fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
KAUZY SLOVENSKO

Jana TELEKI: Zlodejský kataster alebo motivovaná novinárka zabudla preveriť relevantne poskytnuté informácie ?

Ľudmila Lacková v poslednom vydaní týždenníka Plus sedem dní s rutinou dlhoročnej novinárky bravúrne podsunula čitateľovi príbeh manželov Hudákovcov. Kataster ich mal podvodným konaním pripraviť o kúpou nadobudnutý majetok v hodnote stosedemdesiat jeden tisíc, ktoré v roku 2016 uhradili predávajúcemu. Po dvoch rokoch dom a priľahlé nehnuteľnosti kataster svojvoľne pripísal na list vlastníctva pôvodného majiteľa a napriek protestu prokurátora odmietal dom s priľahlou plochou takmer päť a pol hektára zapísať opätovne na list vlastníctva Hudákovcov.

V rozsiahlom texte „Zlodejský kataster“, spracovanom na základe nepreverených informácií, podsunula redaktorka Ľudmila Lacková čitateľovi nielen dezinformácie o katastri a falšovaní podpisu Ing. Hudáka pracovníčkou Slovenskej pošty, ale najmä hrubo zasiahla do cti, dôstojnosti, bezúhonnosti a dobrej povesti pána Dušana Schmidta a jeho manželky Veroniky.

Čo vedie jednu renomovanú novinárku predostrieť čitateľovi rozprávku, ba priam hororový príbeh o tom, že poctivec Ing. Hudák pomaly nemá strechu nad hlavou a ani perspektívu získať nazad peniaze, pričom situácia je diametrálne odlišná a všetky problémy od podpisu zmluvy súvisia s nekorektným konaním Ing Hudáka?

Klamstvá od začiatku do konca

Podľa týždenníka Plus 7 dní Ing. Hudák s manželkou sa údajne zaujímali o filozofiu permakultúry a tomuto záujmu podriadili aj nové bývanie – rozhodli sa pre život na samote, avšak v poslednom čase sú nútení študovať zákony a navštevovať právnikov.

Manželov Hudákovcov týždenník Plus sedem dní vykreslil ako dvoch mladých ľudí, ktorí sa rozhodli žiť spôsobom, aby čo najmenej zaťažovali životné prostredie a vyznávačov permakultúry. Autorka textu iba pozabudla spomenúť malý detail, že Ing. Hudák je od roku 2002 predovšetkým obchodník s realitami, pozná na profesionálnej úrovni legislatívu súvisiacu s prevodmi nehnuteľností a nepochybne vie, že kúpnopredajné zmluvy, respektíve podmienky zakotvené v kúpnopredajných zmluvách, je potrebné dodržať, nakoľko pri nedodržaní podmienok môže byť zmluva zrušená ako neplatná. Pán Hudák sa svojím podpisom na kúpnej zmluve zaviazal k uhradeniu kúpnej ceny do štyridsať dní od jej podpisu a zriadeniu vecného bremena, spočívajúceho v umožnení prechodu cez nehnuteľnosť manželom Černákovcom zo susedstva.

Keďže Ing. Hudák neuhradil kúpnu cenu v termíne zakotvenom v zmluve a odmietol zriadiť vecné bremeno v prospech manželov Černákovych, k zriadeniu ktorého sa pri podpise kúpnopredajnej zmluvy zaviazal, ku kúpnopredajnej zmluve pribudlo niekoľko dodatkov.

Nie je pravdivé tvrdenie v publikovanom texte, že po podpise zmluvy Ing. Hudák uhradil dohodnutú sumu v zmysle kúpnopredajnej zmluvy, pretože uhradil iba časť 30 tis. € v zmysle bodu II.2,2 písm., a) zmluvy a z čiastky 150 tis. € splatnej do 31.10.2016 uhradil iba 81 tis. €. spôsobom ako je uvedené v dodatku č. 1 ku zmluve zo dňa 2.11.2016, keď Ing. Hudák ako kupujúci bol vyzvaný k zaplateniu omeškanej úhrady. Ďalšiu časť uhradil v zmysle dodatku ku zmluve zo dňa 2.11.2016 v náhradnej lehote do 11.11.2016 a predávajúca v zmysle čl. II bod 2.4 kúpnej zmluvy bola už v tej dobe oprávnená od zmluvy odstúpiť. Hoci Ing. Hudák kúpnu cenu neskôr doplatil, zapísať na list vlastníctva vecné bremeno zakotvené v kúpnopredajnej zmluve rôznymi výhovorkami odmietal.

Povinnosť zriadiť vecné bremeno v prospech manželov Černákovych, zakotvenú v zmluve a neskôr aj v dodatku ku zmluve, Ing Hudák odignoroval.

V  článku Ľudmily Lackovej absentuje zásadná informácia o tom, že Ing. Hudák bol vyzvaný na plnenie bodu 3.8 čl. III, v ktorom je obsiahnutá povinnosť zriadenia vecného bremena k prechodu osôb a mechanizmov pre manželov Černákovcov, pričom v závere tejto podmienky je opäť vyslovene uvedené, že v prípade nesplnenia tejto podmienky je predávajúca Veronika Schmidtová oprávnená od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, a to aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy. Pán Schmidt ing.Hudáka vyzval, aby splnil záväzok vyplývajúci zo zmluvy, inak pristúpi k jej zrušeniu.

Podľa týždenníka najväčším problémom sa ukázal nevyrovnaný prístup k nehnuteľnosti.

Údajne nexistujúci prístup k nehnuteľnosti je v zmluve riadne pomenovaný – vecné bremeno v prospech manželov Černákovych. Podmienka, ktorou je zriadenie vecného bremena, bola pre predávajúcu Veroniku Schmidtovú natoľko dôležitá, že bola jedným z najzávažnejších bodov zmluvy, ale aj dodatkov, a pokiaľ by kupujúci nesplnil uvedenú podmienku, bola predávajúca oprávnená v zmysle zmluvy jednostranným úkonom zmluvu vypovedať.

Po nedodržaní zmluvy, respektíve odmietnutí zápisu vecného bremena a následnom podaní žaloby Hudákom, manželka Dušana Schmidta, ktorá bola vlastníčkou a predávajúcou nehnuteľnosti, odstúpila od kúpnopredajnej zmluvy z dôvodu jej nedodržania s predpokladom, že si účastníci zmluvných strán vydajú plnenie – Schmidtovci vrátia peniaze a Ing. Hudák za nehnuteľnosti, na ktorej podľa jeho vlastných vyjadrení nevykonával opravy a bude po probléme.

Hudákove žaloby

Ing. Miroslav Hudák nechce peniaze vyplatené ako kúpnu cenu, ani dodržať zmluvu ako sa zaviazal. Výpoveď napadol žalobou, podľa ktorej má predávajúca vrátiť časť peňazí za nehnuteľnosť, nakoľko dodatočne zistil nedostatky, o ktorých údajne nebol pri kúpe informovaný a k jeho listu vlastníctva chcel pripísať hektárový pozemok v susedstve s jeho pozemkom, ktorého je Veronika Schmidtová vlastníčkou. Hoci pán Hudák kupoval rozostavanú stavbu a všetky práce, ktoré bolo na dome potrebné dodatočne vykonať, ako aj povinnosť zriadiť vecné bremeno boli niekoľkokrát riadne prerokované a detailne popísané v kúpnopredajnej zmluve a dodatkoch.

Prejednávanie žaloby – sudca Ing. Hudákovi neuveril

Hoci podmienky predaja boli vopred zmluvne dohodnuté, Hudák pred súdom nepravdivo tvrdil, že o uvedených skutočnostiach nevedel, zmluvu údajne podpisoval pod tlakom, čo prezentoval ako klamstvo Schmidta o odchode do Írska. Kúpnopredajnú zmluvu ani dodatky údajne nečítal a zdôrazňoval, že predávajúca Veronika Schmidtová nemá dostatok finančných prostriedkov na účte na vrátenie kúpnej ceny. Po predložení listín ako aj účtov Veronikou Schmidtovou sudca tvrdeniam Ing. Hudáka neuveril. Počas súdneho pojednávania vyplával na povrch pôvodný zámer chytráka Hudáka získať naspäť časť peňazí z kúpnej ceny a hektárový pozemok v susedstve, ktorý patrí manželom Schmidtovym. Na hypotetickú otázku sudcu pri prejednávaní žaloby, či je ochotný po úhrade požadovanej sumy a prepísaní pozemku zriadiť vecné bremeno tak, ako sa zaviazal v zmluve, odpovedal, že v žiadnom prípade.

Ing. Hudák už pri podpise zmluvy nebol ochotný dodržať záväzok zo zmluvy o zriadení ťarchy v prospech manželov Černákovych, vážnu podmienku zakotvenú v zmluve.

Keď si Hudák uvedomil, že sudca jeho zámer pri prejednávaní prvej žaloby prekukol, podal na súd žalobu o neplatnosť výpovede, ktorú zdôvodnil klamstvom o tom, že manželia Schmidtovci sa majetok, zapísaný katastrom na základe výpovede zo zmluvy, chystajú previesť na tretiu osobu, nakoľko nemajú na účte finančné prostriedky vo výške kúpnej ceny, čo je úplné klamstvo. Hudák nepredpokladal, že súd spojí obidve žaloby do jedného konania.

Keďže v prvom konaní, kde žaloval nedostatky kúpou nadobudnutej nehnuteľnosti bolo preukázané, že kúpnu cenu je možné kedykoľvek vydať za predpokladu vrátenia proti vydaniu predmetu kúpnej zmluvy a Hudák neuhradil v lehote a ani neskôr súdny poplatok za podanú žalobu.

Na základe odstúpenia od zmluvy kataster opätovne zapísal na list vlastníctva Veroniku Schmidtovú, pôvodnú majiteľku domu a priľahlých nehnuteľností.

Vykonanie zápisu o zmene nie je v právomoci žiadneho z účastníkov konania, vykonáva ho Katastrálny úrad na základe posúdenia podmienok stanovených v kúpnopredajnej zmluve a z  predložených listín v lehote, čo najkratšej, pričom lehota 60 dní je krajná. Rozhodne však Schmidtovci nemali žiadny vplyv na zápis. Nie je pravdivé ani tvrdenie, že kataster koná po súhlase oboch strán, pretože v uvedenom prípade sa jednalo o realizáciu dopredu dohodnutého jednostranného právneho úkonu. Pri uplatnení dôvodu, ktorý sa týkal zápisu vecného bremena, sa nevyžadoval ani súhlas. Neplnenie tejto povinnosti vyplývalo už z vystavenia listu vlastníctva pánovi Hudákovi na základe kúpnopredajnej zmluvy a v rozpore so zmluvou nebolo uvedené bremeno zapísané ani po uplynutí dostatočne dlhej lehoty.

Hudákovi pred súdom nepomohli rozprávky o sfalšovanom podpise na doručenke listu z katastra

Nepravdivé tvrdenia Ing. Hudáka o sfalšovanom podpise na doručenke listu z katastra boli vyvrátené na súdnom pojednávaní. Preverovaním bolo zistené, že bol doručovateľkou legitimovaný a je podpísaný aj na doručovacom hárku pošty podpísanom pri prebratí zásielky.

Podobne tvrdenie, že ako kupujúci s majiteľkou predávaného domu Veronikou Schmidtovou v podstate neprišiel do kontaktu, je čírym nezmyslom.

Autorka textu manželka pána Schmidta, Veronika Schmidtová, s ktorou doposiaľ neprišla do kontaktu a nehovorila s ňou ani cez telefón, popisuje ako bieleho koňa pána Schmidta, týranú manželku s intelektom dieťaťa a v pokračujúcom texte ako ostrú ženskú.

Oslovila som Veroniku Schmidtovú, pôsobí dojmom vyrovnanej osoby so štandardným vzťahom k manželovi. Spoľahlivo vysvetlila, prečo sa rozhodli predať dom, ako aj okolnosti, prečo sa rozhodli odísť žiť do Írska.

Veronika Schmidtová sa vyjadrila aj k zlomyseľnej, neadekvátnej poznámke Ľudmily Lackovej pri spochybňovaní manželov Schmidtovcov ohľadne urýchleného predaja domu – na rýchly predaj domu tlačil Dušan Schmidt pre sťahovanie do Írska, teraz sa už nikam nechystá.

Porušením lehôt na vyplatenie nehnuteľnosti, respektíve oneskoreným vyplatením kúpnej ceny Ing. Hudák spôsobil mimoriadne komplikácie rodine Schmidtovcov, pretože mali v tom období zabezpečenú prácu, bývanie ako aj letenky do Severného Írska. Keďže Hudák neuhradil kúpnu cenu v zmysle zmluvy, museli všetko stornovať, zostať na Slovensku a riešiť následky kúpnej zmluvy a zostávajúcich nesplnených podmienok, ktoré vyplývali z bodu 3,8 čl. III zmluvy.

Dušan Schmidt pri rokovaniach na Hudáka netlačil, nevyvíjal nátlak ani po spôsobení škôd nesplnením zmluvy, čiže nežiadal uhradiť náklady spojené so zabezpečovaním pobytu v Írsku, hoci sa jednalo o niekoľko tisíc eur. Pre zaujímavosť iba kaucia za prvé tri mesiace ubytovania činila tri tisíc eur. Schmidt napriek problémom spôsobeným neuhradením kúpnej ceny načas, ešte pred splatením kúpnej ceny dal vystaviť list vlastníctva na pána Hudáka a vyhovel požiadavke uvoľniť´ dom o niekoľko týždňov skôr. Nik nenútil Ing. Hudáka ku kúpe domu s päť a pol hektárovým pozemkom. Kúpnu zmluvu uzatvoril slobodne, rozhodne, určite a vážne bez akéhokoľvek vplyvu a nie v tiesni, čo parafoval vlastnoručným podpisom. Ak by Ing. Hudák v súlade so zmluvou zapísal na list bremeno v prospech manželov Černákovych, zmluvu pána Hudáka by nebolo možné vypovedať.

Začiatkom júla 2017 skupina podgurážených agresívnych mladíkov napadla manžela Veroniky Schmidtovej, zrazili ho na zem, kopancami do hlavy spôsobili rozsiahle poranenie mozgu, ktoré viedli k trvalej invalidite. V čase predaja domu počas jedného rokovania zabávala tri a polročnú dcéru, aby nerušila. Nie je pravdou, že neprišla do kontaktu s kupujúcimi, rokovali osobne pred podpisom Zmluvy o budúcej zmluve dňa 9.8.2016, pri podpise kúpnej zmluvy zo dňa 8.9.2016 a dodatku č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 2.11.2018, pričom samotná kúpna zmluva bola overená notárom. Ing Hudák ich niekoľkokrát navštívil spolu s bratom a manželkou, kým ešte rodina obývala predávanú nehnuteľnosť.

Klamstvá od začiatku do konca

V texte nie je pravdivé ani citovanie vyjadrenia pána Schmidta o tom, že sa „podrobne vyjadrí a dokáže, že Hudák klame“. Redaktorka ho zastihla počas návštevy v  Advokátskej kancelárii JUDr. Žembovej, právnej zástupkyne v  spore, ktorá  sledovala rozhovor cez hlasitý odposluch, kde jasne od pána Schmidta odznelo, že vyjadrovať sa bude po ukončení súdnych sporov.

Vydavateľ periodickej tlače v týždenníku PLUS 7 dní zo dňa 13.12.2018 na strane 64 a 65 uverejnil v článku Zlodejský kataster redaktorky Ľudmily Lackovej neobjektívne informácie k prípadu porušenia kúpnej zmluvy, k činnosti katastrálneho úradu a zneužil osobné údaje Dušana Schmidta chránené zákonom. Redaktorka v uvedenom článku vážnym spôsobom, na základe jedného svedectva Ing. Hudáka, vážne spochybnila služby pošty porušením listového tajomstva, naznačila korupčné a neodborné konanie katastrálneho úradu a dehonestovala Schmidta na základe neprevereného podania, čím hrubo zasiahla do jeho cti, dôstojnosti a dobrej povesti.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info