HLAVNÝ DENNÍK
Blogy

Občianska domobrana navrhuje zrušiť premlčacie lehoty

Ján Molnár

Čo myslíte, kto by išiel do basy ako prvý ak by boli podvody nepremlčateľné, spočiatku aspoň tie na daniach a odvodoch, podvody veľkých rozsahov a hlavne porušovanie ľudských práv ekonomickými útokmi, potom budeme rozširovať.

Podľa mojich skúsenosti s nevymožiteľnosťou práva je prax taká, že moje bankové podlžnosti sú nepremlčané rôznymi kľučkami ako napr. konkurz a podobne ale útoky s kriminálnym pozadím a útoky v rozpore s dobrými mravmi ochrane osobnosti sú premlčané. To sa musí zmeniť ako prvé.

Premlčacie lehoty!

Žiaden trestný čin, ktorým boli porušené základné ľudské práva nesmie byť premlčaný!

 

Nech je nám stále vzorom škandinávsky sociálny model, postavený na pomoci chudobným, prerozdeľovaní a solidarite najväčšou inšpiráciou.

Ďalšie články Memoranda – Doktríny domobrany

(18) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že ak máme žiť v rovnosti a šťastných rodinách, musia sa dodržiavať zásady prerozdeľovania pridanej hodnoty tak, že každý musí pridať hodnotu do spoločnosti rovným dielom, a zisky dosiahnuté sa musia rozdeliť podľa sociálneho vzorca zisku tak, aby neboli väčšie rozdiely medzi pracujúcimi, manažmentom a živnostníkmi ako trojnásobok priemernej mzdy.

(19) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že štátne orgány môžu konať len na základe tejto Doktríny a súbežne, že každý občan musí konať len v súlade s touto Doktrínou a nie je dovolené konať na základe svojvôle, že čo nie je zákonom zakázané, to môže konať a každý musí konať aj to čo mu zákon neukladá, ale čo je v súlade s morálkou, čestnosťou a mravnými princípmi.

Čl. 2

(20) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné a nikomu nie je dovolené aby povolil prechod cudzej armády cez územie Slovenskej republiky pokiaľ o tom nerozhodnú občania v ľudovom referende.

(21) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že hranice nie je možné meniť žiadnymi zákonmi ani inak, len za základe širokej diskusie a záverečnom ľudovom referende. Nie je možné prijímať cudzích migrantov bez riadnej širokej občianskej diskusie vo verejnoprávnych médii počas jedného roka zakončené rozhodnutím občanov v ľudovom referende. Žiadnym zákonom alebo rozhodnutím sa nemôže meniť táto zásada.

Mobilizácia domobrany, do zbrane, nie hlavou proti múru ale rozumom proti hlúposti

Čl. 3

(22) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že všetky prírodne zdroje patria občanom Slovenskej republiky, že nemožno s prírodnými zdrojmi súkromne podnikať ani ich predávať bez výslovného a konkrétneho odôvodnenia schváleného občanmi v ľudovom referende, pričom za prírodne zdroje sa považuje najmä: voda, plyn, lesy, drevo, uhlie, elektrina z vodných zdrojov. Preprava vody odobratej z vodných zdrojov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice dopravnými prostriedkami, alebo potrubím sa zakazuje bez akejkoľvek výnimky. Zákaz sa nevzťahuje pri humanitárnej pomoci v núdzových stavov podmienené schválením občanov v ľudovom referende.

Čl. 4

(23) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky je možné každému človekovi po dovŕšení 18 rokov, pričom do 15 rokov sa každé dieťa narodené na území Slovenskej republiky zaraďuje do zoznamu čakateľa na štátne občianstvo so záverečnými skúškami po dovŕšení 18 rokov. Len vo výnimočných prípadoch možno odňať štátne občianstvo pri porušení spolunažívania a vážneho porušovania princípoch spolunažívania, aj proti jeho vôli.

(24) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk. Nie je dovolené používať jazyk menšiny žijúcej v menšom štátnom útvare a v žiadnom prípade sa nedovoľuje používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku. Výnimočne môže sa na návrh občanov začať verejná diskusia o určitom menšinovom jazyku a konečné rozhodnutie sa vysloví v ľudovom referende.

Čl. 5 (7)

(25) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že Slovenská republika môže na základe širokej diskusie občanov prostredníctvom verejnoprávnych médii začať diskusiu o prípadnom vstúpení do štátneho zväzku konfederácie na vzor Švajčiarska s inými štátmi alebo vystúpením z tohoto zväzku len na základe potvrdenie v ľudovom referende.

(26) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že Slovenská republika nemôže preniesť výkon časti svojich práv ani na Európske spoločenstvá ani na Európsku úniu. Právne záväzne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie nemajú prednosť pred domácimi zákonmi, môžu slúžiť len ako výklad práva v iných krajinách bez záväzkov plnenia.

(27) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že sa budeme usilovať aby Slovenská republika bola zaradená ako neutrálny štát teda nemôže sa zaradiť do vzájomnej organizácie kolektívnej bezpečnosti s inými štátmi než Českom a Moravou. V prípade vytvorenia neutrálnej zóny s Rakúskom a Švajčiarskom rozhodnú občania v ľudovom referende.

(28) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že na platnosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy, medzinárodných zmlúv, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, a medzinárodných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas občanov v ľudovom referende. Povereníci občanov vykonávajú ale občania schvaľujú, taká je zásada pre občanov Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane.

Návrh: My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom navrhujeme aby doposiaľ zákonodárna moc združená v Národnej rade Slovenskej republiky bola upravená tak, že budú dve snemovne a to 1. horná snemovňa zložená z členov domobrany podľa veku života po 10 rokov (0-10, -20, -30, – 40, – 50, – 60, -70, nad 71 ) a 2. dolná snemovňa zložená z povereníkov podľa politických strán a hnutí, 3. poradná snemovňa zoskupení občanov podľa vzdelania učňovské, stredoškolské, vysokoškolské a mimoriadne a oblasti robotnickej, poľnohospodárskej, inteligencie, umeleckej a vojenskej.
Odôvodnenie: V každom roku života má občan iné nároky a tam mu budú vyplývať aj iné povinnosti, to bude úlohou domobrany, ľudia môžu mať svoje politické zmýšľanie, ktoré budú reprezentovať prostredníctvom svojich povereníkov a napokon iné záujmy sú podľa pôsobenia občana v tejt ktorej oblasti a stupňa vzdelania. Tu musí dôjsť k zhode.
Sila hlasu: Je neprijateľné aby atómový fyzik mal takú istú silu hlasu pri schvaľovaní lekárskych zákonov ako kvalifikovaný lekár alebo naopak aby nevzdelaný robotník rozhodoval o finančných operáciach. Preto každý občan po dovŕšení 18 rokov bude mať hlas rovný a plynutím čase každých 10 rokov sa sila jeho hlasu bude zvyšovať podľa zásluh ako hodnoti v armáde od 1 do 10 pre tú oblasť o ktorej sa bude hlasovať.

Posledná šanca – registrujte sa zaslaním daru, v správe udajte Vaš mail a budete dostávať neverejné informácie o ďalších krokoch ….. ZVÍŤAZÍME my vstaneme z hrobu do ktorého nás zakopali……. záleží len na Vás ľudkovia či tomu uveríte, alebo nie – keď o tom média mlčia AMEN

Facebook /jan.molnar777/ SK 60 1100 0000 0080 1511 3207
Súvisiace články:

Mobilizácia domobrany, do zbrane, nie hlavou proti múru ale rozumom proti hlúposti


Súvisiace články:

Mobilizácia domobrany, do zbrane, nie hlavou proti múru ale rozumom proti hlúposti

Kto je Karolína Farská a kam sa podela

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info