HLAVNÝ DENNÍK
KOMENTÁRE

Komentár Martina Ondráša: Šesť fatálnych zlyhaní v kauze Poľského mäsa

Odložme emócie bokom. Dnes Vám skúsim detailne vysvetliť, kde došlo k fatálnym chybám z pohľadu bezpečnosti potravín a potravinového práva. Potravinové právo je skutočne zložitý problém. Tu totiž nesmiete mať obeť. Tu nemáte zbraň, tu nehľadáte motív. Potravinové právo je vždy krok za všetkými, ktorí hľadajú ako systém obísť. Preto je životne dôležité, aby každá jedna kauza bola riadne vyšetrená. Mali by sa vyvodiť zodpovednosti, ale hlavne, podľa toho ako ku porušeniu došlo, je dôležité, aby sa upravili podmienky pre výkon práva tak, aby sa znemožnilo opakovanie. Z pohľadu bezpečnosti je možné konštatovať, že voľný pohyb potravín v EÚ možno dosiahnuť len ak sa požiadavky na bezpečnosť potravín v jednotlivých členských štátoch významne neodlišujú.

 

Prvé zlyhanie je na strane Poľska.

Podľa skutočnosti, ktoré sme videli vo zverejnenom videu z bitúnka, je možné tvrdiť, že existujú významné rozdiely medzi potravinovými právnymi predpismi Poľska vo vzťahu ku zásadám a postupom pri zabezpečovaní bezpečnosti potravín a ostatných krajín EÚ. Toto je vážne pochybenie Poľskej strany a to hlavne, ak takéto problémy, v krajine, ktorá je jeden z najväčších vývozcov hovädzieho mäsa, boli v minulosti zaznamenané. Evidujeme tu doteraz nevysvetlené spracovanie uhynutých zvierat, máme tu nevyšetrené nepovolené pridávanie mäso kostnej múčky do krmiva pre hovädzí dobytok a posledne nevysvetlenú aféru spracovania chorých a starých zvierat. Ak Poľsko väčšinu svojej produkcie vyváža, malo by do svojej legislatívy implementovať postupy a právne predpisy minimálne tých krajín, kam produkcia smeruje, Inak tieto rozdiely vytvoria existenciu možnej zásadnej prekážky voľného pohybu potravín a sami o sebe vytvárajú nerovné podmienky konkurencie a tým priamo ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu.

 

Druhé zlyhanie je na strane Poľska

Aby bola dôvera spotrebiteľa v orgány potravinového dozoru vysoká, vyhodnotenie rizika by sa malo uskutočňovať nezávislým, objektívnym a transparentným spôsobom. Potrebná dôvera sa dá zaistiť len prostredníctvom otvoreného a transparentného potravinového práva a prostredníctvom štátnych orgánov, ktoré prijmú patričné kroky, aby bola verejnosť informovaná, ak sú dostatočné dôvody k obavám, že niektoré potraviny môžu predstavovať riziko pre zdravie. To čo sme videli však predstavuje priamy rozpor s potravinovým právom. Za 5 dní 5 x zmeniť názor a stanovisko, automaticky znamená nedôveru spotrebiteľa v jednotlivé tvrdenia a stratu odbornej dôvery. Zatajovanie informácií, zľahčovanie a pokus o neúplné a neskoré informovanie sú v priamom rozpore s duchom všetkých spoločných zákonov a nariadení EÚ v oblasti potravinového práva.

 

Tretie zlyhanie je na strane SR

Slovensko, ako člen EÚ, samozrejme nemôže bezdôvodne spochybňovať výkon štátneho dozoru potravín v inej členskej krajine. Ani to však nie je jeho úloha. Ak by však náš model organizácie kontroly trhu s potravinami reflektoval skutočnosť, že je 21 storočie, musel by priznať, že v celom rozsahu zlyhal. Analýza rizika znamená postupy pozostávajúce z troch navzájom prepojených zložiek. Sú to vyhodnotenie rizika, riadenie rizika a oznámenie o riziku. Vyhodnotenie rizika znamená vedecky podložený proces pozostávajúci zo štyroch stupňov. Ide o identifikáciu ohrozenia, charakteristiku ohrozenia, vyhodnotenie miery vystavenia riziku a charakteristika rizika. Riadenie rizika, na rozdiel od vyhodnotenia rizika, znamená proces zvažovania voľby postupov ktorými sa posúdi vyhodnotenie rizika a iné opodstatnené faktory a, ak to bude potrebné, výber vhodných možností prevencie. Ak sa po vyhodnotení dostupných informácií zistí potenciálna možnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale v tom čase nie sú výsledky testov a iného skúmania, čo sa dá definovať ako stav vedeckej neistoty, mali by sa prijať dočasné opatrenia na riadenie rizika, potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia.  Toto nevykonal orgán najvyššej autority potravinového dozoru SR – ŠVPS. Riadenie rizika je prioritne výber vhodnej a účinnej prevencie, čo v tomto prípade bolo prijateľné iba formou okamžitého stiahnutia sporného mäsa z vnútorného trhu a do času kým sa jasne preukáže alebo vyvráti riziko, boli v plnom rozsahu naplnené dostatočné dôvody na dočasné pozastavenie pohybu Poľského hovädzieho mäsa v rámci potravinového priemyslu SR na všetkých jeho úrovniach.

 

Štvrté zlyhanie je na strane SR

Ak existujú dôvody k podozreniu, že potraviny môžu predstavovať riziko pre zdravie ľudí, štátne orgány by mali prijať vhodné opatrenia na informovanie širokej verejnosti o charaktere rizika pre zdravie. Hlavne by sa mali zamerať na konkrétne určenie, v čo najrozsiahlejšej miere, rizika, ktoré môžu predstavovať sporné potraviny. O tomto informovať širokú verejnosť a samozrejme o účinných opatreniach, ktoré sa prijali alebo sa pripravujú na predchádzanie, zníženie alebo zamedzenie rizika. Okrem povinnosti pravdivo a transparentne informovať o skutkovom stave, je týmto pravidlo potravinového práva zabezpečená aj minimalizácia vzniku možnej paniky a eliminácia šírení neoverených a často poplašných správ.  Postup najvyššieho orgánu dozoru (a neskôr ministerstva) bol v celom rozsahu nesprávny a v absolútnom rozpore s princípmi potravinového práva. Zverejňovanie čiastkových, neúplných, neoverených a hlavne nedôvodných informácií znamenalo šírenie paniky, čo je pri krízovom riadení absolútne neprijateľné a vyšetrovanie sťažuje a vo finále často marí.

 

Piate zlyhanie je na strane SR

Ak, ako najvyšší odborný garant bezpečnosti a zároveň ako najvyšší orgán dozoru nad potravinami, nekonám účinné opatrenia na ochranu zdravia a to nekonanie odôvodňujem z titulu a  mene (doteraz ničím potvrdeného) tvrdenia Poľskej strany o všeobecnej bezpečnosti procesov spracovania hovädzieho mäsa a zhody jeho výroby s poľskou legislatívou, popieram základné pravidlo prevencie. To spočíva v dvoch myšlienkach. Prvé – Ak je nejaká nebezpečná potravina súčasťou skupiny, dávky alebo zásielky potravín rovnakej triedy alebo popisu, musí sa predpokladať, že všetky potraviny v tejto skupine, dávke alebo zásielke sú tiež nebezpečné. Druhé – Zhoda potraviny s konkrétnymi ustanoveniami, uplatniteľnými na túto potravinu, nesmie brániť príslušným orgánom v prijatí opatrení na zavedenie obmedzení na jej umiestnenie na trhu aj napriek takej zhode. Celé odôvodnenie neúčinného konania, či ak chcete nekonania, vychádza s absolútnej vedomej alebo úmyselnej ignorácie všeobecne platných princípov ochrany spotrebiteľa. Ak si do toho pripočítate politické zneužitie kauzy na propagáciu domácej výroby o ktorej nie len ministerka, ale aj odborný orgán potravinového dozoru zhodne tvrdia, že sú bezpečnejšie, musí Vám byť jasné, že daný postup je v priestore EÚ absolútne neprijateľný. Môže to totiž znamenať aj to, že nie len orgán dozoru ale aj jeho nadriadený orgán o riziku vedomosť majú, ale cielene nekonajú. Potravinové právo sa musí vypracúvať, uplatňovať a kontrolovať k každej krajine EÚ s prioritným cieľom zabezpečiť a účinne realizovať vysokú úroveň ochrany zdravia, ktorú každá členská krajina musí uplatňovať nediskriminačným spôsobom, či už sa s potravinami obchoduje na vnútornom trhu alebo medzinárodne.

 

Šieste zlyhanie je na strane EÚ

EÚ má dostatok organizácií a inštitútov, vrátane vedeckých, na to, aby sa dokázala zamerať na porovnanie a zhodnotenie účinnosti právnych predpisov a postupov správnej praxe pri zabezpečení bezpečnosti potravín pre jednotlivé členské krajiny. Ak EÚ je hlavným svetovým obchodníkom s potravinami a krmivami, má povinnosť a záväzok nie len „metodicky“ prispievať k vypracovávaniu medzinárodných noriem, ktoré slúžia na podporu potravinového práva , ale aj k jeho komparácii a zosúladeniu v rámci členských štátov EÚ. Samostatne je nutné sa zamerať na tie členské štáty a tie komodity, ktoré sa obchodujú vnútri EÚ a v rámci viac ako jednej krajiny EÚ. Ak by toto pravidlo EÚ aplikovala do praxe, dávno by musela odhaliť nedostatočnú správnu prax v Poľskej živočíšnej výrobe a nejasný, zjavne neúčinný a netransparentný výkon Poľského dozoru.

 

Záverečné zhrnutie

Kauzy nebezpečných potravín sme tu vždy mali a vždy tu budú. Kým bude s výrobou potravín spojený ekonomický profit, vždy bude dôvod na obchádzanie pravidiel. Zákony nie je možné neustále meniť tak, aby reflektovali na všetky možné varianty podvodov a pokusov. Práve preto je potravinové právo založené na princípe prevencie a umožňuje, na rozdiel od iných typov práva, prijatie účinnej ochrany života a zdravia ešte pred tým, ako budú získané zákonné dôkazy o tom, či v skutočnosti potravina bola, alebo nebola bezpečná. Iba bezpečné a zdravé potraviny sú základným aspektom vnútorného trhu a významne prispievajú k zdraviu a dobrej životnej úrovni občanov a k ich ekonomickým a sociálnym záujmom. Nič iné nie je dôležité. Pre ľudí a organizácie, ktoré potravinové právo tvoria, aplikujú ale aj kontrolujú musí byť jasný cieľ.  Ten predstavuje nevyhnutné prijatie účinných opatrení, zameraných na zabezpečenie toho, že nebezpečné potraviny jednoducho nebudú umiestňované na trh. To sa podarí iba vtedy, ak existujú systémy zisťujúce problémy bezpečnosti potravín a reagujú na ne. Tým zabezpečia správne fungovanie vnútorného trhu a skutočnú a účinnú ochranu zdravia ľudí.

Potravinové právo a účinná ochrana zdravia ľudí nesmie byť politickou mocou degenerovaná ani ovplyvňovaná. Ak by sme sa nedokázali poučiť, predstavte si tento postup pri potravine, ktorej konzumácia bude predstavovať vážne zdravotné následky, alebo smrť. Ohrozenie zdravia,  prostredníctvom nebezpečných potravín, predstavuje najväčšiu masovú hrozbu v dejinách ľudstva.

A na tú hroznú predstavu prosím, nikdy nezabudnite !

SÚVISIACE

Načítava sa...

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info