HLAVNÝ DENNÍK
Blogy

Mobilizácia domobrany, do zbrane, nie hlavou proti múru ale rozumom proti hlúposti

Predčasné voľby nič nevyriešia – len sa vymenia „hajzlíci“, tu pomôžu len prenasledovaní občania, ktorí sa ovšem nemôžu zúčastniť politickej súťaže lebo sú všade blokovaní, ignorovaní a týmto trikom odsúdení do zabudnutia.

Priatelia, uverte už konečne prenasledovaným občanom, však posledné udalosti sú len divadielko pre „ovce“, veď určite pozeráte, rôzne filmy v ktorých sa odohráva boj tajných služieb o nadvládu úzkych skupín. Napríklad „Takí obyčajní Američania“ alebo „V službách KGB“ všetko je len o tom ako získať vplyv a moc, lebo týmto ľuďom poctivá práca nevonia, veď si hovoria „len raz žijeme“ tak prečo si neužiť život aj na úkor iných.

Vyrábajú bezdomovcov z nepohodlných občanov, napísal som novému generálnemu prokurátorovi Žilinkovi niekoľko podnetov a výziev, aby začal stíhať dražobné mafie, ktoré naďalej organizovane oberajú ľudí o strechu nad hlavou. Ale pán Žilinka sa nebude predsaj baviť s obyčajným človekom, veď on je niekto – generálny prokurátor! Na moje podnety odpovedajú „lúzy“ jeho podriadený aparát a ministerstvo spravodlivosti, to není o spravodlivosti ale o ochrane bohatých, škoda analyzovať a komentovať, škoda slov. Uverejňujem listy na mojom facebooku, no skúste pozrieť – všetko mi blokujú.

Problem bezdomovstva na Slovensku je v tom, že neexistuju tzv. volne pozemky, ktoré by mohol občan zabrať a postaviť si dom aj z odpadu. Právo na bývanie i keď je zakotvené v sociálnej charte, ktorú SR nepodpísala je na Slovensku TABU. To sa musí zmeniť, štát musí disponovať kus pôdy pre každého nového občana, ktorý sa tu narodí. Treba otázku prerozdeľovanie pôdy prehodnotiť.

Bez ďalšieho komentára uvádzam ďalšie články Memoranda!

(12) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, zaručujeme, že každý narodený občan na územi Slovenska ma zaručené právo na kus pôdy, ktorá bude vypočítaná a prerozdelená zvláštny zákonom, ale nemôže sa stať nikto bezdomovcom bez strechy nad hlavou alebo bez minimálne 100m2 vlastnej pôdy na zabezpečenie bývania alebo obchodovania združstevňovania, tento kus pôdy nie je predajný a podiel patrí do konca života občana.

(13) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, máme na zreteli, že ako slovanský národ sme boli napadnutý národom germanským čo vyvrcholilo k druhej svetovej vojne v ktorej za pomoci Ruskej armády bol germanský národ pod názvom fašizmus porazený a berieme na vedomie, že naši predkovia prehlásili, že sa nikdy nebudú spájať s inými národmi ako slovanskými. Preto sme sa uzniesli, že nesúhlasíme, že sme vo vojenskom pakte NATO, ktorého zakladateľom sú iné národy včetne germanského. Týmto rozhodnutím neodmietame vzájomnú spoluprácu a vzájomný život v mieri. Preto aj budúcou Ústavou sa prikláňame k praslovanským národom podľa historického členenia a považujem Rusko ako bývalý Zväzu socialistických krajín za nášho spojenca.

(14) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom z historického poznania si uvedomujeme, že bývalá komunistická strana zradila proletariát a nevyužila tzv. „Ľudové milície” na ochranu proletariátu v roku 1989 a berieme na vedomie, že to bol politický puč s cieľom odovzdanie moci vopred vyškoleným ľuďom z bývalého socialistického bloku, ktorí boli vybratí germánskym národom, a preto sme sa rozhodli v zmysle tejto Ústavy, že na vzor Švajčiarskej konfederácie zakladáme tzv. “DOMOBRANU” postavenú zo všetkých občanov s cieľom zabrániť akúkoľvek zmenu do budúcnosti, ochraňovať našu budúcu Ústavu aspoň na 50 rokov, pričom sa nebránime usporiadať na vzor Švajčiarska do konnfederatívneho celku ako samostatná Slovenská republika vo federácie s národom Českým a Moravským, v prípade ich záujmu.

(15) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, majúc na zreteli Všeobecnú deklaráciu ľudských práv vyhlásenú Valným zhromaždením OSN v roku 1948 a následne Slovenská republika sa hlásila k zásadám tejto deklarácie preberáme preambulu v tomto rozsahu:
Pretože uznanie vrodenej dôstojnosti a rovnakých a nescudziteľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete,
pretože výsledkom neuznávania ľudských práv a pohŕdania s nimi boli barbarské činy urážajúce svedomie ľudstva a pretože za najvyšší cieľ prostého ľudu bolo vyhlásené vybudovanie sveta, v ktorom ľudia budú užívať slobodu prejavu, presvedčenia a kde budú pozbavení strachu a biedy,
pretože je potrebné, aby ľudské práva boli chránené zákonmi, ak človek nemá byť donútený uchyľovať sa, keď všetko zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku,
pretože je potrebné podporovať rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi,
bude aj v našej budúcej Ústave dominovať zásada, že najvyššou prioritou je dodržiavnia základných ľudských práv nielen zo strany štátu ako tomu bolo doposiaľ, ale aj vzájomne medzi občanmi Slovenskej republiky.

Druhy odiel
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1

(16) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sa budeme snažiť o to, aby Slovenská republika bola zvrchovaným a právnym štátom v ktorom ľudské práva sú nadradené všetkým ostatným záujmom, pričom sa garantujú kresťanské princípy spolunažívania. Slovenská republika bude uznávať len tie medzinárodné všeobecné pravidlá medzinárodného práva, ktoré budú v súlade zo zásadami hodné ľudského spoločenstva.

(17) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, sme sa uzniesli, že ak máme byť krajinou v ktorej je radosť žiť, musia sa dodržiavať zásady vlastníckych práv podľa princípu “nemu plus iuris“, nikto nesmie postúpiť viac práv ako sám má, zásady priamej demokracie a nového volebného systému v ktorom štátna moc nielenže pochádza od občanov, ale občania ju aj priamo vykonávajú prostredníctvom povereníkov a ľudového referenda.

Posledná šanca – registrujte sa zaslaním daru, v správe udajte Vaš mail a budete dostávať neverejné informácie o ďalších krokoch ….. ZVÍŤAZÍME my vstaneme z horbu do ktorého nás zakopali……. záleží len na Vás ľudkovia či tomu uveríte, alebo nie – keď o tom média mlčia AMEN
Facebook /jan.molnar777/ SK 60 1100 0000 0080 1511 3207
Súvisiace: https://www.hlavnydennik.sk/2021/04/25/my-obcania-slovenskej-republiky-zdruzeni-v-slovenskej-obcianskej-domobrane-prisahame/

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info