práv obvineného v trestnom konaní, dohľadu nad zákonnosťou postupov orgánov činných v trestnom konaní a spravodlivosti procesu, v slovenskej verejnosti je advokát vnímaný ako osoba, ktorej jedinou úlohou je právnickými kľučkami brániť spravodlivému potrestaniu páchateľa.

Najmä však v posledných rokoch mediálne výstupy a svojvoľné, nepodložené znevažovanie advokátov zastupujúcich obvinených v medializovaných kauzách sú čoraz častejšie terčom mediálnych útokov.

Mediálne ataky sa v súčasnosti nevyhýbajú ani advokátskej kancelárii Michal Mandzák a spol. zastupujúcej obvineného Mariána Kočnera.

ROZHOVOR: Kočner sa chcel konfrontovať s utajeným svedkom, tvrdí advokát Michal Mandzák- 1.časť

V priebehu posledných dní je Vaše meno skloňované v kontexte spolupráce s Martinom Daňom, a čitateľom denníkov je intenzívne podsúvané, že ste zdrojom informácií zverejňovaných Martinom Daňom.

Žiadna nadštandardná spolupráca neexistuje. Všetkým médiám poskytujem informácie rovnako. Rovnako to platí i vo vzťahu k portálu GINN, ktorý Martin Daňo prevádzkuje.

V súvislosti s komunikáciou s Martinom Daňom, sa Vaše meno spomína aj v súvislosti so zverejnením informácií z osobného spisu vyšetrovateľa …

Je to absolútny nezmysel. Informáciami z osobného spisu vyšetrovateľa som nikdy nedisponoval a ani nedisponujem. K takémuto spisu nemá prístup žiaden z obhajcov a tieto mohli uniknúť len z prostredia polície. Som za to, aby sa dôsledne vyšetril nielen tento Vami uvádzaný únik, ale všetky úniky z prostredia polície a prokuratúry, s ktorými sa denno-denne stretávam. Napríklad ako obhajca v kauze falšovania zmeniek sa dozvedám informácie skôr z médií než z podaní orgánov činných v trestnom konaní alebo zo spisu. Takýto stav jednoznačne indikuje, že niečo v práci orgánov činných v trestnom konaní nie je v poriadku. Podľa môjho názoru sa jedná o prejav mocenského boja vo vnútri týchto silových zložiek a toto jednoznačne škodí obvinenému Mariánovi Kočnerovi a jeho obhajcom. I z tohto možno dôvodiť, že s akýmikoľvek únikmi nemáme nič spoločné. Kto je zodpovedný za tieto úniky možno zistiť odpoveďou na jednoduchú otázku: „CUI BONO?“

Pôvodne bol Marián Kočner vo väzbe pre kauzu zmenky, zmenili sa dôvody a podmienky väzby Marián Kočnera po vznesení obvinenia vo veci vraždy Jána Kuciaka?

Momentálne je Marián Kočner vo väzbe iba z dôvodu trestného konania falšovania zmeniek. My sme vyzvali prokurátora na neverejnom zasadnutí na Špecializovanom trestnom súde, aby sa vyjadril, či i v iných trestných konaniach navrhuje stíhať obvineného Mariána Kočnera väzobne. Aby sa nestalo to, že v prípade pominutia dôvodov väzby v kauze falšovania zmeniek bude prokuratúra účelovo navrhovať väzbu v iných trestných veciach. Keďže sa však prokurátor vôbec nevyjadril, tak platí, že na iné trestné stíhania sa väzba nevzťahuje.

Niekoľko dní pred rozhodovaním Špecializovaného trestného súdu o predĺžení väzby, médiá informovali o pripravovanom úteku loďou, argumentovali SMS komunikáciou Mariána Kočnera s Rajeckým zo skupiny Piťovci …

Na neverejnom zasadnutí na Špecializovanom trestnom súde dňa1. apríla 2019, kde sa rozhodovalo o väzbe, prokurátor navrhoval rozšíriť dôvod väzby o takzvanú útekovú väzbu. Prokurátor argumentoval prepismi komunikácie, ktoré obhajobe boli predložené až na tomto neverejnom zasadnutí, a  preto sme sa z objektívnych dôvodov k nim nemohli vyjadriť. Jednalo sa však o prepisy, z ktorých podstatná časť bola zverejnená v niektorých médiách (napr. Denník N). Aj toto jednoznačne dokumentuje, že k únikom z prostredia orgánov činných v trestnom konaní dochádza.

Jana TELEKI: Sudca odôvodnil Kočnerovi väzbu motákmi, ktorými bol pravdepodobne sám vydieraný

Akým spôsobom sa vysporiadal s návrhom prokuratúry súd, ktorý rozhodoval o tzv. súdnej väzbe?

Súd ustálil doterajšie dôvody väzby a nevyhovel podnetu prokurátora na rozšírenie dôvodov väzby o tzv. útekovú väzbu. Podľa názoru súdu prokuratúra nepredložila konkrétne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali reálnu obavu úteku do zahraničia a aj ďalšie okolnosti uvádzané prokuratúrou vyhodnotila ako silne hypotetické a ničím nepodložené. Navyše súd zohľadnil i to, že prepisy komunikácie boli predložené až na neverejnom zasadnutí, na ktorom nemohli objektívne obhajcovia reagovať. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, keďže prokurátor podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Od začiatku konania upozorňujete na nezákonnosť postupov orgánov činných v trestnom konaní ako aj na marenie práv obvineného v trestnom konaní, pred niekoľkými dňami ste však upozornil na nedostatky súvisiace s porušovaním základných ľudských práv, respektíve na nezákonné monitorovanie telefonických hovorov medzi obhajcami a obvineným ako aj monitorovanie rozhovorov v miestnostiach určených na komunikáciu s obvineným…

Vždy pri telefonickom rozhovore obvineného s obhajcami je prítomný príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý počúva obsah rozhovoru, čo je v rozpore so všetkými štandardami a Európskym dohovorom o ľudských právach.

Vždy nám je prideľovaná miestnosť číslo 4, pričom existuje dôvodné podozrenie, že táto miestnosť je nezákonne monitorovaná. Žiadali sme, aby súd tieto skutočnosti preveril, vyžiadal si stanovisko z akého dôvodu je nám prideľovaná táto miestnosť, kto to nariadil, či má ÚVV a ÚVTOS Leopoldov akúkoľvek vedomosť o odpočúvaní resp. monitorovaní rozhovorov obhajcov s Mariánom Kočnerom. Súd však takéto dokazovanie nenariadil, keďže podľa jeho názoru nemá vplyv na väzbu.

Ďalším dôkazom, že orgány činné trestnom konaní disponujú prepismi medzi obvineným a jeho obhajcami je úradný záznam, ktorý predložil prokurátor na neverejnom zasadnutí dňa 1.4.2019 na Špecializovanom trestnom súde. Jedná sa o úradný záznam z iného trestného konania, z ktorého vyplýva, že orgány činný v trestnom konaní disponujú i prepisom komunikácie medzi obvineným Mariánom Kočnerom a jeho obhajcami. Keďže sa jedná o neoprávnený zásah do práva na výkon obhajoby, tak sme okamžite požiadali vyšetrovateľa o zničenie týchto prepisov.

Žiadali ste OZČ, ktoré má na starosti vykonávanie odposluchov, či disponujú komunikáciou medzi obvineným a obhajcami?

Samozrejme a to prostredníctvom súdu, ktorý momentálne zodpovedá za zákonnosť väzby. Oznámili sme súdu, že sú monitorované telefonické rozhovory obvineného a jeho obhajcov a nezákonne monitorované porady obhajcov s obvineným vo výsluchových miestnostiach ÚVV a ÚVTOS Leopoldov, žiadali sme vykonať výsluchy príslušníkov ústavu a zistiť, ktorým subjektom boli tieto záznamy poskytnuté.Podľa súdu podozrenia obhajoby nemôžu mať vplyv na existenciu väzby, a preto v tomto smere navrhované zisťovania nevykonal.

V predchádzajúcom období ste avizoval, že voči rozhodnutiu najvyššieho súdu budú podané sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky …

Dve sťažnosti podané na Ústavný súd SR podľa mojich vedomostí neboli rozhodnuté a aj v týchto konaniach sme rozšírili ústavnú sťažnosť o nezákonné odpočúvanie obhajcov. V prípade, že nám nebude vyhovené podáme sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.

V prípade, že o veci bude v neskoršom období rozhodované na Európskom súde pre ľudské práva môžu podstatným spôsobom ovplyvniť dôvody väzby?

Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva odpočúvanie rozhovoru obhajcu s obvineným spôsobuje nezákonnosť ďalšieho trvania väzby. Postačuje pritom rozumná pochybnosť o tom, že takéto vypočúvanie sa vykonáva, a teda nie je potrebné bezpečne preukázať, že takéto odpočúvanie sa vykonáva. Uvedené judikoval ESĽP v Rozhodnutí 27.03.2007, spis. č. 8721/05, 8705/05 a  8742/05, ISTRATI a iní proti Moldavsku ESĽP. Rovnaké názory potvrdzuje i odborná literatúra:“ V čom tkvie dôležitosť rešpektovania dôvernosti komunikácie medzi osobou pozbavenou  osobnej slobody a jej právnym zástupcom vyložil ESĽP napríklad vo veci Istratii a ďalší proti Moldavsku. Po prvé uviedol, že jedným z kľúčových prvkov účinného zastupovania záujmov klienta jeho advokátom je princíp, podľa ktorého dôvernosť informácií vymenených medzi nimi, musí byť chránená Dohovorom ako dôležitá záruka práva na obhajobu (rozsudok, 27.3.2007, č. 8721/05 a ďalší, § 89). Pokiaľ by sa advokát nemohol radiť so svojim klientom a prijímať od neho dôverné informácie, stratila by jeho pomoc  účelnosť, pretože Dohovor má byť skutočným garantom práv, ktoré sú reálne a účinné (§ 90). Zásah do privilégia vzťahu advokát-klient a tým do práva osoby pozbavenej slobody na obhajobu však podľa ESĽP nemusí mať podobu skutočného odpočúvania. Úprimné presvedčenie (založené na rozumných dôvodoch), že ich komunikácia je odpočúvaná, môže byť dostatočné na to, aby obmedzila účinnosť pomoci, ktorú by advokátovi mohol poskytnúť. Takéto presvedčenie by nevyhnutne potlačilo slobodnú debatu medzi advokátom a klientom a obmedzilo právo dotknutej osoby spochybňovať zákonnosť zbavenia jej osobnej slobody (tamtiež, §91).” (Kmec, Kosář, Kratochvíl, Bobek a spol., Európsky dohovor o ľudských právach, C.H. BECK, 1. vyd. 2012, s. 548-549).“

Mariánovi Kočnerovi na neverejnom zasadnutí Špecializovaného súdu 20.12. 2018 v Banskej Bystrici pri predchádzajúcom rozhodovaní o predĺžení väzby, bola na základe motákov rozšírená väzba o dôvod kolúzny. Autenticitu motákov ako aj nestrannosť rozhodovania senátu spochybnil JUDr. Dušan Kováčik niekoľko dní po neverejnom zasadnutí senátu Najvyššieho súdu SR, ktorý rozhodoval o sťažnosti voči rozhodnutiu ŠTS o sprísnení väzby, v relácii Téma odvysielanej na Ta3. Kováčik vyslovil pohoršenie najmä nad tým, že meno sudcu, ktorý rozhodoval o o sprísnení väzby figurovalo na niekoľkých motákoch, ktorými sa mal Kočner snažiť ovplyvniť rozhodovanie, čím spochybnil jeho nestrannosť a naznačil možnosť vydierania sudcu motákmi. Boli okolnosti v súvislosti s motákmi ako aj nestrannosťou nejakým spôsobom následne vyhodnotené?

Nie, neboli. Špecializovaný trestný súd na neverejnom zasadnutí 1.4.2019 pretrvávanie dôvodov kolúznej väzby v podstate odôvodnil poukazom na predchádzajúce väzobné rozhodnutia. I v tejto časti však nie je rozhodnutie právoplatné, keďže sme podali sťažnosť, o ktorej bude rovnako rozhodovať Najvyšší súd SR.

SÚVISIACE

Načítava sa...

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info